wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Socjologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Instytut > Struktura > Zakłady i pracownie > Zakład Socjologii Edukacji

Pracownicy

Doktoranci współpracujący:

 Doktoranci

Wypromowani:

Dr Marek Zaremba Aktywność zawodowa studentów Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego (2016, promotor: prof. nadzw. dr hab. Barbara Wiśniewska-Paź)

Dr Dorota Balcerzyk Szkolne i pozaszkolne formy spędzania wolnego czasu przez uczniów wrocławskich szkół podstawowych (2016, promotor: prof. nadzw. dr hab. Barbara Wiśniewska-Paź)

Dr Kamil Błaszczyński Kompetencje językowe jako czynnik rozwoju kariery akademickiej studentów Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego (2017, promotor: prof. nadzw. dr hab. Barbara Wiśniewska-Paź promotor pomocniczy dr Grzegorz Kozdraś)

Dr Agnieszka Sokołowska Rola programów na rzecz bezpieczeństwa realizowanych w ramach wrocławskich szkół podstawowych w podnoszeniu wiedzy uczniów w zakresie bezpiecznych zachowań ((2018, promotor: prof. nadzw. dr hab. Barbara Wiśniewska-Paź, promotor pomocniczy dr Aleksandra Perchla -Wosik)

Dr Małgorzata Neska Model współpracy dolnośląskich uczelni wyższych ze środowiskiem biznesowym (promotor: prof. nadzw. dr hab. Barbara Wiśniewska-Paź)

Dr Włodzimierz Jurkiewicz Inicjatywy wałbrzyskich szkół wobec przeciwdziałania ubóstwu ( promotor: prof. nadzw. dr hab. Barbara Wiśniewska-Paź, promotor pomocniczy dr Joanna Wardzała)

Aktualnie prowadzeni (z otwartym przewodem doktorskim):

Mgr Radosław Rybczyński (promotor: prof. nadzw. dr hab. Barbara Wiśniewska-Paź, promotor pomocniczy dr Piotr Pieńkowski)

Mgr Paulina Stępień (promotor: prof. nadzw. dr hab. Barbara Wiśniewska-Paź)

Mgr Joanna Stefaniak (opiekun nauk.: prof. nadzw. dr hab. Barbara Wiśniewska-Paź)

 Historia zakładu

Zakład Socjologii Edukacji Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego działa od 1.08.2009 roku. Powstał z przekształcenia Ośrodka Badań nad Alternatywą w Edukacji Człowieka (prowadzonego w latach 1990-2006 przez prof. dr hab. Ryszarda M. Łukaszewicza) w Zakład o nieco szerszym spektrum zainteresowań badawczych, spójnych z linią programową Instytutu Socjologii i studiów socjologicznych na Uniwersytecie Wrocławskim. Inicjatorką powstania Zakładu jest obecny kierownik Zakładu Socjologii Edukacji prof. nadzw. dr hab. Barbara Wiśniewska-Paź. Oprócz wciąż żywego w naszym kraju zainteresowania problematyką szkolnictwa niepublicznego, prywatnego, autorskiego, wolnego, reform czy innowacji edukacyjnych w kontekście dominującego ładu społecznego oraz ustroju państwa, będących niegdyś domeną badawczą wspomnianego Ośrodka Studiów, w ramach Zakładu Socjologii Edukacji IS UWr podejmowane są różne wymiary i aspekty zagadnień z zakresu mikro- mezo – i makrosocjologii edukacji. Ważnym polem badawczym są aspekty z zakresu bezpieczeństwa i edukacji, w tym edukacji na rzecz bezpieczeństwa, a także komunikacji społecznej i sportu w kontekście i w związku z edukacją. Staż Zakładu Socjologii Edukacji w Instytucie Socjologii wynosi obecnie 11 lat. W tym okresie Zakładowi udało się wypracować sporą liczbę osiągnięć, sprecyzowany plan działania w sferze badawczej, konferencyjno-seminaryjnej, dydaktycznej i wdrożeniowej oraz konsekwentne jego realizowanie. 

 Główne kierunki działalności naukowo-badawczej

Problematyka naukowo-badawcza Zakładu Socjologii Edukacji koncentruje się wokół kilku grup zagadnień z zakresu mikro-, mezo- i makro- socjologii edukacji

Prowadzenie badań, analiz dotyczących następujących obszarów problemowych:

Edukacja a ład społeczny, relacje między ustrojem państwa, religią, kulturą a formami edukacji i strukturą szkolnictwa; współczesne systemy edukacyjne a style zarządzania oświatą; edukacja publiczna vs edukacja niepubliczna (prywatna, społeczna, wolna, autorska) w różnych krajach Europy i świata;

Bezpieczeństwo a edukacja, współczesne zagrożenia a edukacja dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych, edukacja dla bezpieczeństwa, formy zajęć oraz metody przekazu wiedzy na temat zagrożeń i zasad bezpieczeństwa, kształcenie kadr oraz współdziałanie ze służbami w zakresie edukacji na rzecz bezpieczeństwa;

Edukacja a rynek, polityka a edukacja; polityka edukacyjna, proces globalizacji i fragmentaryzacji w edukacji; Ideologie edukacyjnemity edukacyjne;

Zróżnicowania społeczne a edukacja, teoria naznaczania; selekcje szkolne; Kapitał społeczny/ kulturowy a edukacja; kwestia odmienności kodów językowych; edukacja a społeczeństwo wielokulturowe, wielojęzyczne; edukacja międzykulturowa; edukacja w społeczeństwach monokulturowych; ścieżki edukacyjne i zawodowe ich przyczyny i konsekwencje; rola sportu (edukacji sportowej) w edukacji dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych;

Procesy edukacyjne wobec (i w kontekście) zmian, wymogi osiągania równowagi oraz rodzaje patologii i formy radzenia sobie z nimi (koncepcje re- oraz de-edukacji), proces socjalizacji i jego koncepcje, fazy i konteksty; edukacja wobec zmiany społecznej/ustrojowej; 

REALIZACJA: 

 Działalność dydaktyczna i naukowa

  1. Prowadzenie specjalności w ofercie specjalizacyjnej naszego Instytutu specjalności z zakresu socjologii edukacji, badań edukacyjnych oraz bezpieczeństwa i edukacji (prowadzenie seminariów, konwersatoriów, wykładów i ćwiczeń w ramach specjalności). W 2012 roku Zakład prowadził projekt specjalności: Socjologia Edukacji Współczesnej, który wdrażany był na dwóch poziomach (licencjackim 2012/2013 i magisterskim 2011/2012). W nowym programie każda ze specjalności realizowana jest tylko na jednym z poziomów studiów. Od roku 2013/2014 wdrożona została nowa propozycja specjalności na I stopniu Socjologii licencjackiej: Socjologia Edukacji i Badań Rynku Edukacyjnego,zaś od roku akad. 2016/2017 druga specjalność na II stopniu Socjologii mgr: Edukacja dla bezpieczeństwa wobec zagrożeń społecznych.
  2. Prowadzenie zajęć kursorycznych z zakresu edukacji, komunikacji społecznej, metodologii i bezpieczeństwa (w tym socjologii bezpieczeństwa i edukacji na rzecz bezpieczeństwa) -wykładów, ćwiczeń, seminariów, konwersatoriów, zajęć fakultatywnych na studiach licencjackich, magisterskich (stacjonarnych i niestacjonarnych) wg zapotrzebowania.
  3. Organizowanie ćwiczeń terenowych poruszających problematykę z zakresu socjologii edukacji oraz edukacji na rzecz bezpieczeństwa, analiz kart absolwenta na WNS UWr
  4. Włączanie studentów i doktorantów w prace badawcze Zakładu (np. badania świetlic środowiskowych, badania czasu wolnego uczniów wrocławskich szkół podstawowych, badanie rynku szkół zajęć i klas sportowych na terenie Wrocławia, analizy kart absolwenta)
  5. Organizowanie otwartych wykładów oraz cyklicznych seminariów. poruszających różne aspekty z zakresu socjologii edukacji, bezpieczeństwa oraz edukacji na rzecz bezpieczeństwa dla studentów i pracowników zainteresowanych tą problematyką (realizowane)Zakład prowadzi dwa cykliczne seminaria: „Współczesne społeczeństwo a edukacja – problemy i perspektywy” oraz „Bezpieczeństwo a edukacja”. Jest również współorganizatorem cyklu seminariów na Uniwersytecie Wrocławskich # BEZPIECZNIE UWR 

PROJEKTY BADAWCZE ZREALIZOWANE I AKTUALNIE REALIZOWANE 

PROJEKT SZKOLNE I POZASZKOLNE FORMY SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU UCZNIÓW WROCŁAWSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

badanie całej populacji VI-klasistów w 68 szkołach podstawowych publicznych oraz 17 niepublicznych na terenie Wrocławia, kwiecień 2011 - zbieranie danych (metoda: wywiad audytoryjny, narzędzie: ankieta, Wrocław, projekt zrealizowany, wyniki opublikowane; Prof. dr hab. Barbara Wiśniewska-Paź –koordynator/kierownik projektu

 

PROJEKT ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE WROCŁAWIU -  OFERTA I FORMY WSPÓŁPRACY INSTYTUCJONALNEJ 

badaniem objęto wszystkie świetlice i kluby środowiskowe na terenie Wrocławia, czas realizacji badań: kwiecień-maj 2011, Wrocław, projekt zrealizowany; Prof. dr hab. Barbara Wiśniewska-Paź –koordynator/kierownik projektu

 

PROJEKT SPORT A EDUKACJA. RYNEK SZKÓŁ, KLAS I ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RZECZYWISTOŚCI WIELKOMIEJSKIEJ 

(badania prowadzone w szkołach podstawowych i średnich z klasami sportowymi we Wrocławiu), wrzesień 2012, badania zrealizowane, wyniki badań opublikowane; Prof. dr hab. Barbara Wiśniewska-Paź –koordynator/kierownik projektu

 

BADANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW GIMNAZJÓW WE WROCŁAWIU 

projekt międzynarodowy w kooperacji z Zakładem Socjologii Edukacji i Polityki Oświatowej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu oraz Centre for Research on Educational Systems (CSER) University of Melbourne, Australia) (współprowadzenie projektu: Prof. dr hab. Barbara Wiśniewska-Paź) –projekt realizowany od 2011 roku- w trakcie realizacji

 

PROJEKT STRATEGIA EDUKACYJNA DLA MIASTA WROCŁAW

Czynny udział w projekcie: WŁĄCZANIE NOWYCH TECHNIK KONSULTACYJNYCH DO PROCESÓW KONSULTOWANIA POLITYK PUBLICZNYCH GMINY WROCŁAW

Instytucje: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Gmina Wrocław, Departament Edukacji. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego- Program Operacyjny Kapitał Ludzki (listopad 2013-maj 2014)

Celem projektu było opracowanie Strategii edukacyjnej dla miasta Wrocław 

Udział w projekcie Prof. dr hab. Barbara Wiśniewska-Paź

  

PROJEKT MONITOROWANIE ŚCIEŻEK EDUKACYJNY I ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW WNS UWr od 2013/2014 – co roku analiza – projekt cykliczny trwa

 Przedmiotem analizy jest m.in. ocena absolwentów dotycząca programu studiów, przygotowania zawodowego, harmonogramu zajęć, atmosfery na studiach funkcjonowania administracji uczelnianej. Osobny wątek stanowiło przedstawienie danych na temat rodzajów studiowanych przez absolwentów innych kierunków studiów, aktywności zawodowej (miejsca, stanowiska, stażu pracy), a także planów edukacyjnych oraz zawodowych absolwentów po ukończeniu studiów.  Z przeprowadzonych badań zostały sporządzone raporty przekazane dyrekcji instytutów, kierownikom katedr i Władzom dziekańskim WNS UWr. Badania są realizowane cyklicznie (raz w roku) w celu bieżącego monitorowania ocen i planów absolwentów naszego Wydziału.

Prof. dr hab. Barbara Wiśniewska-Paź –koordynator/kierownik projektu

Wykonawcy: dr G. Kozdraś, dr Doliński

  

PROJEKT UNIJNY PRZYZNANY PRZEZ NARODOWE CENTRUM NAUKI PT. KSZTAŁCENIE WYSOKO WYKWALIFIKOWANYCH SPECJALISTÓW DLA SFERY PUBLICZNEJ W WYMIARZE TRANSEUROPEJSKIM (POKL.04.01.01-00-014/13, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni). 01.2014-06.2015:  członek zespołu -  prof. dr hab. Barbara Wiśniewska-Paź Projekt opracowanie koncepcji przedmiotu, wdrożenie, prowadzenie, sporządzenie ebooka.

 

PROJEKT: BEZPIECZEŃSTWO A EDUKACJA 2015- trwa 

CYKL SEMINARIÓW NAUKOWYCH ZAKŁADU SOCJOLOGII EDUKACJI IS UWr z przedstawicielami formacji militarnych i paramilitarnych, konferencji naukowych i publikacji cyklu monografii (Prof. dr hab. Barbara Wiśniewska-Paź –koordynator/kierownik projektu, współpraca mgr Joanna Jankowiak, mgr Paulina Stępień) wykaz monografii z cyklu na profilu koordynatora projektu)

 

PROJEKT EWALUACJI REALIZACJI PROGRAMU MAŁY MISTRZ 2016/2017

Projekt realizowany w kooperacji ze SZS „Dolny Śląsk”. Dotyczy aktywizowania nauczycieli klas I-III w kooperacji z nauczycielami wychowania fizycznego w podnoszeniu jakości zajęć z wychowania fizycznego. Badanie przeprowadzone zostało wśród nauczycieli wychowania fizycznego oraz nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej szkół podstawowych z Dolnego Śląska biorących udział w programie Mały Mistrz na przełomie grudnia - stycznia 2016/2017 roku. 

Prof. dr hab. Barbara Wiśniewska-Paź – koordynator/kierownik projektu

Wykonawcy: mgr Joanna Stefaniak, mgr Paulina Stępień

 

PROJEKT W KOOPERACJI Z DZIAŁEM NAUCZANIA UWr

Badanie satysfakcji studenta UWr 2016  

Uniwersytet Wrocławski w opinii swoich studentów – postawy studentów Uniwersytetu Wrocławskiego wobec uczelni, struktur i jakości kształcenia.

Realizacja projektu, współpraca: marzec-grudzień 2016

Sporządzenie narzędzia badawczego, pomoc we wdrożeniu narzędzia i przeprowadzeniu badań oraz analizy i raportu z badań.

Prof. dr hab. Barbara Wiśniewska-Paź –koordynator/kierownik projektu, wykonawcy: dr G. Kozdraś, dr W. Doliński 

 

PROJEKT W KOOPERACJI Z DZIAŁEM NAUCZANIA UWr

Badanie podłużne ewaluacyjne dot. jakości kształcenia na UWr 2017- trwa

Badanie złożone z 4 modułów do badania opinii studentów w różnych momentach ich ścieżki edukacyjnej na uczelni (moduł I-III) i moduł IV (badanie opinii absolwentów)

Konstrukcja narzędzia badawczego (4 modułów), analiza wyników badań, przygotowywanie raportów cyklicznych, projekt cykliczny

Prof. dr hab. Barbara Wiśniewska-Paź –koordynator/kierownik projektu, wykonawca: dr G. Kozdraś

 

PROJEKT W KOOPERACJI Z BIUREM KARIER UWr

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów UWr 

Realizacja projektu, współpraca marzec 2016 – trwa

Konsultacje, współpraca: prof. dr hab. Barbara Wiśniewska-Paź

 

PROJEKT MENTORSKI JWK – DŁUGOFALOWA STRATEGIA REKRUTACYJNA JWK

Projekt realizowany we współpracy i na rzecz Jednostki Wojskowej Komandosów

Realizacja projektu, współpraca od luty 2016 – 2018

Konsultacje, współpraca, prowadzenie szkoleń, prowadzenie grupy mentoringowej: prof. dr hab. Barbara Wiśniewska-Paź

 Opracowanie Kwestionariusza Osobowego dla kandydatów na żołnierzy do JWK

 Współpraca z Jednostką Wojskową Komandosów, mentoring, konsultacje w zakresie wdrażania programów szkoleniowych do szkół, klubów sportowych, zakładania własnej działalności mentoringowej przez nauczycieli wychowania fizycznego/trenerów biorących udział w szkoleniu w Programie Mentorskim JWK. 

 

PROJEKT WSPÓŁPRACY z OŚRODKIEM SZKOLENIA WOJSK SPECJALNYCH

Realizacja projektu, współpraca od luty 2016 – trwa

Konsultant Ośrodka Szkolenia JWK – prof. dr hab. Barbara Wiśniewska-Paź

Opracowanie Kwestionariusza Osobowego dla kandydatów do Ośrodka, koncepcji rekrutacji (w tym koncepcji rozmowy kwalifikacyjnej), udział w jej przeprowadzeniu, konsultacja materiałów informacyjnych, opracowanie koncepcji i realizacja strategii komunikacyjnej z otoczeniem zewnętrznym, merytoryczne wsparcie kadry Ośrodka oraz jej szkolenie w zakresie analizy arkuszy zgłoszeń, tworzenia baz danych kandydatów i ich analizy socjologicznej.

 

PROJEKT „#BEZPIECZNY UNIWERSYTET” PROJEKT #BEZPIECZNIE UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

Współorganizacja i współprowadzenie cyklu seminariów edukacyjno-warsztatowych z zakresu Bezpieczeństwa i Edukacji  # Bezpiecznie UWr

 

EDYCJA 2016

04.2016 „Kryminalny Wrocław”, Wydz. Prawa i Administracji i Ekonomii UWr

04.2016 „Praca i kariera w służbach mundurowych”

05.2016 „Oszustwa przy użyciu nowych technologii”, „Dopalacze i narkotyki”

05.2016 „Problematyka bezpieczeństwa w socjologicznej perspektywie”, „Zagrożenia terrorystyczne –bezpieczny student”.

 

EDYCJA 2017

03 2017 #BEZPIECZNIE kampus prawa UWr WPAIE

ZAGROŻENIA TERRORYSTYCZNE NA UCZELNI

04 2017 # BEZPIECZNIE KAMPUS KOSZAROWA

Rodzaje zagrożeń na terenie uczelni

Ośrodek Szkolenia  Wojsk Specjalnych JWK -wystąpienie komendanta Ośrodka Szkolenia JWK Ewakuacja budynku IFSiL UWr 

 

EDYCJA 2018

Konferencja rektorska Bezpieczny Uniwersytet – konteksty, prawne społeczne i edukacyjne 13-14.03.2018 WPiA UWr

#Cyberbezpiecznie i RODO UWr 29.05.2018

Konferencja Ogólnopolska Instytucje Edukacyjne- bezpieczeństwo-edukacja, 6.06 2018 WNS UWr

 

KONFERENCJE ZORGANIZOWANE PRZEZ ZAKŁAD: