wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Socjologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Pracownicy > Profile pracowników > dr Berenika Dyczek

avatar

dr Berenika Dyczek

Zakład Socjologii Nauki, Wiedzy i Kultury

Office hours:

w semestrze zimowym 2023/24:

  • środa, 11:15–12:00, 13:45–15:00
  • Urlop:

Position:

Planowane ( referat zaakceptowany)  wystąpienie z referatem ( wspólnie z dr Marcinem Starnawskim, DSW Wrocław), pt. "Understanding Educational Inequalities and Opportunities During the Covid-19 Pandemic: the Case of the Cieszyn Silesia Region in Polish-Czech Borderland" na konferencji „15th Conference of the European Sociological Association 2021. Sociological Knowledges for Alternative Futures”, na sesji RN10 Sociology of Education  w Barcelonie.

Referat (uczestnictwo online) pt. „The Role Of Educational Capital In The Learning Process na międzynarodowej konferencji pt. „International Conference on Innovation in Teaching and Learning” 30th September 2020, Bangkok. 

referat „Cultural Capital Among Young People From Polish-Czech Borderland”  na międzynarodowej konferencji  pt.”Brit- Border Regions in Transition (BRIT). Conference Cities, States and Borders: From the Local to the Global”. Hamburg (Germany) – Sønderborg (Denmark) 17-20 May 2016.

referat „ Czynności ludzkie a wartości według Znanieckiego, czyli jak badać teksty kultury” na konferencji pt. „Dokumenty osobiste w socjologicznych i pozasocjologicznych doświadczeniach badawczych”, organizowanej przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Katedrę Metod i Technik Badań Społecznych Instytutu Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego

referat pt. „Kapitał kulturowy młodzieży ze Śląska Cieszyńskiego” na konferencji pt. „Problemy społeczno-gospodarcze na polskich pograniczach cz. 3”  organizowanej przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 27-28.05.2013

wrześn 2010 udział w XIV Ogólnopolskim Zjeździe Socjologicznym z referatem wyłożonym pt. „Wpływ protestantyzmu na postawy obywatelskie mieszkańców Śląska Cieszyńskiego

21 kwietnia 2010 wystąpienie na konferencji pt. „Dziedzictwo kulturowe jako klucz do tożsamości pogranicza polsko-czeskiego na Śląsku Cieszyńskim”, organizowanej przez Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie  z referatem pt. „Społeczno-kulturowe zjawiska determinujące funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i postaw obywatelskich na Śląsku Cieszyńskim”  

udział w międzynarodowej konferencji naukowej w Warszawie pt. „Jedność i różnorodność - kultura vs. kultury" z referatem „Problem twórczości w społeczeństwie rynkowym” (organizatorzy: Katedra Socjologii Kultury w Instytucie Socjologii UKSW oraz Zakład Krajów Pozaeuropejskich PAN)

referat pt „ Indukcja analityczna Floriana Znanieckiego, jako twórcza metoda badawcza’’ na konferencji organizowanej przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, pt. „Między twórczością a naukowością. Problemy metodologiczne nauk humanistycznych i społecznych”

udział w konferencji w Warszawie pt. „Społeczne aspekty Internetu”  (SAI 2006) z posterem pt. „Interakcje internetowe – budowanie czy rozpad więzi” organizowanej przez Uniwersytet Warszawski i Wyższą Szkołę Psychologii Społecznej

prezentacja na konferencji „Komunikacja i Kultura 2006” zorganizowanej przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego (Power Point Slide Shows from the "Communication & Culture 2006" Conference: Internet Public Rel@tions in polish organizations Berenika Dyczek, Alicja Lindert);

2012/13 – dwukrotna stypendystka projektu „Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego szansą zwiększenia konkurencyjności Uczelni” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Znalazłam się wśród 5% najlepszych absolwentów studiów doktoranckich Uniwersytetu Wrocławskiego za rok  2013/14.


digital sociology ( socjologia cyfrowa) i socjologia cyberprzestrzeni

socjologia kultury i sztuki

socjologia wiedzy 

filozofia nauki

kulturowe aspekty edukacji

metodologia badań

kultura i społeczeństwo Azji

 

w roku akademickim 2022/23:

Digital sociology - legal and social aspect 

Social, cultural and legal dimensions of cybersecurity in the EU

Cybersecurity - legal and social aspects

Classical sociological theories (tutoral I)

Ethical aspects of social research and the protection of intellectual property rights

Społeczeństwo cyfrowe - wybrane aspekty wpływu sztucznej inteligencji na procesy społeczne w Polsce 

Problemy komercjalizacji badań socjologicznych 

Współczesne teorie socjologiczne

Seminarium badawcze


 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Badania ankietowe prowadzane są w ramach projektu pn. „Wsparcie rozwoju aktywności społecznej w Gminie Świerzawa po pandemii” realizowanego w ramach Planu Działania KSOW na lata 2014-2020 - Raport z badań ankietowych -  Badanie opinii publicznej na temat kierunków rozwoju społeczno-kulturowego Gminy Świerzawa 2021.

Kapitał społeczny i kulturowy a edukacja w czasie pandemii ( projekt własny). Realizacja styczeń 2021 - grudzień 2022.

Uczestnictwo w  projekcie własnym pt. "Partycypacja społeczna w ochronie przyrody" ( kierownik dr Karolina Królikowska, WSB Wrocław). Realizacja kwiecień 202 - grudzień 2023.

Ewaluacja Strategii polityki społecznej województwa warmińsko-mazurskiego do 2020 roku dla ASM w Łodzi . Nr zamówienia ROPS-I.071.30.2019.ADS. Projekt finansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, środki pozyskane m.in. z budżetu Unii Europejskiej (z Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Rolnego) - wykonawca

Udział (wykonawca)  w projekcie realizowanym przez Stowarzyszenie Centrum Rozwiązań Systemowych (Wrocław u. Parkowa 46/1) pt.” Promocja partycypacji i mediacji w zarządzaniu środowiskiem na obszarach Natura 2000, umowa nr 0278/D/1/2011, projekt finansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Realizacja projektu własnego pt. „Kapitał kulturowy i społeczny młodzieży na Śląsku Cieszyńskim (otrzymane dwa granty wewnętrzne WNS UWr.). Nr projektu 2058/M/IS/12 i 1376/M/IS/13.

Członek projektu  (wykonawca)   w projekcie badawczym pt. „Partnerstwo na rzecz innowacji wsparciem dla tworzenia akademickiego inkubatora technologicznego w Legnicy” Nr projektu: Z/2.02/II/2.6/14/06. Źródło finansowania stanowiły środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu 2.6 Zintegrowanego Programu  Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Członek projektu (wykonawca)   „Analiza usług szkoleniowych i doradczych w tworzeniu jakości zasobów na regionalnym rynku pracy. Nr projektu Z/2.02/II/2.1/15/05. Projekt badawczy realizowany przez Instytut Problemów Europejskich. Współfinansowany przez Budżet Państwa i UE poprzez EFS.

Członek projektu (wykonawca)    „Samozatrudnienie – sukces czy porażka. Czynniki rozwoju przedsiębiorczości na rynku pracy. Analiza aktywności ekonomicznej osób samozatrudnionych na Dolnym Śląsku”. Projekt badawczy  nr Z/2.02/II/2.1/42/06 realizowany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Europejska – Nasza Wspólna Sprawa”. Projekt współfinansowany przez Budżet Państwa i UE poprzez EFS.

Członek projektu (wykonawca) „Integra” realizowanym przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL”. Badania polskich zakładów karnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Członek European Sociological Association

Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego

Członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego

Członek Centre de Recherches Internationales sur l’Imaginaire (CRI 2i)

Członek Centrum badań interdyscyplinarnych i filozofii kultury człowiek między naturą a kulturą Uwr


Publikacje w bazie UWr

a) Monografie:

Gra w illusio w polu literackim. Analiza biograficzna,  Quaestio, Wrocław 2021.

Kapitał kulturowy i społeczny młodzieży na Śląsku Cieszyńskim, Chronicon, Wrocław  2020. Wydanie II poprawione.

Kapitał kulturowy i społeczny młodzieży na Śląsku Cieszyńskim, Exante, Wrocław 2018. Wydanie pierwsze (internetowe).

b) Rozdziały w pracach zbiorowych:

Rzeczywistość a świat iluzji w ujęciu cyberprzestępczości / Berenika Dyczek, Daria Piechocińska, Bartłomiej Wieczorek
// W: Wielowymiarowe perspektywy wyzwań dla grup dyspozycyjnych / pod redakcją Jana Maciejewskiego, Moniki Zawartki, Anety Uss-Lik. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2022. - (Acta Universitatis Wratislaviensis. Socjologia : 74). - S. 237-247

Laboratorium translatoryczne Ernesta Dyczka i Marka F. Nowaka. Uwagi o tłumaczeniu powieści Thomasa Bernharda Kalkwerk w: Studia do dziejów polsko-austriackiego transferu kulturowego. Tom 2:Dzieje polsko-austriackiego transferu kulturowego. Animatorzy życia artystycznego – tłumacze – instytucje kultur.; red. Justyna Radłowska i Edward Białek, Atut, Wrocław 2021, s.  303- 321.

Niesymetryczne interakcje lekarz – pacjent w książce Michała Sobkowa Samo życie, w: Lekarz i jego pacjent – pacjent i jego lekarz. Studia z dziejów literatury i medycyny, red. Dariusz Lewera, Angela Bajorek, Edward Białek, Quaestio, Wrocław 2021, s. 297- 309.

Relacje między teorią a empirią w socjologii (kontekst komunikacyjny) w: Komunikacja społeczna w perspektywie socjologicznej pod. red. J. Żurko, Bestmax, Wrocław 2013, s. 249-259.

Strukturalne przyczyny występowania zachowań nieetycznych na przykładzie zjawiska korupcji w krajach postkomunistycznych” w: Socjolodzy wobec zmian społecznych. Szkice socjologiczne pod red. J. Żurko, Bestmax, Wrocław 2012, s. 147-156.

Tradycja i zmiana w społeczeństwie na Śląsku Cieszyńskim w: Polsko niemieckie transgranicza - rozmyte konfiguracje tożsamości pod red. Z. Kurcza i E. Opiłowskiej, Gajt, Wrocław 2011, s. 103-113.

Społeczno-kulturowe zjawiska determinujące funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i postaw obywatelskich na Śląsku Cieszyńskim” w: Biblioteka Ethnologiea Europa Centralis, vol.1, „Dziedzictwo kulturowe jako klucz do tożsamości pogranicza polsko-czeskiego na Śląsku Cieszyńskim,  pod  red. H. Rusek, A. Pieńczaka i Jacka Szczyrbowskiego, Offsetdruk i media, Cieszyn – Katowice - Brno 2010,  s.149-155.

c) artykuły naukowe w czasopismach

Impact of ethical issues on the functioning of enterprises : a sociological analysis / Berenika Dyczek, Jorge Marcel Castillo-Picon, Juan Emilio Vilchez-Carcamo, Manuel Fernando Salazar-Gonzales
// Webology. - Vol. 19, nr 1 (2022), s. 1171-1177, https://www.webology.org/datacms/articles/20220122031034pmWEB19079.pdf

Społeczno – kulturowe uwarunkowania postaw tolerancyjnych młodzieży z Cieszyna i Czeskiego Cieszyna (wybrane aspekty), Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa 2021, tom 21,  s.  143 -159. https://journals.us.edu.pl/index.php/GSS_SN/article/view/13086/10158

Whatever is seen is sold : merchandise mantra / Berenika Dyczek, Babita Singla, Rosario Mercedes Huerta Soto, Jaheer Mukthar KP // Webology. - Vol. 18, nr Special Issue 03 (2021), s. 451-461 https://www.webology.org/data-cms/articles/20211021050718pmWEB18106.pdf

Les interactions virtuelles - l'identité imaginaire ou réelle? Echinox Journal/ Caietele Echinox :IMAGINAIRES DE L’IDENTITE. AUTO-IMAGES ET REPRÉSENTATIONS DE SOI, Volume 40, 2021, 322-33110.24193/cechinox.2021.40.25  

The organisational activity of young people from Cieszyn Silesia (Polish-Czech borderland). Journal of Contemporary Issues in Business and Government, 27, 1, 2021, 230-236 https://cibg.org.au/article_7374.html.

Tajemnica procesu tworzenia w świetle teorii Floriana Znanieckiego oraz Pierre'a Bourdieu,  Fabrica Societatis. - Vol. 3 (2020), s. 234-259 https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/dlibra/publication/129174/edition/121538/content

Semiotic method and cultural processes in borderlands. Palarch’s journal of archaeology of egypt / egyptology, (2020). 17(7), 9526-9540 https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/3915.

Metoda semiotyczna a procesy kulturowe na pograniczach,  Forum Socjologiczne 8,  pod red. D. Majki-Rostek, P. Czajkowskiego i R. Florkowskiego, Wrocław 2017, s.271-282.

Relacje między czynnościami i dążnościami ludzkimi a wartościami według Floriana Znanieckiego, czyli jak badać teksty kultury,  Forum Socjologiczne 7, pod red.: W. Dolińskiego, M. Stabrowskiego, J. Żurko, Wrocław 2016, s.187-197.

Pamięć historyczna a elementy tożsamości oraz niektóre aspekty kapitału kulturowego i społecznego młodzieży z Cieszyna i Czeskiego Cieszyna,  Forum Socjologiczne 6, pod red.: P. Czajkowskiego, B. Pabjan i M. Zuber, Wrocław 2015, s.285-297.

d) recenzje i sprawozdania

Recenzja z książki naukowej K. Dolińskiej pt. „Potoczny i ideologiczny poziom doświadczania śląskości” pt. „Czy istnieje narodowość śląska?”  Zbliżenia Interkulturowe. Polska – Niemcy - Europa 09/2011” . Pismo Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych w Łodzi.

Sprawozdanie z konferencji (organizowanej przez Ośrodek Badań Regionalnych i Obszarów Pogranicza Uniwersytetu Wrocławskiego, wspólna placówka Instytutu Socjologii i Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im Willy Brandta). Berenika Dyczek, Elżbieta Opiłowska, Quo vadis borderlands studies? Zmiana funkcji granic  w Europie a nowe perspektywy badawcze w studiach nad pograniczem, Wrocław 28 – 29 października  2015,  Forum Socjologiczne, pod red. Pawła Czajkowskiego, Barbary Pabjan oraz Marceliny Zuber, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazy:

Prześlij plik:

0%

  Aby dołączyć zdjęcia do tekstu wgraj pliki z komputera lub wskaż plik z listy przesłanych wcześniej.

Dla zachowanie większej czytelności katalogu zdjęć twórz katalogi i przesyłaj zdjęcia bezpiśrednio do wskazanego katalogu.

Edycja profilu

zmień tło lub usuń tło

avatar

Imię i nazwisko:

tytuł naukowy:

Adres e-mail:

Zakład:

Telefon:

Pokój:

Konsultacje:

Funkcje:

Research Interests:

W internecie:

Kontakt z mediami:

Edytuj zakładki: