wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Socjologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Fabrica Societatis

fabrica-societatis 

 [ENGLISH BELOW]

O CZASOPIŚMIE 

Tytuł czasopisma określa jego profil. Proponujemy go tłumaczyć jako „fabryki społeczeństwa”. Choć łaciński termin - dla uproszczenia jego wymowy - został zapisany w liczbie pojedynczej, to dobrze zdajemy sobie sprawę, że życie społeczne powstaje w niejednej „fabryce”. Choć jest ich wiele, to mają one co najmniej jedną wspólną cechę. Ich eksplorowanie, to przede wszystkim badanie codzienności, które bardzo często zmusza do odejścia od znaczących tworów społecznych na rzecz poziomu najbardziej podstawowego. 

Opisy praktyk codzienności, zaabsorbowanie doświadczaniem życia codziennego, hołubienie przekonania, że podstawowe procesy i struktury życia społecznego są zawarte nie tylko i nie przede wszystkim w ważnych zjawiskach sfery publicznej, a w konwencjach budujących codzienne relacje międzyludzkie, są kojarzone nade wszystko z socjologią życia codziennego/codzienności. Upominając się o naukowe zainteresowanie banalnością praktycznego świata i preferując model socjologii doceniającej bardziej somatyczność niż świadomość wpisujemy profil czasopisma w obszar tej subdyscypliny. 

W badaniach socjologii codzienności mieści się ogrom tematów, dotyczących aktywności ludzi i praktycznych kompetencji biorących udział w wytwarzaniu relacji międzyludzkich i powoływaniu znaczeń. W naukach społecznych zwiększa się liczba prac poświęconych codziennej egzystencji ludzkiej. Życie codzienne i codzienność są więc ciekawym przedmiotem badań i zarazem interdyscyplinarną kategorią analizy.

Podstawowym celem czasopisma jest skupienie w jednym miejscu dociekań podejmujących teoretyczne, metodologiczne i empiryczne starania pojęcia sił, które wytwarzają i kształtują w codziennych staraniach rozmaite przejawy życia społecznego, a także doceniających znaczenie delikatnych nici łączących ludzi i niepowtarzalność ich doświadczenia, proponujących wyjście poza gotowe klisze społeczne, zmieniających perspektywy w sposób pozwalający wydobywać to, co dotąd było w cieniu lub pozostawało zaledwie tłem.

Nie wyklucza to odkrywania relacji poziomu „komórkowego” z szerszym, strukturalnym układem oraz relacjonowania wzorów i praw. Takie próby wymagają o wiele częściej świadectw poszukiwań niż gotowych odpowiedzi, wywracania nawyków myślowych, przybliżonych koncepcji, odgrywających rolę przewodnika po złożonej i zmiennej rzeczywistości, abyśmy mogli z większą swobodą rozważać pomysłowość i (nie)powtarzalność codzienności. To właśnie takie dokumenty – od tzw. working papers po kompletne i ukończone prace – mają tworzyć trzon kolejnych numerów czasopisma. Zarazem jego redaktorzy będą się pochylać z uwagą nad każdym artykułem z obszaru nauk humanistyczno-społecznych, który daje szansę na wzbogacenie wiedzy socjologów i otwarcie interdyscyplinarnych horyzontów. 

Czasopismo jest indeksowane w bazach Index Copernicus, ERIH+, DOAJ.

Zgodnie z wykazem czasopism naukowych Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. za publikację w czasopiśmie autorzy otrzymują 20 punktów.

Zawartość każdego numeru jest publikowana w otwartym dostępie na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe  https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pl).

 

INFORMACJE OGÓLNE DLA AUTORÓW

 1. Artykuły prosimy przysyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres Redakcji czasopisma: fabrica@uwr.edu.pl
 2. Redakcja przyjmuje do druku teksty o charakterze naukowym – studia teoretyczne, prace badawcze, prace przeglądowe oraz dokumenty robocze ('working papers').
 3. Fabrica Societatis akceptuje jedynie artykuły przygotowane zgodnie z redakcyjnymi wskazówkami. Teksty niespełniające tych wymagań nie będą kierowane do recenzji.
 4. Wraz z artykułem prosimy o przesłanie na adres Redakcji w formie podpisanego skanu oświadczenia zawierającego podstawowe informacje o autorze, potwierdzenie oryginalności tekstu oraz potwierdzenie przeniesienia na wydawcę majątkowych praw autorskich do artykułu.
 5. Redakcja przyjmuje teksty w języku polskim i angielskim. Do wszystkich studiów teoretycznych, prac badawczych, przeglądowych i 'working papers' należy dołączyć streszczenie w języku polskim i angielskim (150-250 słów) i słowa kluczowe (3–5) w języku polskim i angielskim. Tytuł artykułu także powinien być napisany w obu językach i umieszczony na początku manuskryptu.
 6. Redakcja prosi o przesłanie w oddzielnym pliku metadanych, czyli noty identyfikującej autora/autorów (imię/imiona, nazwisko/nazwiska autora/autorów, afiliacja/cje, dane do kontaktu i, jeżeli autor posiada, to również ORCID). W tymże oddzielnym pliku powinny się również znaleźć tytuły artykułu, abstrakty oraz słowa kluczowe w obu językach. Plik z tekstem artykułu nie może zawierać żadnych danych zezwalających na identyfikację autora/ów. Przesłany manuskrypt zostanie przekazany recenzentom bez nazwisk/a autora/ów i afiliacji.
 7. Abstrakt powinien ułatwić i przyśpieszyć przetwarzanie informacji, udostępnić wyniki badań oraz wnioski. Zatem należy zwrócić uwagę na jego przystępność (zawartość tekstu, niesprzeczne strategie kognitywne) i strukturę (czytelny, a także logiczny układ tekstu). Powinien on zawierać następujące informacje: cel/teza, koncepcja/metody badań, wyniki i wnioski, ograniczenia badań (opcjonalnie), zastosowania praktyczne (opcjonalnie), oryginalność/wartość poznawcza. Obie wersje językowe abstraktu powinny odpowiadać sobie pod względem zawartości. Słowa kluczowe należy dobrać w taki sposób, by zwiększyć szansę odnalezienia tekstu poprzez internetowe wyszukiwarki.
 8. Ze względu na konieczność anonimizacji tekstu należy unikać sformułowań, które umożliwiłyby identyfikację autora (szczególną uwagę należy zwrócić we fragmentach zawierających auto-odniesienia i auto-cytaty).
 9. Autor/rzy artykułu zostają zazwyczaj w ciągu trzech miesięcy poinformowani o przyjęciu artykułu przez Redakcję i skierowaniu go do recenzji. Odpowiedź dotycząca finalnej decyzji o opublikowaniu manuskryptu zostanie przesłana po zakończeniu procedury recenzowania.
 10. Decyzja o opublikowaniu artykułu jest wynikiem uzyskania dwóch pozytywnych recenzji (tzn. nie zawierających sentencji "odrzucić")

 

ZASADY RECENZOWANIA

 1. Każdy nadesłany artykuł przechodzi dwustopniową recenzję – wewnętrzną i zewnętrzną. Pozytywna recenzja wewnętrzna (redakcyjna) kwalifikuje tekst do przesłania go do recenzentów zewnętrznych.
 2. Każdy tekst recenzowany jest przez dwóch recenzentów, poufnie i anonimowo z zastosowaniem "podwójnie ślepej recenzji" ('double-blind review'). Autor i recenzent nie znają swoich tożsamości.
 3. Redakcja dokonuje wyboru recenzentów, którzy są kompetentni w danej dziedzinie i posiadają co najmniej stopień doktora. Wybór jest podyktowany również tym, by między recenzentem a autorem tekstu nie zachodziło podejrzenie konfliktu interesów.
 4. Po otrzymaniu przez Redakcję obu recenzji autor pracy jest informowany o ich wyniku i otrzymuje treść recenzji w z jednoznacznym wnioskiem co do przyjęcia lub odrzucenia artykułu. W przypadku recenzji zawierających wskazówki dotyczące zmian w tekście, autor jest zobowiązany do wprowadzenia sugerowanych poprawek. Opublikowanie tekstu następuje po wprowadzeniu wymaganych zmian i uzyskaniu pozytywnej recenzji Redakcji.
 5. Podstawowe zasady recenzowania publikacji zgodne są z zaleceniami przygotowanymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce).

 

STRUKTURA PRACY I WZÓR BIBLIOGRAFII

 1. Redakcja prosi o zachowanie następującej struktury artykułu:

 

 1. CYTATY:

Urywki cytowanych w artykule prac, zawierające mniej niż 40 słów powinny być umieszczone w tekście artykułu i wyodrębnione cudzysłowem. Urywki cytowanych w artykule prac, zawierające 40 słów i więcej powinny zostać wyodrębnione z tekstu przez umieszczenie w bloku z lewym marginesem 1.5 i zapisane czcionką 11 z odstępem między wierszami 1.0. Cytat musi być zakończony odwołaniem do źródła wraz ze wskazaniem numeru strony, na jakiej znajduje się podany urywek w oryginalnej pracy. Zdania pominięte w cytowanym tekście zaznaczmy wielokropkiem w okrągłym nawiasie.

 

 1. TYTUŁY przywoływanych w artykule prac należy zapisać kursywą.
 2. ZASADY EDYTORSKIE:
 1. TABELE mogą być umieszczone w pliku razem z tekstem, natomiast WYKRESY i FOTOGRAFIE powinny być dostarczane osobno. Wykresy najlepiej przesłać w pliku MS Excel albo jako pliki wektorowe (jeśli były robione w innych programach). Fotografie z kolei należy załączyć w oryginalnych plikach graficznych.
 2. PRZYPISY:

Przypisy merytoryczne należy umieścić na dole strony, natomiast przypisy bibliograficzne w tekście. Odwołania do źródeł powinny zawierać:

-    w przypadku cytowania: nazwisko autora, rok wydania, nr strony

(Kowalski, 2016, s. 12)

-    w przypadku powoływania się na źródło: nazwisko autora, rok wydania (ew. nr strony)

Zdaniem Kowalskiego (2016), ...

Według Kowalskiego (2016, s. 18), …

-    przytaczając dwie książki tego samego autora wydane w tym samym roku, stosujemy zapis:

(Kowalski 2016a; Kowalski 2016b)

-    jeśli przytaczana praca ma dwóch autorów, umieszczamy oba nazwiska, natomiast w przypadku większej liczby autorów podajemy pierwsze nazwisko i "i in.”

(Kowalski i in. 2016)

 1. BIBLIOGRAFIA powinna obejmować uporządkowane alfabetycznie wszystkie źródła, do których odwoływano się w tekście. Pozycje, które zostaną umieszczone w bibliografii, lecz nie będzie do nich odwołań w treści artykułu, zostaną usunięte. Proszę sporządzić bibliografię wg poniższego wzoru:

    KSIĄŻKA – nazwisko, inicjał imienia autora (redaktora), rok wydania, tytuł, miejsce wydania, wydawca:

          Weinberg,  G. (1972). Society and the healthy homosexual. Boston: Alyson Publications

    KSIĄŻKA (więcej niż trzech autorów) - nazwiska, inicjały imienia autorów (redaktorów), rok wydania, tytuł, miejsce wydania, wydawca:

          Bobrowski, K., Kowalski, P. i Nowak, A. (2001). Potoczne teorie dotyczące emocji. Warszawa: Wydawnictwo XYZ

    ROZDZIAŁ W KSIĄŻCE – nazwisko autora rozdziału, rok wydania, tytuł rozdziału, inicjał imienia i nazwisko autora/redaktora, książki, tytuł książki, strony od-do, miejsce wydania, wydawca:

          Graff, A. (2008). Płeć i naród tu i teraz. W: E.H. Oleksy (red.), Tożsamość i obywatelstwo w społeczeństwie wielokulturowym. Warszawa: WN PWN, s. 140-158.

Allardt, E. (1993). Having, Loving, Being: An Alternative to the Swedish Model of Welfare Research. W: M. Nussbaum, A. Sen (ed.), The Quality of Life. Oxford: Clarendon Press, p. 88–94.

    ARTYKUŁ W CZASOPIŚMIE – nazwisko i inicjał imienia, rok publikacji, tytuł artykułu, tytuł czasopisma, numer (tom) czasopisma, strony od–do:

          Gulczyńska, A. (2011). Stygmaty i schematy. Nowy Obywatel, 4, 38–39

          Seeleman, C., Suurmond, J., Stronks, K. (2009). Cultural competence: a conceptual framework for teaching and learning.  Medical Education 43(3), 229-237

    opis bibliograficzny STRONY WWW musi zawierać nazwisko autora i tytuł tekstu, adres www oraz datę dostępu:

          Bossak-Herbst Barbara (2018) Etnograficzny portret publiczności warszawskich wyścigów konnych. „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 14, nr 2, s. 6–28  [dostęp 10, 07, 2018]. Dostępny w Internecie: www.przegladsocjologiijakosciowej.org›. DOI: http://dx.doi.org/10.18778/1733-8069.14.2.01.        

        CBOS (2011) Polacy w szponach hazardu. BS/64/2011, Warszawa. Dostępny w Internecie: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2011/K_064_11.PDF› [dostęp 2 maja 2015 r.].

 

REDAKCJA

redaktor naczelna, Uniwersytet Wrocławski

 

z-ca redaktor naczelnej, Uniwersytet Wrocławski

 

z-ca redaktor naczelnej, Uniwersytet Wrocławski

 

sekretarz  redakcji, Uniwersytet Wrocławski

 

sekretarz redakcji, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu

 

redaktor statystyczny, Uniwersytet Wrocławski

 

reaktor językowy (jęz. angielski), Pracownia Tłumaczeń Naukowych

redaktor językowy (jęz. Polski), Poprawione

 

 

ABOUT THE JOURNAL

The title of the journal defines in its profile. We propose to translate it as "factories of society." Although the Latin term - to simplify its pronunciation - is written in the singular, we are well aware that social life is created in more than one "factory". Although there are many of them, they have at least one thing in common. Exploring them is above all an examination of everyday life, which very often forces us to move away from significant social creations to the "cellular", most basic and micro level.

Descriptions of practices of everyday life, preoccupation with the experience of everyday life, and the conviction that the basic processes and structures of social life are contained not only and not primarily in the important phenomena of the public sphere, but in the conventions that build everyday interpersonal relations, are associated above all with the sociology of everyday life. By insisting on a scientific interest in the banality of the practical world and preferring a model of sociology that values the somatic more than the conscious, we place the journal's profile within this sub-discipline.

The study of the sociology of everyday life includes a vast array of topics that deal with human activity and the practical competencies involved in the production of human relationships and the invocation of meaning. In the social sciences there is an increasing number of works devoted to everyday human existence. Everyday life and everydayness are thus an interesting object of study and an interdisciplinary category of analysis.

The primary goal of the journal is to bring together inquiry that undertakes theoretical, methodological, and empirical efforts to conceptualize the forces that produce and shape various manifestations of social life in everyday endeavors, as well as to appreciate the importance of the delicate threads that bind people together and the uniqueness of their experience, proposing to go beyond ready-made social clichés, changing perspectives in ways that bring out what has hitherto been in the shadows or remained merely background.

This does not preclude exploring the relationship of the "cellular" level in connection with the broader, structural system and relating patterns and laws. Such attempts require much more often testimonies of exploration than ready-made answers, overturning habits of thought, rough concepts playing the role of a guide through a complex and changing reality so that we can consider with greater freedom the ingenuity and (in)repeatability of everyday life. It is precisely such documents - from so-called working papers to complete and finished works - that are to form the core of the journal's subsequent issues. At the same time, its editors will be attentive to any article from the humanities and social sciences that offers a chance to enrich sociologists' knowledge and broaden interdisciplinary horizons.

The journal is indexed in Index Copernicus, ERIH+ and DOAJ databases.

The content of each issue is published in open access under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International License https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pl).

 

GENERAL INFORMATION FOR AUTHORS

 1. Articles should be sent only by e-mail to the editorial office of the journal: fabrica@uwr.edu.pl
 2. The editorial board accepts scientific texts - theoretical studies, research papers, reviews and working papers.
 3. Fabrica Societatis accepts only articles prepared in accordance with editorial guidelines. Texts that do not meet these requirements will not be submitted for review.
 4. Along with the article, please send to the editorial office a signed scan of the statement containing basic information about the author, confirmation of the originality of the text and confirmation of the transfer of proprietary copyrights of the article to the publisher.
 5. Editors accept texts in Polish and English. All theoretical studies, research, reviews and working papers should be accompanied by a summary in Polish and English (150-250 words) and keywords (3-5) in Polish and English. The title of the article should also be written in both languages and placed at the beginning of the manuscript.
 6. The editorial office asks for a separate metadata file, i.e. a note identifying the author/authors (name/names, surname/surnames of the author/authors, affiliation/s, contact details and, if the author has it, also ORCID). This separate file should also contain article titles, abstracts and keywords in both languages. The file with the text of the article must not contain any data allowing the identification of the author/s. The submitted manuscript will be forwarded to the reviewers without the names of the author(s) and affiliation.
 7. The abstract should facilitate and accelerate the processing of information, make available research results and conclusions. Therefore, attention should be paid to its accessibility (text content, consistent cognitive strategies) and structure (legible and logical layout of the text). It should contain the following information: purpose/thesis, research concept/methods, results and conclusions, research limitations (optional), practical applications (optional), originality/cognitive value. Both language versions of the abstract should have the same content. Keywords should be selected in such a way as to increase the chance of finding the text through internet search engines.
 8. Due to the necessity to anonymize the text, avoid expressions that would enable the identification of the author (special attention should be paid to the fragments containing self-references and self-quotes).
 9. The author(s) of the article are usually informed within three months about the acceptance of the article by the Editorial Board and sending it for review. The answer regarding the final decision to publish the manuscript will be sent after the completion of the peer-review procedure.
 10. The decision to publish an article is the result of obtaining two positive reviews (i.e. not containing the sentence "reject")

 

RULES OF REVIEW

 1. Each submitted article undergoes a two-stage review - internal and external. A positive internal (editorial) review qualifies the text for submission to external reviewers.
 2. Each text is reviewed by two reviewers, confidentially and anonymously, using a "double-blind review". The author and the reviewer do not know their identities.
 3. The editorial board selects reviewers who are competent in a given field and have at least a doctoral degree. The choice is also dictated by the fact that there is no suspicion of a conflict of interest between the reviewer and the author of the text.
 4. After the Editorial Board receives both reviews, the author of the paper is informed about their result and receives the content of the review with a clear conclusion as to whether the article is accepted or rejected. In the case of reviews containing indications of changes in the text, the author is obliged to introduce the suggested corrections. The publication of the text takes place after introducing the required changes and obtaining a positive review of the Editorial Board.
 5. The basic principles of reviewing publications are in line with the recommendations prepared by the Ministry of Science and Higher Education (Good practices in reviewing procedures in science).

 

PAPER STRUCTURE AND BIBLIOGRAPHY FORMULA

 1. The editors would like to keep the following structure of the article:

 

 1. CITATIONS:

Fragments of the works cited in the article, containing less than 40 words, should be placed in the text of the article and separated with quotation marks. Fragments of the works cited in the article, containing 40 words and more, should be extracted from the text by placing in a block with a left margin of 1.5 and written in font 11 with a line spacing of 1.0. The citation must end with a reference to the source along with an indication of the page number on which the given excerpt appears in the original work. Sentences omitted in the quoted text should be marked with an ellipsis in round brackets.

 1. TITLES of the works cited in the article should be written in italics.
 2. EDITORIAL RULES:
 1. TABLES can be placed in the file together with the text, while CHARTS and PHOTOS should be delivered separately. It is best to send charts in an MS Excel file or as vector files (if they were made in other programs). Photographs, in turn, should be attached in the original graphic files.
 2. NOTES:

Substantive notes should be placed at the bottom of the page, and bibliographic notes in the text. References to sources should include:

-    in the case of citation: author's name, year of publication, page number

(Giddens, 1991, s. 12)

-    when citing the source: author's name, year of publication (or page number)

According to Giddens (1991), ...

According to Giddens (1991, s. 18), …

-    citing two books by the same author published in the same year, we use the following notation:

(Giddens 1991a; Giddens 1991b)

-    if the cited work has two authors, we put both surnames, while in the case of more authors, we give the first surname and "et al."

(Giddens et al. 1991)

 1. BIBLIOGRAPHY should include all the sources referred to in the text in alphabetical order. Items that will be included in the bibliography, but not referenced in the body of the article, will be deleted. Please prepare a bibliography according to the following formula:

BOOK - surname, initial of the name of the author (editor), year of publication, title, place of publication, publisher:        

 Weinberg,  G. (1972). Society and the healthy homosexual. Boston: Alyson Publications

BOOK (more than three authors) - surnames, initials of the names of the authors (editors), year of publication, title, place of publication, publisher:         

Bobrowski, K., Kowalski, P. i Nowak, A. (2001). Potoczne teorie dotyczące emocji. Warszawa: Wydawnictwo XYZ

    CHAPTER IN A BOOK - surname of the author of the chapter, year of publication, chapter title, first name initial and surname of the author / editor, books, book title, pages from-to, place of publication, publisher:

          Graff, A. (2008). Płeć i naród tu i teraz. W: E.H. Oleksy (red.), Tożsamość i obywatelstwo w społeczeństwie wielokulturowym (s. 140-158). Warszawa: WN PWN

Allardt, E. (1993). Having, Loving, Being: An Alternative to the Swedish Model of Welfare Research. W: M. Nussbaum, A. Sen (ed.), The Quality of Life. Oxford: Clarendon Press, p. 88–94.

ARTICLE IN A JOURNAL - surname and initial of the first name, year of publication, title of the article, title of the journal, number (volume) of the journal, pages from-to:

          Gulczyńska, A. (2011). Stygmaty i schematy. Nowy Obywatel, 4, 38–39

          Seeleman, C., Suurmond, J., Stronks, K. (2009). Cultural competence: a conceptual framework for teaching and learning.  Medical Education 43(3), 229-237

    the bibliographic description of the WEBSITE must contain the author's name and title of the text, website address and date of access:

          Bossak-Herbst Barbara (2018) Etnograficzny portret publiczności warszawskich wyścigów konnych. „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 14, nr 2, s. 6–28  [dostęp 10, 07, 2018]. Dostępny w Internecie: www.przegladsocjologiijakosciowej.org›. DOI: http://dx.doi.org/10.18778/1733-8069.14.2.01.        

        CBOS (2011) Polacy w szponach hazardu. BS/64/2011, Warszawa. Dostępny w Internecie: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2011/K_064_11.PDF› [dostęp 2 maja 2015 r.].

 

REDACTED BY

- Ewa Banaszak

Editor-in-Chief, University of Wroclaw

 

- Dorota Majka-Rostek

Deputy Editor-in-Chief, University of Wroclaw

 

- Paweł Czajkowski

Deputy Editor-in-Chief, University of Wroclaw

 

- Irena Wolska-Zogata

Editorial Secretary, University of Wroclaw

 

- Robert Florkowski

editorial secretary, University of Physical Education in Poznań

 

- Jacek Pluta

statistical editor, University of Wroclaw

 

- Patrycja Karpińska

language reactor (English), Pracownia Tłumaczeń Naukowych

- Anna Momot

language editor (Polish), Poprawione