wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Socjologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Rekrutacja > Kierunki i specjalności > Socjologia grup dyspozycyjnych > Socjologia grup dyspozycyjnych Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Socjologia grup dyspozycyjnych, Studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne  

Opis kierunku:

Jeśli chcesz zdobyć kwalifikacje z zakresu zapewniania bezpieczeństwa i wykorzystać ją na konkurencyjnym rynku pracy, wybierz socjologię grup dyspozycyjnych. Kierunek ten przygotowano w celu przekazania wiedzy z zakresu systemów bezpieczeństwa państwa, jak również ukształtowania praktycznych umiejętności związanych z zawodem socjologa przygotowanego do realizacji wielu interesujących badań społecznych. Ponad połowę przedmiotów na tym kierunku wybierasz sam, dzięki czemu możesz profilować proces kształcenia według własnych preferencji. Na kierunku socjologii grup dyspozycyjnych na studiach magisterskich czeka na Ciebie pięć interesujących specjalności:

 1. Zarządzanie strukturami logistycznymi
 2. Socjologia bezpieczeństwa paramilitarnego
 3. Socjologia zarządzania sektorem bezpieczeństwa
 4. Badania i ewaluacja polityk publicznych
 5. Socjotechniki wpływu społecznego

 

W trakcie studiów będziesz mógł podejmować studia w ramach programów krajowej oraz międzynarodowej wymiany studentów, jak również możesz zaangażować się w działalność Akademickiego Koła Naukowego Security & Society. Głównym celem AKNS&S jest rozwijanie zainteresowań studentów, ich aktywizacja w działaniach naukowych i badawczych w środowisku (nie)bezpieczeństwa oraz integracja środowiska studenckiego z praktykami.

Absolwenci specjalności logistycznej znajdą zatrudnienie w następujących obszarach działalności firm logistycznych: opracowanie strategii dla przedsiębiorstwa i zarządzania nim, budowanie partnerskich relacji z klientami, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań biznesowych, optymalizacja procesów logistycznych, kształtowanie odpowiedzialności biznesu, wdrażanie zasad ciągłego doskonalenia, zarządzanie danymi, tworzenie oraz aktualizowanie i prognozowanie parametrów planistycznych.

Absolwenci pozostałych specjalności znajdą zatrudnienie w służbach i formacjach militarnego, paramilitarnego i cywilnego systemu bezpieczeństwa państwa w administracji publicznej (rządowej i samorządowej); w międzynarodowych instytucjach i agendach bezpieczeństwa (Organizacja Narodów Zjednoczonych, Unia Europejska, NATO, OBWE, Rada Europy, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa); a także jako specjalista w biznesie (zakłady zwiększonego i dużego ryzyka, branże o wysokim poziomie ryzyka, controlling, zarządzanie ryzykiem) oraz w firmach badawczych.

Zarządzanie strukturami logistycznymi

„Zarządzanie strukturami logistycznymi” jest interdyscyplinarną specjalnością, dzięki której uzyskasz teoretyczną i praktyczną wiedzę z pogranicza logistyki, zarządzania oraz socjologii. Nabyte kompetencje pozwolą Ci na efektywne zarządzanie procesami logistycznymi z punktu widzenia założonych celów oraz z punktu widzenia odpowiedzialności firmy. Specjalność ukształtuje Twoje menedżerskie kompetencje w zakresie zarządzania przepływem informacji oraz zasobów, rodzajów transportu w gospodarce, logistycznej obsługi klientów, kultury korporacyjnej, instrumentów zarządzania łańcuchami dostaw, zarządzania marketingowego, doskonalenia spójności procesów logistycznych czy odpowiedniego wykorzystywania zasobów w działalności gospodarczej, uwzględniając uwarunkowania ekonomiczne.

Program specjalności obejmuje następujące przedmioty:

 1. Logistyka stosowana
 2. Transport morski
 3. Logistyczna obsługa klienta
 4. Kultura korporacyjna
 5. Instrumenty zarządzania w łańcuchu dostaw
 6. Zarządzanie marketingowe
 7. Logistyka w przedsiębiorstwie
 8. Logistyka miejska
 9. Ekonomika transportu
Socjologia bezpieczeństwa paramilitarnego

Specjalność „socjologia bezpieczeństwa paramilitarnego” koncentruje się na socjologicznym spojrzeniu na bezpieczeństwo kształtowane przez paramilitarne grupy dyspozycyjne systemu bezpieczeństwa państwa. Studenci zapoznają się z zadaniami działania takich formacji, jak Policja, Państwowa Straż Pożarna, Służba Więzienna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego czy Centralne Biuro Antykorupcyjne. Uzyskają wiedzę z zakresu zarządzania kryzysowego oraz poznają system bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.

Program specjalności obejmuje następujące przedmioty:

 1. Kulturowe aspekty bezpieczeństwa
 2. Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej
 3. Pierwsza pomoc przedmedyczna
 4. Stres traumatyczny w złożonych sytuacjach zawodowych
 5. Samoobrona w taktyce i technikach interwencji policyjnej
 6. Terroryzm i jego zwalczanie
 7. Polski system penitencjarny
 8. Zarządzanie sektorem publicznym
 9. Zderzenia cywilizacji jako osie konfliktów społecznych.
 Socjologia zarządzania sektorem bezpieczeństwa

Specjalność „socjologia zarządzania sektorem bezpieczeństwa” jest odpowiedzią na procesualny charakter bezpieczeństwa i ustawiczną potrzebę jego kształtowania. Jest odpowiedzią na wzrost zapotrzebowania na rynku pracy na absolwentów studiów wyższych, dysponujących profesjonalną wiedzą z zakresu zarządzania bezpieczeństwem Studenci nabędą umiejętności związanych z technikami zarządzania bezpieczeństwem, realizacją projektów dotyczących zwiększenia poziomu bezpieczeństwa, a także kompetencji kierowniczych.

Program specjalności obejmuje następujące przedmioty:

 1. Aktywizacja i partycypacja społeczna
 2. Zarządzanie projektami
 3. Socjologiczne aspekty edukacji na rzecz bezpieczeństwa
 4. Zarządzanie ryzykiem
 5. Przemyt i jego wymiary
 6. Zamówienia publiczne i procedury odwoławcze
 7. Wielokulturowość we współczesnym świecie

Socjolog i zarządzanie zasobami ludzkimi w sektorze bezpieczeństwa

 1. Między kulturą Islamu a kulturą Zachodu
 2. Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb mundurowych
Badania i ewaluacja polityk publicznych

„Badania i ewaluacja polityki publicznej” to interdyscyplinarna specjalność, dzięki której uzyskasz teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu analizy polityki publicznej i zastosowania badań ewaluacyjnych. Nabyte kompetencje pozwolą Ci na efektywne wykorzystywanie badań i ewaluacji w praktyce oraz w odniesieniu do różnych obszarów polityk publicznych. Specjalność ukształtuje Twoje kompetencje badawcze, analityczne i praktyczne umiejętności  w zakresie metodologii badań ewaluacyjnych oraz analizy konkretnych, zidentyfikowanych w polskiej praktyce badawczej problemów wraz z wiedzą dotyczącą ich rozwiązywania, zweryfikowane i sprawdzone w praktycznych projektach ewaluacyjnych Uzyskasz również wiedzę praktyczną związaną z zastosowaniem poszczególnych rodzajów ewaluacji, kryteriów ewaluacyjnych i powiązanych z nimi pytań badawczych.

Program specjalności obejmuje następujące przedmioty:

 1. Analiza danych jakościowych
 2. Budowanie kwestionariuszy i scenariuszy badań
 3. Teoria gier jako narzędzie analiz socjologicznych
 4. Kapitał społeczny i jego wymiary
 5. Biopolityka i bioetyka
 6. Socjologia mniejszości społecznych
 7. Polityczne aspekty bezpieczeństwa
 8. Badania ewaluacyjne i audyty badawcze
 9. Komercjalizacja badań społecznych
Socjotechniki wpływu społecznego

„Socjotechnika wpływu społecznego” to interdyscyplinarna specjalność, dzięki której uzyskasz teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu wywierania wpływu społecznego. Nabyte kompetencje pozwolą Ci na efektywne wykorzystywanie dostępnych technik wywierania wpływu społecznego w praktyce oraz w odniesieniu do komunikacji, mediacji, kreowania wizerunku instytucji publicznych i rozwiązywania konfliktów społecznych. Specjalność ukształtuje Twoje kompetencje w zakresie wykorzystania metod i technik wywierania wpływu społecznego w praktyce komunikacji interpersonalnej, komunikacji i mediacji w sytuacjach kryzysowych, rozwiązywania konfliktów społecznych oraz marketingu społecznego i politycznego. Zdobędziesz także kompetencje do projektowania i prowadzenia szkoleń w sektorze bezpieczeństwa oraz rozpoznawania działań manipulacyjnych związanych z wykorzystywaniem technik wpływu społecznego.

Program specjalności obejmuje następujące przedmioty:

 1. Komunikacja interpersonalna jako kompetencja społeczna
 2. Komunikacja w sytuacjach kryzysowych
 3. Techniki wywierania wpływu społecznego
 4. Konflikty społeczne i  sposoby ich rozwiązywania
 5. Mediacje społeczne
 6. Kreowanie wizerunku instytucji publicznych
 7. Rola mediów w sytuacji kryzysowej
 8. Projektowanie i prowadzenie szkoleń w sektorze bezpieczeństwa
 9. Badania współzależności instytucji publicznych