wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Socjologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Instytut > Aktualności > Zaproszenie do publikacji w Forum Socjologicznym > Informacje dla autorów:

 1. Wszystkie artykuły publikowane w czasopiśmie „Forum Socjologiczne” są recenzowane.
 2. O przyjęciu tekstu do wydania w czasopiśmie Autorzy zostaną poinformowani w ciągu 30 dni za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez nich adres.
 3. Recenzje zostaną przesłane Autorom, którzy zobowiązują się do dokonania zasugerowanych w nich poprawek i korekt.
 4. Teksty należy nadsyłać w formie dokumentów programu Word lub tekstu sformatowanego RTF. Maksymalna objętość tekstu:
  1. artykuł – 40 000 znaków ze spacjami
  2. recenzja/konferencja – 25 000 znaków ze spacjami.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące formatowania tekstów oraz sporządzania przypisów znajdują się na stronie wuwr.com.pl w zakładce „Dla Autorów”.
 6. Teksty odbiegające od podanych standardów będą odsyłane do Autorów z prośbą o dostosowywanie ich do wymogów pisma.
 7. Do tekstu należy dołączyć streszczenie w języku polskim i angielskim (do 600 znaków ze spacjami), słowa kluczowe w języku polskim i angielskim oraz krótką notkę o autorze.
 8. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do dokonywania poprawek redakcyjnych tekstów.
 9. Przesłanie przez Autora tekstu do Redakcji czasopisma jest jednoznaczne z jego oświadczeniem, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do tego tekstu, że tekst jest wolny od wad prawnych oraz że nie był wcześniej publikowany w całości lub w części ani nie został złożony w redakcji innego czasopisma, a także z udzieleniem nieodpłatnej zgody na wydanie tekstu w czasopiśmie „Forum Socjologiczne” oraz jego nieograniczone co do czasu i terytorium rozpowszechnianie, w tym wprowadzenie do obrotu egzemplarzy czasopisma oraz odpłatne i nieodpłatne udostępnianie jego egzemplarzy archiwalnych w Internecie.
 10. Autorzy są zobowiązani do wykonania korekty autorskiej w ciągu 7 dni od daty jej otrzymania. Niewykonanie korekty w tym terminie oznacza zgodę autora na wydanie tekstu w postaci przesłanej do korekty.
 11. Po opublikowaniu artykułu Autor otrzymuje nieodpłatnie jeden egzemplarz czasopisma „Forum Socjologiczne”.
 12. Autorzy nie otrzymują honorarium autorskiego za przekazane artykuły.