wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Socjologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Pracownicy > Profile pracowników > dr hab. Barbara Wiśniewska-Paź, prof. UWr.

avatar

dr hab. Barbara Wiśniewska-Paź, prof. UWr.

Office hours:

w semestrze zimowym 2023/24:

 • środa, 10:00–12:00
 • Urlop:

Position:

Barbara Wiśniewska-Paź - prof. nadzw. dr hab., kierownik Zakładu Socjologii Bezpieczeństwa i Edukacji Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Vice-Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauk o Bezpieczeństwie UWr. Pełnomocnik Dziekana WNS UWr ds. Bezpieczeństwa 2017-2020, 2020- trwa; 20012-2017 Przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia UWr oraz Konwentu WNS UWr. Inicjatorka, autorka koncepcji i kierownik (27.03.2020 r.) - CENTRUM STUDIÓW I EDUKACJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego www.cseb.uni.wroc.pl 

Jest konsultantem przygotowywanej przez MSWiA Ustawy  o Ochronie Ludności w ramach Interdyscyplinarnego Zespołu Badawczego  utworzonego przez Rektora UWr przy WPAiE UWr pod przewodnictwem prof. dr hab. Tadeusza Kocowskiego. W jego ramach jest kierownikiem Interdyscyplinarnej Grupy Roboczej ds. obrony cywilnej i służb mundurowych (PSP, Policja, Straż Graniczna). 

Współorganizator cyklu konferencji eksperckich z zakresu bezpieczeństwa #BEZPIECZNIE/ #CYBERBEZPIECZNIE UWr prowadzonych na Uniwersytecie Wrocławskim, kierownik projektu: Badanie Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Wrocławskim. Specjalizuje się w zakresie socjologii edukacji, komunikacji społecznej, socjologii bezpieczeństwa oraz socjologii sportu.  2016-2020 - konsultant naukowy z Ośrodkiem Szkolenia Wojsk Specjalnych / Jednostka Wojskowa Komandosów (JWK), 2020 – trwa, ekspert i konsultant naukowy Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych w Krakowie, inicjatorka zawarcia i pełnomocnik ds. współpracy w ramach  porozumień międzyuczelnianych Uniwersytetu Wrocławskiego/ w tym Centrum Studiów i Edukacji na rzecz Bezpieczeństwa z: Akademią Wojsk Lądowych w We Wrocławiu, Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni, w trakcie przygotowań do podpisu jest porozumienie z Akademią Sztuki Wojennej w Warszawie oraz Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych w Krakowie.  

Autorka haseł encyklopedycznych, artykułów, ekspertyz, analiz, raportów oraz książek z w/w zakresów problemowych. Nauczyciel akademicki z ponad dwudziestoletnim stażem pracy naukowo-dydaktycznej. W ramach Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego jest kierownikiem naukowym i autorką programu dwóch Specjalności: Socjologia edukacji i badań rynku edukacyjnego na I st. Socjologii (studia stacjonarne licencjackie) oraz Edukacja dla bezpieczeństwa wobec zagrożeń społecznych na II st. Socjologii (studia stacjonarne magisterskie). 

Członek PAN (Zespół Edukacji dla Bezpieczeństwa /Komitet Nauk Pedagogicznych) kilku towarzystw naukowych m.in. Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Polskiego Towarzystwa pedagogicznego (w tym międzynarodowych: Schweizerische Gesellschaft fuer Soziologie/ Swiss Sociological Assotiation oraz Europaeisches Forum fuer Freiheit im Bildungswesen/ European Forum for Freedom in Education EFFE), kilkudziesięciu komitetów naukowych konferencji o zasięgu krajowym i międzynarodowym, a także komitetów naukowych i kolegiów recenzentów w ramach wydawnictw i czasopism naukowych. Członek Zespołu Badawczego Inicjatywa Helwecka/Uniwersytet Adama Mickiewicza (UAM)w Poznaniu. 

Zainteresowania badawcze lokują się na pograniczu szeroko pojętych nauk społecznych, bezpieczeństwa, edukacji, sportu i komunikacji społecznej. Dotyczą głównie problemów z zakresu mezo- i makro- socjologii bezpieczeństwa i edukacji, m.in. analiz porównawczych, badań relacji między strukturą ustrojową państw i ładem społecznym a rozwiązaniami struktur lokalnych i szkolnictwa w różnych państwach, głównie Europy Zachodniej (zwł. ich jakością i efektywnością), relacji między ofertą edukacyjną szkolnictwa (publicznego i niepublicznego) a rynkiem pracy, a także między sportem a edukacją. Książki z tego obszaru: Barbara Wiśniewska-Paź red., Forum Socjologiczne (tytuł tomu: Wokół problemów socjologii edukacji i badań młodzieży), nr 2/2011, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, 356 s.; Wiśniewska-Paź Barbara red. „Sport a edukacja. Rynek szkół, uczelni i zajęć sportowych oraz jego aktorzy w rzeczywistości wielkomiejskiej”, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2014, 224 s., Społeczeństwo – sport – edukacja, red. B. Wiśniewska-Paź, P. Wróblewski”, Wyd. Uniw. Śląskiego, Katowice 2016; Wiśniewska-Paź Barbara „Koncepcja podmiotu relacyjnego M. Archer wobec współczesnych wyzwań kultury bezpieczeństwa” [w:] Społeczeństwo, kultura, wychowanie: księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Januszowi Sztumskiemu z okazji 90-tych urodzin, red F. Bylok, M. łopota, K. Rędziński, Częstochowa 2020, s.101-117.

 Od okresu studiów (ponad dwadzieścia lat) prowadzi intensywne badania dotyczące Szwajcarii (organizacji państwa, struktury społecznej, edukacji, religii, wielokulturowości i wielojęzyczności oraz zmian dotyczących kantonalnych struktur) organizując konferencje o zasięgu krajowym i międzynarodowym i publikując artykuły oraz książki z tego zakresu. Obie dysertacje (doktorska i habilitacyjna) dotyczyły analiz różnych wymiarów i kontekstów funkcjonowania Szwajcarii. Książki z tego zakresu: Barbara Wiśniewska-Paź „Społeczny wymiar obiektu Goetheanum w Dornach i jego sensy edukacyjne”, Wrocław 2002, Barbara Wiśniewska-Paź red., „Fenomen Szwajcarii wobec Unii Europejskiej Przyczyny i skutki szczególnej pozycji Konfederacji Helweckiej w Europie”, Warszawa 2009; Barbara Wiśniewska-Paź „Autonomia edukacji a ład społeczny. Struktura szkolnictwa w Szwajcarii wobec zdecentralizowanej organizacji społeczeństwa i państwa. Kwestie porównawcze ze strukturami państw ościennych”, Semper, Warszawa 2009, 431 s.; Wiśniewska-Paź Barbara red. „Współczesna demokracja bezpośrednia. Dialog polsko-szwajcarski”, Aureus, Kraków 2013; Wiśniewska-Paź Barbara red. ”Jedność w różnorodności. Społeczeństwo otwarte a bezpieczeństwo”, Wyd. A. Marszałek Toruń 2020;

Oprócz zajęć kursorycznych, wykładów i seminariów specjalizacyjnych z zakresu socjologii bezpieczeństwa, socjologii edukacji i sportu prowadzi również zajęcia z zakresu komunikacji społecznej (treningi i warsztaty komunikacyjne, seminaria specjalizacyjne dot. m.in. manipulacji i kłamstwa w życiu społecznym). Obecnie ważny aspekt działalności naukowej i konferencyjnej stanowi kwestia relacji między bezpieczeństwem a edukacją, w tym edukacją na rzecz bezpieczeństwa oraz inicjatywami i szkoleniem proobronnym. Redaktor naukowy serii BEZPIECZEŃSTWO A EDUKACJA, współredaktor serii PRZESTRZEŃ PUBLICZNA–TERRORYZM–BEZPIECZEŃSTWO, członek Kolegium FORUM SOCJOLOGICZNEGO, organizator i współorganizator kilkunastu konferencji z zakresu bezpieczeństwa oraz pogranicza socjologii, bezpieczeństwa i edukacji, redaktor/ współredaktor kilku książek z tego zakresu, m. in. Wiśniewska-Paź Barbara red., „Edukacja dla bezpieczeństwa wobec specyfiki szkolenia grup dyspozycyjnych - wybrane aspekty”, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012; Wiśniewska-Paź Barbara (red.) „Edukacja a bezpieczeństwo w różnych wymiarach i kontekstach: formacje militarne i paramilitarne wobec wyzwań edukacyjnych”, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015; Wiśniewska-Paź Barbara, Liberacki Marcin (red.) „Społeczny i edukacyjny wymiar inicjatyw proobronnych w Polsce – stan obecny i perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego”, Wrocław 2016;Wiśniewska-Paź Barbara (red.) Instytucje edukacyjne, zagrożenia, bezpieczeństwo -konteksty społeczne, prawne, edukacyjne i zdrowotne”, SERIA: BEZPIECZEŃSTWO A EDUKACJA, Toruń 2018; Wiśniewska-Paź Barbara, Szostak Maciej, Stelmach Jarosław (red.) „Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej. Analiza – Diagnoza - Case Study”, Tom I, SERIA: PRZESTRZEŃ PUBLICZNA -TERRORYZM -BEZPIECZEŃSTWO, Toruń 2018; Wiśniewska-Paź Barbara, Szostak Maciej, Stelmach Jarosław (red.) „Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej. Metody i narzędzia zamachów vs działania antyterrorystyczne i kontrterrorystyczne, Tom II, SERIA: PRZESTRZEŃ PUBLICZNA -TERRORYZM -BEZPIECZEŃSTWO Toruń 2018; Wiśniewska-Paź Barbara „Społeczne i edukacyjne aspekty bezpieczeństwa personalnego i strukturalnego – wzajemne relacje, implikacje teoretyczne, wymiary praktyczne”, SERIA: BEZPIECZEŃSTWO A EDUKACJA, Toruń 2019; Wiśniewska-Paź Barbara, Stelmach Jarosław (red.) „Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej. Terroryzm - zamachy - sprawcy - sposoby minimalizacji skutków”, tom III, SERIA: PRZESTRZEŃ PUBLICZNA-TERRORYZM -BEZPIECZEŃSTWO, Toruń 2019; Wiśniewska-Paź Barbara, Stelmach Jarosław (red.) „Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej. Założenia i rekomendacje do prowadzenia działań antyterrorystycznych w wybranych kategoriach obiektów”, tom IV, SERIA: PRZESTRZEŃ PUBLICZNA -TERRORYZM -BEZPIECZEŃSTWO, Toruń 2019; Maciej Szostak, Barbara Wiśniewska-Paź, Kamila Zarychta, „Krymigracja, kryminalizacja migracji a abolicja nieregularnej migracji” [w:] Studia Sociologica 11 (2019), Kraków,  vol. 2, s. 63–74; Maciej Szostak, Barbara Wiśniewska-Paź, Kamila Zarychta Globalizacja nieregularnej migracji / Globalisation of Irregular Migration, [w:]TRANSFORMACJE 1-2 (100-101) 2019, Warszawia,  s.126 -141; Wiśniewska-Paź Barbara „Koncepcja podmiotu relacyjnego M. Archer wobec współczesnych wyzwań kultury bezpieczeństwa” [w:] Społeczeństwo, kultura, wychowanie: księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Januszowi Sztumskiemu z okazji 90-tych urodzin, red F. Bylok, M. łopota, K. Rędziński, Częstochowa 2020, s.101-117; Barbara Wiśniewska-Paź „Idea jedności w różnorodności oraz koncepcja obrony totalnej wobec neutralności i bezpieczeństwa Szwajcarii/ The Idea of unity in diversity and the concept of total defense against the nautrality and security of Switzerland [w:] Wiśniewska-Paź Barbara (red.) ”Jedność w różnorodności. Społeczeństwo otwarte a bezpieczeństwo. Konteksty szwajcarskie”, SERIA: BEZPIECZEŃSTWO A EDUKACJA, Toruń 2020, s.155-174; Wiśniewska-Paź Barbara (red.) ”Jedność w różnorodności. Społeczeństwo otwarte a bezpieczeństwo. Konteksty szwajcarskie”, SERIA: BEZPIECZEŃSTWO A EDUKACJA, Toruń 2020.

Publikacje w bazie UWr

WAŻNIEJSZE MONOGRAFIE I REDAKCJE MONOGRAFII WIELOAUTROSKICH: 

 1. Barbara Wiśniewska-Paź „Społeczny wymiar obiektu Goetheanum w Dornach i jego sensy edukacyjne”, Arboretum, Wrocław 2002, 326 s. 
 2. Barbara Wiśniewska-Paź red., „Fenomen Szwajcarii wobec Unii Europejskiej Przyczyny i skutki szczególnej pozycji Konfederacji Helweckiej w Europie”, Semper, Warszawa 2009, 204 s. 
 3. Barbara Wiśniewska-Paź „Autonomia edukacji a ład społeczny. Struktura szkolnictwa w Szwajcarii wobec zdecentralizowanej organizacji społeczeństwa i państwa. Kwestie porównawcze ze strukturami państw ościennych”, Semper,Warszawa 2009, 431 s. 
 4. Barbara Wiśniewska-Paź red., Forum Socjologiczne (tytuł tomu: Wokół problemów socjologii edukacji i badań młodzieży), nr 2/2011, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, 356 s. 
 5. Wiśniewska-Paź Barbara red., Edukacja dla bezpieczeństwa wobec specyfiki szkolenia grup dyspozycyjnych - wybrane aspekty”, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012 
 6. Wiśniewska-Paź Barbara red. „Współczesna demokracja bezpośrednia. Dialog polsko-szwajcarski”, Aureus, Kraków 2013, 335 s. 
 7. Wiśniewska-Paź Barbara red. „Sport a edukacja. Rynek szkół, uczelni i zajęć sportowych oraz jego aktorzy w rzeczywistości wielkomiejskiej”, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2014, 224 s. 
 8. Wiśniewska-Paź Barbara (red.) „Edukacja a bezpieczeństwo w różnych wymiarach i kontekstach: formacje militarne i paramilitarne wobec wyzwań edukacyjnych”, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015, 399 s. 
 9. Wiśniewska-Paź Barbara, Wróblewski Piotr (red.) „Sport – Społeczeństwo – Edukacja”, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, KATOWICE 2016
 10. Wiśniewska-Paź Barbara, Liberacki Marcin (red.) „Społeczny i edukacyjny wymiar inicjatyw proobronnych w Polsce – stan obecny i perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego”, Wrocław 2016, 230 s. 
 11. Wiśniewska-Paź Barbara „Współczesne zagrożenia –Bezpieczeństwo – Edukacja. Czyli jak uczyć społeczeństwo zasad bezpieczeństwa.”, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2018 
 12. Wiśniewska-Paź Barbara, Szostak Maciej, Stelmach Jarosław (red.) „Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej. Analiza – Diagnoza - Case Study”,[w:] serii: PRZESTRZEŃ PUBLICZNA -TERRORYZM -BEZPIECZEŃSTWO, Toruń 2018 
 13. Wiśniewska-Paź Barbara, Szostak Maciej, Stelmach Jarosław (red.) „Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej Metody i narzędzia zamachów vs działania antyterrorystyczne i kontrterrorystyczne, [w:] serii: PRZESTRZEŃ PUBLICZNA -TERRORYZM -BEZPIECZEŃSTWO, Toruń 2018 
 14. Wiśniewska-Paź Barbara (red.) Instytucje edukacyjne, zagrożenia, bezpieczeństwo - konteksty społeczne, prawne, edukacyjne i zdrowotne, SERIA: BEZPIECZEŃSTWO A EDUKACJA, red. B. Wiśniewska-Paź Toruń 2018
 15. Wiśniewska-Paź Barbara „Społeczne i edukacyjne aspekty bezpieczeństwa personalnego i strukturalnego – wzajemne relacje, implikacje teoretyczne, wymiary praktyczne”, SERIA: BEZPIECZEŃSTWO A EDUKACJA, Toruń 2019
 16. Wiśniewska-Paź Barbara, Stelmach Jarosław (red.) „Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej. Terroryzm - zamachy - sprawcy - sposoby minimalizacji skutków” [w:] serii: PRZESTRZEŃ PUBLICZNA -TERRORYZM -BEZPIECZEŃSTWO, Toruń 2019 
 17. Wiśniewska-Paź Barbara, Stelmach Jarosław (red.) „Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej. Założenia i rekomendacje do prowadzenia działań antyterrorystycznych w wybranych kategoriach obiektów [w:] serii: PRZESTRZEŃ PUBLICZNA -TERRORYZM -BEZPIECZEŃSTWO, Toruń 2019
 18. Od Crimes of the powerful do przestępstwa jednostki we współczesnym świecie - Z zagadnień globalnej kryminologii i dezorganizacji społecznej STUDIA SOCIOLOGICA XI (2019) vol. 2 Redaktorzy tomu:  Krzysztof Czekaj, Barbara Wiśniewska-Paź, Kraków 2020 
 19. Wiśniewska-Paź Barbara (red.)”Jedność w różnorodności. Społeczeństwo otwarte a bezpieczeństwo. Konteksty szwajcarskie”, Seria: BEZPIECZEŃSTWO A EDUKACJA, Toruń 2020 
 1. Wiśniewska-Paź Barbara, Stelmach Jarosław (red.) „Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej. Dobre praktyki i rola współpracy cywilno-wojskowej [w:] serii: BEZPIECZEŃSTWO - INFRASTRUKTURA KRYTYCZNA – ZAGROŻENIA, Warszawa 2021 
 2. Wiśniewska-Paź Barbara, Stelmach Jarosław (red.) „Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej. Przykłady zagrożeń i rozwiązań ochrony infrastruktury krytycznej [w:] serii: BEZPIECZEŃSTWO - INFRASTRUKTURA KRYTYCZNA – ZAGROŻENIA, Warszawa 2021 
 3. Wiśniewska-Paź Barbara, Szlachter Damian (red.) „XX-lecie wojny z terroryzmem - Bilans i konsekwencje. Tom I: Współczesne Zagrożenia - strategie reagowania - edukacja”, Toruń 2022
 4. Wiśniewska-Paź Barbara, Szlachter Damian (red.) „XX-lecie wojny z terroryzmem - Bilans i konsekwencje. Tom II: Infrastruktura krytyczna -analizy - case study”, Toruń 2022

Obrazy:

Prześlij plik:

0%

  Aby dołączyć zdjęcia do tekstu wgraj pliki z komputera lub wskaż plik z listy przesłanych wcześniej.

Dla zachowanie większej czytelności katalogu zdjęć twórz katalogi i przesyłaj zdjęcia bezpiśrednio do wskazanego katalogu.

Edycja profilu

zmień tło lub usuń tło

avatar

Imię i nazwisko:

tytuł naukowy:

Adres e-mail:

Zakład:

Telefon:

Pokój:

Konsultacje:

Funkcje:

Research Interests:

W internecie:

Kontakt z mediami:

Edytuj zakładki: