wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Socjologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Pracownicy > Profile pracowników > dr hab. Katarzyna Dojwa-Turczyńska prof. UWr

dr hab. Katarzyna Dojwa-Turczyńska prof. UWr

Zakład Socjologii Sfery Publicznej

Konsultacje:

 • w trakcie letniej sesji egzaminacyjnej:
 • konsultacje e-mail na: czwartki, godz. 11.00-13.00
 • Urlop:
 • 25.06; 28.06 - 30.06; 12.07 - 23.07; 27.08; 30.08 - 31.08; 1.09 - 16.09; 21.09 - 24.09; 28.09 - 30.09

Funkcje:

Zainteresowania naukowe:

Kontakt z mediami:

Stypendia i granty

Dydaktyka

Wybrane publikacje

Monografie:

 1. Katarzyna Dojwa-Turczyńska, Funkcjonariuszki Służby Więziennej. Wybrane aspekty socjologiczne, Oficyna Wyd. Atut, Wrocław 2019, (338 s.).
 2. Katarzyna Dojwa, Kobiety w grupach dyspozycyjnych. Wydanie drugie poprawione i rozszerzone, Wyd. Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki, Wrocław 2013, (311 s.).
 3. Katarzyna Dojwa, Marek Bodziany, Public Relations instytucji bezpieczeństwa, Wyd. Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki, Wrocław 2013, (248 s.).
 4. Jan Maciejewski, Katarzyna Dojwa, Uczestnictwo kobiet w Siłach Zbrojnych, Straży Granicznej i Policji. Analiza socjologiczna, Wyd. Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki, Wrocław, 2012, (238 s.).
 5. Jan Maciejewski, Tadeusz Haduch, Tadeusz Iwanek, Andrzej Pieczywok, Lesław Wełyczko, Katarzyna Dojwa Podoficerowie zawodowi Wojska Polskiego Studium socjologiczne, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008, (219 s.).

 

Redakcje tomów

 1. Kobiety w grupach dyspozycyjnych społeczeństwa. Socjologiczna analiza udziału i roli kobiet w wojsku, policji oraz w innych grupach dyspozycyjnych, pod red. Katarzyny Dojwy i Jana Maciejewskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007, (482 s.).
 2. Grupy dyspozycyjne w obliczu Wielkiej Zmiany: kulturowe i społeczne aspekty funkcjonowania w świetle procesów integracyjnych, pod red. Jana Maciejewskiego, Marka Bodzianego i Katarzyny Dojwy, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010., (692 s.)

 

Artykuły i rozdziały w monografiach:

 1. Katarzyna Dojwa-Turczyńska, „Przeciwnicy" kobiet na sztandarach... Analiza jakościowa treści transparentów "Czarnego Piątku" (23.03.2018), "Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Sociologica", T. 11, nr 1 (2019), s. 49-74 (artykuł).
 2. Katarzyna Dojwa-Turczyńska, Socjologiczny wgląd w służbę kobiet w polskiej policji, "Polityka Społeczna", R. 46, nr 5-6 (542-543) (2019), s. 20-28 (artykuł).
 3. Katarzyna Dojwa-Turczyńska, Atrakcyjność hoteli w percepcji nabywców usług turystycznych na przykładzie Turcji, "Forum Socjologiczne", Nr 9 (2018), s. 263-292 (artykuł).
 4. Katarzyna Dojwa-Turczyńska, Mobbing w policji: wybrane zagadnienia w świetle analizy danych wtórnych. W: W trosce o bezpieczne jutro: reminiscencje i zamierzenia. 3, red. Helena Marek, Marcin Trendowicz, Andrzej Zduniak, Wyd. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Poznań, Poznań 2018, s. 149-170 (rozdział).
 5. Katarzyna Dojwa-Turczyńska, Irena Wolska-Zogata, Public relations grup dyspozycyjnych: wybrane zagadnienia praktyczne. W: Oblicza współczesnej komunikacji: konteksty, problemy, wyzwania, pod red. Agnieszki Stępińskiej, Ewy Jurgi-Wosik i Bartłomieja Seclera, Wyd. Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej, Wyd. ToC, Poznań 2018, s. 259-274 (rozdział).
 6. Katarzyna Dojwa-Turczyńska, Służby ochrony władz w Polsce jako specyficzne instytucje bezpieczeństwa, W: Zborník vedeckých a odborných prác: Aktuálne otázky regrutácie a stabilizácie personálu v ozbrojených silách, bezpečnostných a záchrannych zboroch. Medzinárodná vedecká konferencia 16-17 mája 2018, Liptovský Mikuláš, Wyd. Akadémia Ozbrojených Síl gen. M. R. Štefánika, Liptovský Mikuláš 2018, s. 82-99 (rozdział).
 7. Katarzyna Dojwa-Turczyńska, The Territorial Defence Forces as the fifth type of the Armed Forces of the Republic of Poland: genesis and political background of their formation as well as attitude to them among society, "Science and Military", Vol. 13, no 2 (2018), s. 45-51 (artykuł).
 8. Katarzyna Dojwa-Turczyńska, "Wygrani" i "przegrani". Analiza zmian poparcia uzyskanego przez radnych sejmików wojewódzkich kandydujących do parlamentu, "Rocznik Europeistyczny", Nr 4 (2018), s. 37-58 (artykuł).
 9. Katarzyna Dojwa-Turczyńska, Zainteresowania, kariera zawodowa czy...?: motywy wyboru kierunku studiów studentów Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, "Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa", T. 9, nr 1 (2018), s. 63-84 (artykuł).
 10. Katarzyna Dojwa-Turczyńska, Koncepcja i wyzwania dla elity wedle Floriana Znanieckiego. W: Kultura pokoju: kultura relacji z perspektywy środowisk, red. Natalia Majchrzak, Helena Marek, Agnieszka Walentynowicz, Wyd. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2017, s. 303-315 (rozdział).
 11. Katarzyna Dojwa-Turczyńska, Stosunek Polaków do obecności Polski w NATO: refleksje socjologiczne w świetle badań sondażowych. W: Bezpieczeństwo europejskie po szczycie NATO w Warszawie, red. Paweł Turczyński, Wyd. Libron, Kraków 2017, s. 233-264 (rozdział).
 12. Katarzyna Dojwa-Turczyńska, Irena Wolska-Zogata, Wojska Obrony Terytorialnej w opiniach internautów: wybrane zagadnienia. W: W trosce o bezpieczne jutro: reminiscencje i zamierzenia. 4, red. Józef Buczyński, Ewa Misterska, Wyd. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2017, s. 13-36 (rozdział).
 13. Katarzyna Dojwa-Turczyńska, Z samorządu do polityki: radni sejmików województw w wyborach parlamentarnych 2015 r., "Samorząd Terytorialny", 2017, nr 1-2, s. 133-146 (artykuł).
 14. Katarzyna Dojwa-Turczyńska, Stosunek Polaków do migrantów: refleksje socjologiczne w świetle wybranych badań empirycznych", "Rocznik Europeistyczny", nr 2 (2016), s. 61-82 (artykuł).
 15. Katarzyna Dojwa-Turczyńska, Wybrane aspekty praktyczne funkcjonowania straży gminnych (miejskich) w Polsce, "Samorząd Terytorialny", R. 26, nr 6 (2016), s. 34-48 (artykuł).
 16. Katarzyna Dojwa-Turczyńska, Żołnierz jako profesja: materialne aspekty zawodowej służby wojskowej wobec uwarunkowań polskiego rynku pracy. W: Riadenie bezpečnosti zložitých systémov 2016: zborník vedeckých a odborných prác 6. medzinárodna vedecko-odborna konferencia, Liptovský Mikuláš 2016, Wyd. Akadémia Ozbrojených Síl gen. M. R. Štefánika, Liptovský Mikuláš 2016, s. 92-101 (rozdział).
 17. Katarzyna Dojwa-Turczyńska, Aktywność straży miejskich i gminnych w Polsce w sferze edukacji dla bezpieczeństwa: Wybrane aspekty. W: pod red. Barbary Wiśniewskiej-Paź, Acta Universitatis Wratislaviensis. Socjologia nr 64, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015, s. 311-333 (rozdział).
 18. Katarzyna Dojwa-Turczyńska, Case Study bojkotu konsumenckiego marek LPP SA w świetle społecznej odpowiedzialności biznesu, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław Univesity of Economics”, nr 414, s. 205-219 (artykuł).
 19. Katarzyna Dojwa-Turczyńska, Instytucje bezpieczeństwa (grupy dyspozycyjne) jako atrakcyjni pracodawcy? Wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne. W: Wyzwania rynku edukacyjnego wobec rynku pracy - wymiary lokalne, regionalne i ponadregionalne, pod red. Barbary Wiśniewskiej-Paź. ,Acta Universitatis Wratislaviensis. Socjologia nr 61, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015, s. 297-320 (rozdział).
 20. Katarzyna Dojwa-Turczyńska, Poles'Sense of Security - Selected Sociological Aspects, „Science and Military”, nr 1, s. 49-55 (artykuł).
 21. Katarzyna Dojwa-Turczyńska, Wrocławska Straż Miejska: wybrane aspekty aktywności instytucji porządku publicznego. W: Społeczne i ekonomiczne aspekty urbanizacji i metropolizacji, red. Marian Malikowski, Mariusz Palak, Janusz Halik, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015. - S. 193-210 (rozdział).
 22. Katarzyna Dojwa-Turczyńska, Zarządzanie różnorodnością kulturową w organizacji: wybrane aspekty w kontekście grup dyspozycyjnych. W: Grupy dyspozycyjne w systemie współpracy transgranicznej na rzecz bezpieczeństwa, pod red. Jana Maciejewskiego, Małgorzaty Stochmal, Agnieszki Sokołowskiej, Acta Universitatis Wratislaviensis. Socjologia nr 62, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015, s. 103-128 (rozdział).
 23. Katarzyna Dojwa-Turczyńska, Rodzina wojskowa w II (1918-1939) i III Rzeczpospolitej: wybrane aspekty socjologiczne. W: Súčasný stav a možný vývoj kvality života rodiny profesionálneho vojaka: zborník vedeckých a odborných prác, red. Mária Martinská, Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, Liptovský Mikuláš 2014, s. 89-108.
 24. Katarzyna Dojwa, Czy Polacy są pacyfistami? Postawy i opinie Polaków względem wybranych kwestii podnoszonych przez ruch pacyfistyczny, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki”, 2013, nr 1, s. 57-70.
 25. Katarzyna Dojwa, Polskie straże gminne i miejskie w lokalnym systemie bezpieczeństwa. W: Riadenie bezpečnosti zložitých systémov 2013, red. nauk. Mária Martinská, Akademia Ozbrojených Síl gen. M. R. Stefanika, Liptovský Mikuláš 2013, s. 93-100.
 26. Katarzyna Dojwa, Teoretyczne i praktyczne aspekty badań samorządu terytorialnego: wybrane zagadnienia w świetle metod jakościowych i ilościowych. W: 20 lat samorządu terytorialnego w Polsce: sukcesy, porażki, perspektywy, pod red. Katarzyny Mieczkowskiej-Czerniak, Katarzyny Radzik-Maruszak, Wyd. Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012, s. 173-192.
 27. Katarzyna Dojwa, Paweł Turczyński, Od samorządu do polityki? Studium przypadku prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza. W: Samorząd miejski i jego elity, pod red. Jerzego Mizgalskiego, Jerzego Sielskiego, Wyd. im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, Częstochowa 2012, s. 277-300.
 28. Katarzyna Dojwa, Paweł Turczyński, Żołnierze zawodowi w strukturze społecznej: (auto)prestiż zawodu wojskowego w świetle badań własnych. W: Stratyfikacja w grupach dyspozycyjnych - socjologiczne azymuty badawcze, pod red. Jana Maciejewskiego, Waldemara Forysiaka, Zbigniewa Kuźniara, Błażeja Stasiaczyka, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012, s. 139-164.
 29. Paweł Turczyński, Katarzyna Dojwa, Elity II RP wobec zagrożenia wojennego ze strony Niemiec hitlerowskich. W: Polska wobec zagrożenia ze strony Trzeciej Rzeszy, pod red. nauk. Henryka Ćwięka i Zdzisława Cuttera, Wyd. im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jan Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2012, s. 369-382.
 30. Katarzyna Dojwa, Joanna Wardzała-Kordyś, Image of the National Fire Brigade among Poless. Selected sociological issues, [w:] Riadenie bezpečnosti zložitých systémov 2012: medzinárodný vedecko-odborny seminar, pod red. nauk. Jozefa Matisa, Evy Závodnej, Akademia Ozbrojených Síl gen. M. R. Štefánika, Liptovský Mikuláš 2012, s. 125-133.
 31. Katarzyna Dojwa, Pacyfizm jako ruch społeczny - wybrane aspekty historyczne i socjologiczne, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki”, 2012, nr 2, s. 157-166.
 32. Katarzyna Dojwa, Paweł Turczyński, Stabilność i prestiż. Postrzeganie profesji żołnierza zawodowego przez studentów wojskowych (współautorstwo P. Turczyński), „Kwartalnik BELLONA”, 2/2012, s. 159-172.
 33. Katarzyna Dojwa, Instytucje bezpieczeństwa w percepcji społecznej - wybrane aspekty. W: Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty. Komunikacja marketingowa podmiotów rynkowych, red. nauk. Grażyna Rosa, Agnieszka Smalec, Szczecin: Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, nr 26/2012, s. 395-407.
 34. Katarzyna Dojwa, Rekrutacja i selekcja jako elementy procesu kadrowego: ujęcie teoretyczne w świetle socjologii grup dyspozycyjnych. W: Rekrutacja do grup dyspozycyjnych - socjologiczna analiza problemu, pod red. Jana Maciejewskiego i Marcina Liberackiego, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, s. 19-37.
 35. Katarzyna Dojwa, Samorząd terytorialny i władze samorządowe w percepcji społecznej. Wybrane aspekty socjologiczne. W: Polityka na szczeblu samorządu terytorialnego, pod red. Stanisława Sulowskiego, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, (Studia Politologiczne, Uniwersytet Warszawski, Instytut Nauk Politycznych; vol. 20), Warszawa 2011, s. 21-40.
 36. Jan Maciejewski, Katarzyna Dojwa, Rekrutacja do grup dyspozycyjnych, „Kwartalnik Bellona”, 1/2011, ss. 252-254.
 37. Katarzyna Dojwa, Policjantki: elementy portretu kreślone na łamach mediów branżowych, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych”, R. 43, nr 2/2011, s. 164-184.
 38. Katarzyna Dojwa, Polskie Stronnictwo Ludowe na arenie samorządowej. Wybrane aspekty aktywności ludowców w wyborach samorządowych w latach 1990-2010, „Samorząd Terytorialny”, R. 21, nr 7-8/2011, s. 47-60.
 39. Katarzyna Dojwa, Kobiety w polskiej armii. Wybrane aspekty historyczne i współczesne. W: Ona w XXI wieku: interdyscyplinarny obraz kobiety, red. nauk. Magdalena Baranowska-Szczepańska, Instytut Naukowo-Wydawniczy Maiuscula, Poznań 2011, s. 207-230.
 40. Katarzyna Dojwa, Public Relations Policji. Wybrane aspekty praktyczne, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, seria "Zarządzanie", Sosnowiec 2/2011, s. 107-128.
 41. Katarzyna Dojwa, Public relations instytucji publicznej: wybrane instrumenty kreowania wizerunku na przykładzie policji. W: Public relations we współczesnym świecie: między służbą organizacji i społeczeństwu, wybór i red. nauk. Jerzy Olędzki, Oficyna Wyd. ASPRA-JR, Warszawa 2011. s. 207-231.
 42. Katarzyna Dojwa, Joanna Wardzała-Kordyś, Wybrane instrumenty promocji w kreowaniu wizerunku Wojska Polskiego w okresie profesjonalizacji. W: Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty. Przedsiębiorstwo i konsument w ewoluującym otoczeniu, red. nauk. Grażyna Rosa, Agnieszka Smalec, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; nr 661: Ekonomiczne problemy Usług; nr 73), Szczecin 2011, s. 321-335.
 43.  Katarzyna Dojwa, Service in special availability groups and family life: sociological deliberationss. W: Psychologické a sociologické aspekty podpory a pomoci personálu v nasadení: zbornik vedeckych a odbornych prac: miedzinarodny vedecko-odborny seminar 2011, red. nauk. Jozef Matis, Eva Zavodna, Akademia ozbrojenych sil gen. M. R. Stefanika L. Mikulas, Liptovsky Mikulas 2011, s. 71-77.
 44. Katarzyna Dojwa, Sołtysi: liderzy lokalni wspólnoty wiejskiej zorientowani na władzę lokalną? W: Władza i przywództwo polityczne w demokracji, red. nauk. Ewa Nowak, Dorota Litwin-Lewandowska, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2010, s. 137-152.
 45. Katarzyna Dojwa, Metoda pomiaru badawczego czy narzędzie PR? Rola i znaczenie sondaży wyborczych we współczesnej polityce. W: Politologia jako nauka? Teoria a praktyka analizy politologicznej, red. nauk. Małgorzata Krzysztofik i Dariusz Gauza, Wyd. Majus, Zielona Góra 2010, s. 92-104.
 46. Katarzyna Dojwa, Osoby starsze jako wyborcy: ujęcie socjologiczne. W: Osoby starsze wobec polityki: rola osób starszych w kształtowaniu polityki, red. Małgorzata Krzysztofik, Dariusz Gauza, Wyd. Majus, Zielona Góra 2010, s. 15-29.
 47. Katarzyna Dojwa, Ateista jako "Inny" w polskim społeczeństwie? Ujęcie socjologiczne. W: Społeczeństwo wobec "Innego" : kategoria "Innego" w naukach społecznych i życiu publicznym, red. nauk. Ludmiła Dziewięcka-Bokun, Anna Śledzińska-Simon, Wyd.nictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, ss. 341-357.
 48. Katarzyna Dojwa, Brak poważania czy szacunek? Prestiż zawodu policjanta w świetle wyników badań z udziałem wrocławskich oficerów dyżurnych. W: Edukacja w siłach zbrojnych RP w dobie profesjonalizacji, red. nauk. Wojciech Horyń, Krzysztof Klupa, Lesław Wełyczko, Wyd. Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki, Wrocław 2010, s. 543-558.
 49. Katarzyna Dojwa, Samorząd lokalny jako kreator społeczeństwa obywatelskiego w Polsce: wybrane aspekty. W: Samorząd pomocniczy jako czynnik pobudzający społeczeństwo obywatelskie, pod red. Andrzeja Saksona, Patryka Węgierkiewicza, Wyd. Trans-Druk, Konin; Poznań; Warszawa 2010, s. 95-112.
 50. Katarzyna Dojwa, Pomiędzy „misją” a „rynkiem”: próba analizy znaczenia prasy lokalnej dla społeczności lokalnej. W: Media lokalne i dziennikarstwo: aspekty współczesne i historyczne, red. nauk. Katarzyna Pokorna-Ignatowicz, Stanisław Michalczyk, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2010, s. 34-48.
 51. Katarzyna Dojwa, Rola i znaczenie internetu w budowaniu w Polsce społeczeństwa wiedzy. W: Nauczyciel andragog we współczesnym społeczeństwie, pod red. Wojciecha Horynia i Jana Maciejewskiego, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010, s. 149-163.
 52. Katarzyna Dojwa, Paweł Turczyński, Poznawanie instytucji bezpieczeństwa i funkcjonariuszy grup dyspozycyjnych dzięki badaniom empirycznym. Wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne. W: Grupy dyspozycyjne w obliczu Wielkiej Zmiany. Kulturowe i społeczne aspekty funkcjonowania w świetle procesów integracyjnych, pod red. Jana Maciejewskiego, Marka Bodzianego i Katarzyny Dojwy, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010, s. 361-379.
 53. Katarzyna Dojwa, Paweł Turczyński, Realizacja badań empirycznych z udziałem przedstawicieli grup dyspozycyjnych. Wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne. W: Społeczne aspekty zawodu wojskowego, pod red. Magdaleny Baran-Wojtachnio, Joanny Dziedzic, Mariana Kloczkowskiego, Jana Maciejewskiego, Waldemara Nowosielskiego, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 343-366.
 54. Katarzyna Dojwa, Kobiety w policji: wybrane aspekty historyczno-socjologiczne w kontekście służby kobiet w formacjach mundurowych w Polsce. W: Kobiety, feminizm, demokracja: wybrane zagadnienia z seminarium IFiS PAN z lat 2001-2009, pod red. Bogusławy Budrowskiej, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2009, s. 156-172.
 55. Jan Maciejewski, Katarzyna Dojwa, Zmiany struktury zawodowej zatrudnionych i społeczna percepcja wybranych profesji w Polsce: ujęcie socjologiczne, „Wrocławski Biuletyn Gospodarczy” nr 41, Wrocław 2009, s. 54-73.
 56. Katarzyna Dojwa, Socjologia grup dyspozycyjnych, „Kwartalnik Bellona”, 3/2009, s. 185-186.
 57. Katarzyna Dojwa, Pomiędzy teorią a praktyką: „ojcowie socjologii” jako politycy? W: Politologia jako nauka? Analiza politologiczna wobec kwestii współczesnego świata, praca zbiorowa pod red. Małgorzaty Krzysztofik i Dariusza Gauzy, Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Politologii, Wyd. Majus, Zielona Góra 2009, s. 73-89.
 58.  Katarzyna Dojwa, Kobiety w mundurze. Wybrane aspekty służby kobiet w wojsku, policji i straży granicznej, „Polityka Społeczna”, R. 36, 1/2009, s. 19-24.
 59. Katarzyna Dojwa, Paweł Turczyński, Droga do szeregowca, podoficera i oficera Wojska Polskiego: opinie młodzieży o polskiej armii. W: Szeregowcy w grupach dyspozycyjnych: socjologiczna analiza zawodu i jego roli w społeczeństwie, pod red. Jana Maciejewskiego, Agaty Krasowskiej-Marut i Andrzeja Rusaka, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, s. 93-105.
 60. Katarzyna Dojwa, Socjologiczny portret przyszłych żołnierzy zawodowych Wojska Polskiego w świetle badań sondażowych. W: Szeregowcy w grupach dyspozycyjnych: socjologiczna analiza zawodu i jego roli w społeczeństwie, pod red. Jana Maciejewskiego, Agaty Krasowskiej-Marut i Andrzeja Rusaka, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, s. 45-59.
 61. Katarzyna Dojwa, Dziesięciolecie Polski w Pakcie Północnoatlantyckim w ocenie opinii publicznej. W: 10 lat Polski w NATO, red. nauk. Aleksandra Skrabacz, Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Warszawa 2009, s. 142-166.
 62. Katarzyna Dojwa, Kobiety w policji: rzeczywistość a oczekiwania społeczne. W: Tożsamość społeczna grup dyspozycyjnych, pod red. Jana Maciejewskiego i Waldemara Nowosielskiego, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 2009, s. 45-68.
 63. Katarzyna Dojwa, "Nieobywatelskie" społeczności lokalne? W świetle badań nad polityczną partycypacją lokalną Dolnoślązaków. W: Closer to citizens: wyzwania dla polskiej demokracji w Unii Europejskiej, red. nauk. Wiesław Bokajło, Aldona Wiktorska-Święcka, Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wyd. Oświatowe, Wrocław 2009, s. 265-279.
 64. Katarzyna Dojwa, Nasza-klasa-samorządowa.pl. Radni samorządu wojewódzkiego na łamach serwisu wspólnotowego, „Samorząd Terytorialny”, 12/2008, s. 14-24.
 65. Katarzyna Dojwa, Policjanci jako grupa dyspozycyjna społeczeństwa polskiego Pomiędzy zawodem a służbą. W: Bezpieczeństwo we współczesnej społeczności lokalnej, red. nauk. Adam Szecówka, Joanna Dzieńdziora, Sabina Musioł, Wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, Racibórz 2008, s. 117-131.
 66. Katarzyna Dojwa, Regionalna władza samorządowa w Polsce: ujęcie socjologiczne. W: Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych: Europa bez granic - nowe wyzwania, red. tomu: Dariusz Ilnicki, Krzysztof Janc, Wydawca Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego (Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego; nr 3/2008), Wrocław 2008, s. 55-62.
 67. Katarzyna Dojwa, Jacek Placety, Wybrane aspekty statusu i roli sołtysa wsi w świetle badań własnych, „Samorząd Terytorialny” 1/2 2008, s. 5-16.
 68. Katarzyna Dojwa, Samorząd powiatowy jako kreator lokalnej elity politycznej: rola powiatu w zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej. W: Przywództwo lokalne a kształtowanie demokracji partycypacyjnej, red. nauk. Stanisław Michałowski, Katarzyna Kuć-Czajkowska, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2008, s. 55-69.
 69. Katarzyna Dojwa, Przemoc wśród nieletnich. W: Różne spojrzenia na przemoc, red. nauk. Renata Szczepanik i Joanna Wawrzyniak, Wyd. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, Łódź 2008, s. 65-77.
 70. Katarzyna Dojwa, Policjantki: wybrane aspekty socjologiczne pozycji i roli kobiet w policji. W: Kobieta jako funkcjonariusz porządku publicznego, red. nauk. Roman Maciej Kalina, Piotr Łapiński, Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej, Kalisz 2008, s. 30-43.
 71. Katarzyna Dojwa, Wojskowi jako elita społeczna w ujęciu teoretycznym C. Wrighta Millsa. W: Oficerowie grup dyspozycyjnych: socjologiczna analiza procesu bezpieczeństwa narodowego, pod red. Tomasza Kołodziejczyka, Dariusza Stanisława Kozerawskiego i Jana Maciejewskiego, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008, s. 29-44.
 72. Katarzyna Dojwa, Paweł Turczyński, Centralne Biuro Antykorupcyjne: od potrzeby społecznej do grupy dyspozycyjnej. W: Oficerowie grup dyspozycyjnych: socjologiczna analiza procesu bezpieczeństwa narodowego, pod red. Tomasza Kołodziejczyka, Dariusza Stanisława Kozerawskiego i Jana Maciejewskiego, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008, s. 157-175.
 73. Katarzyna Dojwa, Prospołeczny szeryf walczy z przestępczością? Wizerunek zawodu w oczach kandydatek i kandydatów do służby w policji. W: Służba kobiet w formacjach mundurowych w XXI wieku: materiał pokonferencyjny, pod red. nauk. Aleksandry Skrabacz, Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Warszawa 2008, s. 94-106.
 74. Radni sejmików wojewódzkich jako elita. Aspekty teoretyczne i empiryczne, [w:] Oblicze polityczne regionów. Elity i społeczeństwo, pod red. M.Dajnowicz, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Białystok 2008, s. 315-329.
 75. Katarzyna Dojwa, Mobbing jako forma przemocy. Społeczne tło występowania zjawiska w Polsce. W: Socjologiczne i psychopedagogiczne aspekty przemocy, pod red. Joanny Wawrzyniak, Wyd. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, Łódź 2007, s. 83-100.
 76. Katarzyna Dojwa, Organizacje pozarządowe Dolnego Śląska: portret socjologiczny. W: Oblicze polityczne regionów Polski, pod red. Małgorzaty Dajnowicz, Wyd. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2007, s. 127-141.
 77. Katarzyna Dojwa, Zmora korupcji a CBA, „Dziś: przegląd społeczno-polityczny”, 10/2007, s. 37-45.
 78. Katarzyna Dojwa, Dziennikarze: pomiędzy profesją a misją. W: Demokracja medialna - źródła władzy, praca zbiorowa pod red. Andrzeja Krachera i Rafała Riedla, Wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, Racibórz 2007, s. 24-34.
 79. Katarzyna Dojwa, Kandydatki do służby w policji: motywy wyboru zawodu oraz percepcja profesji. W: Kobiety w grupach dyspozycyjnych społeczeństwa: socjologiczna analiza udziału i roli kobiet w wojsku, policji oraz w innych grupach dyspozycyjnych, pod red. Katarzyny Dojwy i Jana Maciejewskiego, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007, s. 95-105.
 80. Katarzyna Dojwa, PSL – reaktywacja, „Dziś: przegląd społeczno-polityczny”, 1/2007, s. 143-149.
 81. Katarzyna Dojwa, Sejmiki jako regionalne sceny polityczne. Trwałość aspiracji samorządowych oraz preferencji partyjnych radnych sejmików wojewódzkich, „Samorząd Terytorialny”, 10/2007, s. 7-21.

Obrazy:

Prześlij plik:

0%

  Aby dołączyć zdjęcia do tekstu wgraj pliki z komputera lub wskaż plik z listy przesłanych wcześniej.

Dla zachowanie większej czytelności katalogu zdjęć twórz katalogi i przesyłaj zdjęcia bezpiśrednio do wskazanego katalogu.

Edycja profilu

zmień tło lub usuń tło

Imię i nazwisko:

tytuł naukowy:

Adres e-mail:

Zakład:

Telefon:

Pokój:

Konsultacje:

Funkcje:

Zainteresowania naukowe:

W internecie:

Kontakt z mediami:

Edytuj zakładki: