wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Socjologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Pracownicy > Ogłoszenia > Pismo okólne nr 3 Prodziekana ds. kształcenia w sprawie  studentów niestacjonarnych w okresie zawieszenia zajęć.

Pismo okólne nr 3

Prodziekana ds. kształcenia Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie uszczegółowienia zasad organizacji procesów dydaktycznych oraz obsługi studentów niestacjonarnych w okresie zawieszenia zajęć.

W nawiązaniu do Zarządzenia nr 29/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 marca 2020 w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19 wśród członków społeczności Uniwersytetu Wrocławskiego, Zarządzenia nr 1/2020 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych z dnia 13 marca 2020, mając na celu zabezpieczenie procesu dydaktycznego oraz zapewnienie obsługi studentów oraz § 2 ust. 3 Pisma okólnego nr 2 Prodziekana ds. kształcenia Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 marca 2020 r, zarządza się, co następuje:

 

 

 1. Zgodnie z Zarządzeniem 29/2020, § 2 do dnia 14 kwietnia zmieniona zostaje forma prowadzenia wszystkich wykładów i zajęć dla studentów (seminaria, konwersatoria, ćwiczenia, itp.), doktorantów kolegiów doktorskich i studiów doktoranckich, studiów podyplomowych oraz uczestników innych form kształcenia. Wszystkie zajęcia prowadzone są w formie zdalnej.
 2. Powyższa zmiana dotyczy zajęć prowadzonych na studiach niestacjonarnych przez pracowników etatowych, doktorantów i pracowników zatrudnionych na umowę-zlecenie (dalej wykładowca).
 3. Odwołuje się bezpośrednie konsultacje dla studentów. Każdy wykładowca zobowiązany jest do przekazania do właściwego sekretariatu dydaktycznego i zamieszczenia w systemie USOS informacji, w jakiej formie (telefonicznie lub mailowo) i kiedy będzie przeprowadzał konsultacje.
 4. Do dnia 24.03 wykładowcy są zobowiązani do określenia sposobu realizacji prowadzonych przez siebie zajęć (forma zdalnej realizacji zajęć i weryfikacja efektów uczenia się) w okresie do dnia 14.04 i przekazania w formie mailowej tej informacji Dyrektorom/Kierownikom dydaktycznym jednostki, w której te zajęcia są prowadzone.
 5. Do dnia 25.03 Dyrektorzy/Kierownicy potwierdzają pracownikom przyjęcie i akceptację zaproponowanego, zdalnego realizowania zajęć.
 6. Do dnia 25.03 dydaktyczni ogłoszą listę zajęć, które będą prowadzone zdalnie studentów zamieszczając ją na stronie internetowej Instytutu/Katedry
 7. Niezwłocznie, ale nie później niż do 27.03 Dyrektorzy/Kierownicy dydaktyczni przekażą pełną informację na temat sposobu realizacji prowadzonych zajęć (forma zdalnej realizacji zajęć i weryfikacja efektów uczenia się) prodziekanowi ds. kształcenia,
 8. Do dnia 26.03 wykładowcy są zobowiązani do przekazania studentom wchodzącym w skład ich grup zajęciowych informacji o sposobie realizacji zajęć (formie zdalnej realizacji zajęć i weryfikacji efektów uczenia się) w okresie do 14.04 br. W tym celu należy w szczególności wykorzystać korespondencję seryjną za pomocą systemu USOS.
 9. Zajęcia realizowane według zasad określonych w ust. 4-6 są uznawane za realizowanie zgodnie z programem studiów.
 10. Dyrektorzy Instytutów i Kierownicy Katedr są zobowiązani do zapewnienia studentom realizacji przewidzianych w programie studiów zajęć.
 11. Korespondencja wykładowców ze studentami i studentów z wykładowcami odbywa się wyłącznie przy użyciu kont elektronicznych poczty uniwersyteckiej (domena@uwr.edu.pl).

 

 1. Zdalny sposób realizacji zajęć może przyjąć następujące formy:
 2. Seminaria dyplomowe (licencjackie i magisterskie) odbywają się w szczególności poprzez utrzymanie regularnego kontaktu promotorów/opiekunów i prowadzących seminaria ze studentami przy pomocy poczty elektronicznej celem zapewnienia ciągłości prac nad przygotowaniem pracy dyplomowej;
 3. Ćwiczenia, konwersatoria, proseminaria i seminaria badawcze: prowadzących zobowiązuje się do przekazanie studentom niezbędnej, przewidzianej planem literatury dla określonych tematów realizowanych w trakcie zajęć i sprawdzenia ich przyswojenia poprzez np. test, esej lub prezentację;
 4. W przypadku wykładów należy przekazać literaturę przewidzianą dla określonych tematów realizowanych w trakcie zajęć i podać formę sprawdzenia stanu przyswojenia treści programowych dla całego cyklu zajęć z uwzględnieniem okresu prowadzenia zajęć zdalnie;
 5. Wykłady mogą być prowadzone za pomocą programów zapewniających grupowe połączenia wideo (mi.in. Skype, Microsoft Teams w usłudze MSOffice 365 dla Uniwersytetu Wrocławskiego) lub udostępniania studentom nagrań wideo lub audio wykładów. Należy określić sposób sprawdzenia przyswojonych treści programowych dla całego cyklu zajęć z uwzględnieniem okresu prowadzenia zajęć zdalnie.
 6. O sposobie realizacji innych form zajęciowych decyduje Dyrektor/Kierownik dydaktyczny w porozumieniu z wykładowcą. Sposób realizacji, tak jak i innych zajęć, powinien być ustalony zgodnie z zapisem § 1 ust. 4-8.
 7. Zajęcia prowadzone przez SPNJO prowadzenie są zdalnie. Szczegółowe informacje dotyczące grup objętych zdalnym nauczaniem będą zamieszczone na stronie internetowej SPNJO (spnjo.uni.wroc.pl – kafelek „Informacje bieżące”). W razie pytań należy kontaktować się z lektorami lub z SPNJO telefonicznie lub mailowo za pomocą poczty służbowej.

 

 

Powyższe regulacje odnoszą się także do zajęć prowadzonych w Wydziale Nauk Społecznych w języku angielskim.

Sposoby realizacji zajęć i wykładów na innych niż WNS wydziałach w odniesieniu do pracowników i studentów regulują zarządzenia odpowiednich dziekanów lub prodziekanów.

 

 1. Zapisy ujęte w niniejszymi piśmie wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.
 2. Odpowiedzialnymi za nadzór nad wdrożeniem zapisów § 1 są Dyrektorzy Instytutów i Kierownicy Katedr.