Uniwersytet Wrocławski

Instytut Socjologii

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: EN
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Pracownicy > Profile pracowników > dr Dawid Krysiński

avatar

dr Dawid Krysiński

Zakład Socjologii Sfery Publicznej

Adres e-mail: dawid.krysinski@uwr.edu.pl

Telefon: 71 375 51 19

Gabinet: p. 235 (budynek IS)

social media www.linkedin.com
social media scholar.google.pl

Konsultacje:

 • Poniedziałek 15:15 - 15:45
 • Środa 10:00 - 11:30

Funkcje:

Zainteresowania naukowe:

Kontakt z mediami:

Wybrane raporty i ekspertyzy

 1. 2018 (w druku): "E-społeczeństwo na Dolnym Śląsku" [w:] Atlas społeczny województwa dolnośląskiego (zamawiający: Instytut Rozwoju Terytorialnego)
 2. 2017: „Komunikacja i system Transportu Publicznego w mieście" [w:] Wrocławska Diagnoza Społeczna 2017 (zamawiający: Urząd Miasta Wrocławia, Uniwersytet Wrocławski)
 3. 2017: „Wybrane usługi w Inteligentnym mieście" [w:] Wrocławska Diagnoza Społeczna 2017 (zamawiający: Urząd Miasta Wrocławia, Uniwersytet Wrocławski)
 4. 2017: „Wrocław - wejście od podwórza. Raport ewaluacyjny projektu” (współautor; zamawiający: Urząd Miasta Wrocławia, Biuro Festiwalowe IMPART, Uniwersytet Wrocławski)
 5. 2017: „Przeprowadzenie szczegółowej analizy aktualnej polityki czynszowej i jej konsekwencji dla stanu wynajmu. Rewitalizacja os. Podzamcze w Lublinie" (współautor; zamawiający: Urząd Miasta Lublin, ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku)
 6. 2016: „Skutki gospodarczo-handlowe wejścia w życie umowy o wolnym handlu pomiędzy UE a Wietnamem dla polskiej gospodarki” (współautor; zamawiający: Ministerstwo Rozwoju, ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku)
 7. 2016: “Preliminary Circular Construction Review” (zamawiający: European Circular Construction Alliance)
 8. 2015: „Analiza rynku pracy powiatów: kaliskiego, słupeckiego i wągrowieckiego ze szczególnym uwzględnieniem barier w zatrudnieniu dla długotrwale bezrobotnych”, (zamawiający: Wielkopolski Urząd Pracy w Poznaniu, Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości i Arbitrażu)
 9. 2015: „Analiza popytu i podaży na poszczególne rodzaje działalności gospodarczej w powiatach: kaliskim, słupeckim i wągrowieckim ze szczególnym uwzględnieniem barier w podejmowaniu działalności gospodarczej przez osoby długotrwale bezrobotne”, (zamawiający: Wielkopolski Urząd Pracy w Poznaniu, Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości i Arbitrażu)
 10. 2014: „Analiza socjologiczna ul. Zawalnej we Wrocławiu” (współautor; zamawiający: Stowarzyszenie Architektów Polskich we Wrocławiu)
 11. 2014: „Ocena realizacji założonych celów komponentu regionalnego PO KL na Dolnym Śląsku w kontekście osiągania celów rozwojowych i rozwiązywania problemów społeczno-ekonomicznych w regionie” (współautor; zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku)

Stypendia i wyjazdy naukowe

 1. University of Rijeka, Department of Philosophy, Stypendium Erasmus+ dla wykładowców, semester letni roku akademickiego 2017/2018
 2. Goethe Universitat Frankfurt am Main, Department of Sociology, Stypendium Erasmus+, semester zimowy roku akademickiego 2014/2015
 3. 8th International Research Workshop – Sankelmark i Sonderburg (organizator: Helmut Schmidt Universitat Hamburg), 28.09.2014 – 03.10.2014
 4. Akademia Rozwoju Regionalnego w Warszawie (organizator: EUROREG), rok akademicki 2013/2014 (udział w wybranych sesjach w semestrze letnim)

Tłumaczenia

 1. Linda Rootam (2013), „Już nigdy nie poczuję się tu dobrze” – nowy Berlin oczami wschodnich berlińczyków, przeł. Dawid Krysiński, [w:] Mrozowicki A., Nowaczyk O., Szlachcicowa I. (red.), Sprawstwo. Teoria, metody, badania empiryczne w naukach społecznych, Wydawnictwo NOMOS, Kraków, s. 255-267

Wybrane publikacje naukowe

 1. Krysiński Dawid, Kowalska Agnieszka, Rato Ricardo (2019, w druku), Technological and Market Assessment of Innovative Business Models for Demand Response in the European Buildings, "Proceedings of the 7th International Conference: Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability"
 2. Krysiński Dawid (2019, w druku), O miejskim neoliberaliźmie z postsocjalistyczną domieszką. Recenzja książki Iwony Sagan pt. Miasto. Nowa kwestia i nowa polityka, "Studia Socjologiczne"
 3. Krysiński Dawid (2018, w druku), Duża strata o małym znaczeniu? O wzajemnej relacji między statusem wojewódzkim, tożsamością lokalną i sferą praktyk społecznych, "Miasto - Pamięć i Przyszłość", nr 3
 4. Krysiński Dawid, Banaś Jolanta (2018), Pomiędzy nieudaną prowokacją a modelową integracją. O renesansie aktywizacji społecznej w wydaniu artystycznym, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 3
 5. Krysiński Dawid (2018), Nowe mieszczaństwo jako wykluczająca grupa interesu, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 534
 6. Błaszczyk Mateusz, Krysiński Dawid (2018), Od kryzysu do klastra miejskiego. W poszukiwaniu nowej formuły rozwoju małych miast, „Miscellanea Anthropologica et Sociologica”, nr 19
 7. Krysiński Dawid, Nowakowski Paweł, Dana Przemysław (2017), Social Acceptance for Energy Efficient Solutions in Renovation Processes, "Proceedings", nr 1 (689)
 8. Krysiński Dawid (2017), Circular Construction and Demolition Waste? Barriers and Opportunities for Circular Business Models in the EU C&DW Sector, [w:] Proceedings of HISER International Conference, Francesco Di Maio (red.), Delft University of Technology
 9. Krysiński Dawid, Nowakowski Paweł (2017), Rewitalizacja szansą dla innowacyjnych dociepleń, „Builder”, nr 46
 10. Krysiński Dawid (2017), Małe miasta w poszukiwaniu nowego sensu. O rozwoju dolnośląskich miasteczek w dobie globalizacji [w:] Czytanie miasta: badania i animacja w przestrzeni, red. Kamilla Kamińska, Instytut Wydawniczy Ksiązka i Prasa
 11. Górak Kamil, Krysiński Dawid (2017), Odwracalny regres? Małe i średnie miasta w świetle wyzwań społeczno-ekonomicznych oraz koncepcji zaradczych – przykład Dolnego Śląska, "Miasto - Pamięć i Przyszłość", nr 2
 12. Krysiński Dawid (2016), The ‘’symbiosis” of a private vehicle and a private life. Reflections about the role of the car in Poland, “Poznańskie Studia Etnologiczne”, vol. 19, s. 153-168
 13. Krysiński Dawid (2015), Between postmodern sustainable transport policy and modern habits of people: a private car in biographical experiences of Polish drivers [w:] Proceedings of European Transport Conference
 14. Krysiński Dawid (2015), Rola władz regionalnych w kształtowaniu rozwoju i konkurencyjności polskich miast średniej wielkości, „Folia Sociologica”, nr 54
 15. Krysiński Dawid (2015), Status wojewódzki miasta jako czynnik wzrostu w dobie postindustrialnej, „Folia Sociologica”, nr 52
 16. Krysiński Dawid (2014), Idea zrównoważonego transportu a polityka polskich miast, „Studia Miejskie”, t. 14
 17. Krysiński Dawid (2013), Wszystko co złe, to reforma. O utracie statusu miasta wojewódzkiego w dyskursie kaliszan, „Przegląd Socjologiczny”, nr LXII/4
 18. Krysiński Dawid (2013), Społeczne bariery rozwoju postwojewódzkich ośrodków regionalnych jako zagrożenie dla polityki rozwojowej Polski. Przykład Kalisza, „Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna”, nr 23
 19. Krysiński Dawid (2013), Kształtowanie przestrzeni transportowej polskich miast a społeczna odpowiedzialność samorządów. Próba krytycznej analizy [w:] „Studia KPZK PAN”, Markowski T., Stawasz D. (red.), Partnerstwo i odpowiedzialność w funkcjonowaniu miasta, t. CLVII

Wybrane publikacje popularno-naukowe

 1. Krysiński Dawid, de Augustin Pablo, Romero Ander (2017), A new era in energy performance of buildings, “EU Research”, nr 4
 2. Nowakowski Paweł, Krysiński Dawid (2017), Odbudowująca się Europa – gdzie szukać dobrego klimatu inwestycyjnego?, „Builder”, nr 44
 3. Krysiński Dawid (2016), Transport publiczny w odwrocie, „Autoportret”, nr 3 (54)
 4. Krysiński Dawid (2014), Samochód – początek i koniec mobilności, „Autoportret”, nr 3 (45)
 5. Krysiński Dawid (2013), Right about modernism?, „Autoportret”, nr 3 (42) (artykuł wydany również w języku polskim pt. “W modernizm zwrot?”)

Granty i projekty badawcze

 1. Przedsiębiorcza wieś młodego pokolenia (finansowanie: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr  WER/NCBR/2015/1)
  • Kierownik projektu
 2. Kompleksowe Badania Ruchu we Wrocławiu i otoczeniu (finansowanie: Urząd Miasta Wrocławia)
  • doradztwo eksperckie w zakresie opracowania koncepcji badania preferencji transportowych wrocławian i mieszkańców podwrocławskich gmin
  • merytoryczny nadzór nad realizacją badań (we współpracy z koordynatorem projektu)
 3. Badanie rynku pod kątem dostosowania Pakietu Usług do zdiagnozowanych potrzeb przedsiębiorstw z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa świętokrzyskiego (finansowanie: ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku, Kielecki Park Technologiczny)
  • doradztwo eksperckie w zakresie konceptualizacji badań (w tym warsztatów dla przedsiębiorców)
 1. HISER – Holistic Innovative Solutions for an Efficient Recycling and Recovery of Valuable Raw Materials from Complex Construction and Demolition Waste (finansowanie: Horyzont 2020, projekt nr 642085)
  • kierownik projektu po stronie polskiej
  • lider pakietu zadaniowego dotyczącego analiz rynkowych oraz budowy modeli biznesowych
 2. BERTIM – Building Energy Renovation Through Timber Prefabricated Modules (finansowanie: Horyzont 2020, projekt nr 636984)
  • kierownik projektu po stronie polskiej
  • lider pakietu zadaniowego dotyczącego analiz rynkowych oraz budowy modeli biznesowych
 3. HOLISDER - Integrating Real-Intelligence in Energy Management Systems enabling Holistic Demand Response Optimization in Buildings and Districts (finansowanie: Horyzont 2020, projekt nr 768614)
  • członek zespołu zadaniowego dotyczącego warsztatów z interesariuszami projektu, a także promowania projektu oraz rozpowszechniania osiągniętych rezultatów
 4. MOEEBIUS – Modelling Optimization of Energy Efficiency in Buildings for Urban Sustainability (finansowanie: Horyzont 2020, projekt nr 680517)
  • kierownik projektu po stronie polskiej
  • lider pakietu zadaniowego dotyczącego promowania projektu oraz rozpowszechniania osiągniętych rezultatów
 5. ECCA – European Circular Construction Alliance: Adopting Circular Economy for internationalization and global competitiveness of European SMEs in Building and Construction (finansowanie: COSME programme, projekt nr 690364)
  • lider zadań związanych z analizami rynkowymi dotyczącymi gospodarki o obiegu okrężnym
 6. PERFORMER – Portable, Exhaustive, Reliable, Flexible and Optimized appRoach to Monitoring and Evaluation of building eneRgy performance (finansowanie: FP7, projekt nr 609154)
  • autor analizy konkurencji przygotowanej na potrzeby komercjalizacji rezultatów projektowych
 7. Many-Me – Social Interactive Care System to support the wellbeing of people living with dementia (finansowanie: AAL Programmel; projekt nr AAL/Call2016/1/2017)
  • lider pakietu zadaniowego dotyczącego analiz rynkowych oraz budowy modeli biznesowych
 8. Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego (finansowanie: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych, EEA Grants)
  • członek międzynarodowego zespołu badawczego projektującego przestrzeń osiedla Nowe Żerniki we Wrocławiu z uwzględnieniem idei zrównoważonego transportu i miasta fraktalnego oraz potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych
 9. Negotiating capitalism in Central and Eastern Europe. Between Marginalisation and Revitalisation of Organised Labour (Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Program HOMING/POWROTY; kierownik projektu: dr hab. Adam Mrozowicki, numer projektu: HOM 2009 8B)
  • członek zespołu zajmującego się prowadzeniem i analizą wywiadów biograficznych z członkami związków zawodowych
 10. Poza miastem? Proces suburbanizacji a powiązania funkcjonalne miast małych i średnich oraz ich stref podmiejskich w perspektywie socjologicznej – przykład województwa dolnośląskiego (finansowanie: Komitet Badań Naukowych; kierownik projektu: dr hab. Katarzyna Kajdanek)
  • przygotowanie narzędzia badawczego
 11. Ocena realizacji celów PO KL na Dolnym Śląsku w kontekście osiągania celów rozwojowych i rozwiązywania problemów społeczno-ekonomicznych w regionie (finansowanie: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku)
  • ewaluacja mająca na celu ocenę wpływu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na poziom realizacji strategicznych celów rozwojowych województwa dolnośląskiego
 1. WIPAR – Wielkopolski Innowacyjny Program Aktywizacji i Rozwoju (finansowanie: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu)
  • analiza danych wtórnych oraz analiza ilościowa mająca na celu ustalenie trendów obserwowanych na wielkopolskim rynku pracy
  • identyfikacja szans i barier związanych z aktywizacją zawodową osób bezrobotnych
  • analiza popytu i podaży w województwie wielkopolskim na różne rodzaje zawodów
  • autor raportu podsumowującego analizy
 1. Kondycja społeczno-gospodarcza wybranych polskich miast w kontekście ich zróżnicowanego statusu administracyjnego (finansowanie: Uniwersytet Wrocławski, nr projektu: M/IS/2197/14)
  • kierownik projektu
  • autor koncepcji i budżetu badań
  • nadzorujący proces zbierania danych
  • autor analizy zebranego materiału
  • autor raportów merytorycznych i finansowych
 2. Dynamika rozwoju miast średniej wielkości w Polsce (finansowanie: Uniwersytet Wrocławski, nr projektu: M/IS/2053/13)
  • kierownik projektu
  • autor koncepcji i budżetu badań
  • nadzorujący proces zbierania danych
  • autor analizy zebranego materiału
  • autor raportów merytorycznych i finansowych

Prowadzone zajęcia

 1. Produkcja partnerska i innowacyjność społeczna
 2. Organizacyjno-prawne formy przedsiębiorstwa
 3. Społeczna odpowiedzialność biznesu
 4. Ruchy społeczne i organizacje pozarządowe w praktyce pracy socjalnej
 5. Teorie zmiany społecznej i rozwoju społecznego
 6. Sociology of social change and globalization

 

 

Obrazy:

Prześlij plik:

0%

  Aby dołączyć zdjęcia do tekstu wgraj pliki z komputera lub wskaż plik z listy przesłanych wcześniej.

Dla zachowanie większej czytelności katalogu zdjęć twórz katalogi i przesyłaj zdjęcia bezpiśrednio do wskazanego katalogu.

Edycja profilu

zmień tło lub usuń tło

avatar

Imię i nazwisko:

tytuł naukowy:

Adres e-mail:

Zakład:

Telefon:

Gabinet:

Konsultacje:

Funkcje:

Zainteresowania naukowe:

W internecie:

Kontakt z mediami:

Edytuj zakładki: