wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Socjologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Kolegium Doktorskie Socjologii > Rekrutacja

Rekrutację do Kolegium Nauk Socjologicznych Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego reguluje Uchwała nr 101/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 maja 2019 roku w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej UWr.  

Terminy rekrutacji

ZARZĄDZENIE Nr 90/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowego harmonogramu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego rozpoczynającej kształcenie w roku akademickim 2019/2020

Skład Komisji Rekrutacyjnej

Zainteresowana/-y rekrutacją? Pierwszy krok ---> Rejestracja w systemie IRK: KLIKNIJ TUTAJ.

Szczegółowe zasady rekrutacji do Kolegium Nauk Socjologicznych Szkoły Doktorskiej UWr:

Wymagane dokumenty:

 1. podanie (z informacją o planowanym temacie rozprawy doktorskiej oraz nazwiskiem proponowanego opiekuna naukowego);
 2. kwestionariusz osobowy wypełniony we właściwym systemie internetowej rekrutacji kandydatów - IRK lub IRC (w przypadku cudzoziemców) 
 3. kserokopia dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich lub innego dokumentu uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie do szkoły doktorskiej (oryginał będzie do wglądu celem potwierdzenia zgodności z oryginałem); w przypadku  dyplomu  uzyskanego poza  granicami Polski wymagane apostille lub legalizacja dokumentu;
 4. pisemna opinia opiekuna naukowego wybranego spośród samodzielnych pracowników naukowych Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego na temat projektu rozprawy doktorskiej wraz z deklaracją objęcie kandydata opieką naukową;
 5. wstępny projekt rozprawy doktorskiej;
 6. certyfikat lub zaświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub równoważnym (FCE, TOEFL- 550, IELTS 5,5-6,5, BEC Vantage i inne równoważne, międzynarodowe certyfikaty); z obowiązku przedstawienia certyfikatu zwolnieni są kandydaci, dla których język angielski był językiem wykładowym na poprzednim etapie edukacji lub jest językiem ojczystym;
 7. kserokopia dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu wraz z oryginałem do wglądu (w przypadku cudzoziemców); istnieje możliwość dopuszczenia kandydata do egzaminu wstępnego bez kserokopii dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu i jej dostarczenia dopiero w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu wstępnego;
 8. dokumenty należy złożyć w języku polskim lub angielskim;
 9. potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

Zasady rekrutacji:

 1. Do Kolegium Doktorskiego Socjologii przyjmowani będą kandydaci na zasadzie konkursu, w ramach dostępnego limitu miejsc.
 2. O przyjęciu do Kolegium Doktorskiego Socjologii decyduje wynik konkursu wyrażony w punktach.
 3. Punktowane są: zaakceptowany przez proponowanego opiekuna naukowego projekt rozprawy doktorskiej, dotychczasowe osiągnięcia naukowe i działalność w studenckim ruchu naukowym, odpowiedzi w czasie ustnego egzaminu wstępnego na pytania dotyczące projektu rozprawy doktorskiej oraz wiedzy ogólnej kandydata z dyscypliny naukowej.
 4. Za zgodą komisji rekrutacyjnej egzamin wstępny może być zrealizowany w formie wideokonferencji.
 5. Minimalny próg punktowy wymagany do przyjęcia do Kolegium Doktorskiego Socjologii wynosi 60 punktów.
 6. Ustala się następującą punktację za projekt rozprawy doktorskiej, osiągnięcia naukowe i egzamin wstępny:

 

L.p.

Przedmiot oceny

Wymagania / Uszczegółowienie

Punktacja

1.

Wstępny projekt rozprawy doktorskiej

Akceptacja przez proponowanego opiekuna naukowego; Objętość 20-40 tys. znaków ze spacjami, zawartość obejmująca przynajmniej: wstęp i postawienie problemu badawczego wraz uzasadnieniem, przegląd literatury przedmiotu, metodologię i metodykę badań; planowaną zawartość rozprawy doktorskiej, bibliografię w stylu harwardzkim

0-30 pkt.

2.

Publikacje naukowe

Należy dołączyć kopię publikacji lub zaświadczenie z potwierdzeniem przyjęcia do druku:

a. 5 pkt. – artykuły opublikowane czasopismach w bazach Scopus, Web of Science, ERIH Plus oraz monografie autorskie opublikowane w wydawnictwach z listy MNiSW z 18 stycznia 2019 r.

b. 3 pkt. – pozostałe artykuły w czasopismach na liście czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 25.01.2017, liście z  2019 roku, lub rozdziały w pracach zbiorowych  opublikowanych w wydawnictwach z listy MNiSW z 18 stycznia 2019 r.

c. 1 pkt.  – pozostałe publikacje naukowe

0-10 pkt.

3.

Udział w projektach badawczych

Należy dołączyć potwierdzenie udziału od kierownika projektu lub decyzję o przyznaniu środków.

a. 3 pkt. – rola wykonawcy lub kierownika w projektach NCN, NCBiR, MNiSW, H2020, ERC, Komisja Europejska i in. instytucji i organizacji zagranicznych

b. 1 pkt. – rola wykonawcy lub kierownika w innych projektach

0-5 pkt.

4.

Aktywność w kołach naukowych, udział w komitetach organizacyjnych konferencji lub działalność popularyzująca naukę

Należy dołączyć zaświadczenie od organizatorów wydarzenia, a w przypadku kół naukowych – zaświadczenie wydane przez opiekuna koła naukowego.

Komisja przyznaje liczbę punktów w oparciu o ocenę jakościową osiągnięć.

0-5 pkt.

5.

Czynny udział w konferencji naukowej (z referatem, posterem i in.)

Należy dołączyć program konferencji i certyfikat/ zaświadczenie od organizatorów

a. 1 pkt. – konferencja studencko-doktorancka,

b. 2 pkt. - konferencja ogólnopolska / ogólnokrajowa,

c. 3 pkt. – konferencja międzynarodowa (min. 30% uczestników z referatami spoza kraju organizatora)

0-5 pkt.

6.

Stypendia naukowe i nagrody przyznane w ramach Uczelni i poza Uczelnią, udział w studenckich programach wymiany  (Erasmus+, Most,  inne)

Należy dołączyć certyfikat, potwierdzenie lub dyplom.

Komisja przyznaje liczbę punktów w oparciu o ocenę jakościową osiągnięć.

0-5 pkt.

7.

Egzamin wstępny – dyskusja nad złożonym projektem rozprawy doktorskiej

 

0-20 pkt.

8.

Egzamin wstępny – ocena wiedzy ogólnej z zakresu danej dyscypliny

Pytania losowane z listy zagadnień egzaminacyjnych 

0-20 pkt.

 

 

Razem

0-100 pkt.

Lista zagadnień egzaminacyjnych (egzamin wstępny):

Wersja polska:

 1. Podstawowe pojęcia socjologii.
 2. Społeczeństwo w ujęciu makro i mikrostrukturalnym.
 3. Teorie socjologiczne: podstawowe założenia i twierdzenia.
 4. Podstawowe problemy socjologii szczegółowych.
 5. Współczesne teorie zmian społecznych.
 6. Socjologiczne ujęcia globalizacji.
 7. Kultura i tożsamość.
 8. Konceptualizacja i projektowanie badań społecznych.
 9. Kluczowe debaty we współczesnej metodologii badań społecznych.
 10. Podejścia ilościowe i jakościowe do analizy danych w socjologii.

 

Zalecana literatura: