wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Socjologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Pracownicy > Profile pracowników > dr hab. Barbara Wiśniewska-Paź prof. UWr.

avatar

dr hab. Barbara Wiśniewska-Paź prof. UWr.

Konsultacje:

 • Urlop
 • 15.07 - 2.09

WAŻNIEJSZE MONOGRAFIE I REDAKCJE MONOGRAFII WIELOAUTROSKICH: 

 1. Barbara Wiśniewska-Paź „Społeczny wymiar obiektu Goetheanum w Dornach i jego sensy edukacyjne”, Arboretum, Wrocław 2002, 326 s. 
 2. Barbara Wiśniewska-Paź red., „Fenomen Szwajcarii wobec Unii Europejskiej Przyczyny i skutki szczególnej pozycji Konfederacji Helweckiej w Europie”, Semper, Warszawa 2009, 204 s. 
 3. Barbara Wiśniewska-Paź „Autonomia edukacji a ład społeczny. Struktura szkolnictwa w Szwajcarii wobec zdecentralizowanej organizacji społeczeństwa i państwa. Kwestie porównawcze ze strukturami państw ościennych”, Semper,Warszawa 2009, 431 s. 
 4. Barbara Wiśniewska-Paź red., Forum Socjologiczne (tytuł tomu: Wokół problemów socjologii edukacji i badań młodzieży), nr 2/2011, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, 356 s. 
 5. Wiśniewska-Paź Barbara red., Edukacja dla bezpieczeństwa wobec specyfiki szkolenia grup dyspozycyjnych - wybrane aspekty”, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012 
 6. Wiśniewska-Paź Barbara red. „Współczesna demokracja bezpośrednia. Dialog polsko-szwajcarski”, Aureus, Kraków 2013, 335 s. 
 7. Wiśniewska-Paź Barbara red. „Sport a edukacja. Rynek szkół, uczelni i zajęć sportowych oraz jego aktorzy w rzeczywistości wielkomiejskiej”, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2014, 224 s. 
 8. Wiśniewska-Paź Barbara (red.) „Edukacja a bezpieczeństwo w różnych wymiarach i kontekstach: formacje militarne i paramilitarne wobec wyzwań edukacyjnych”, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015, 399 s. 
 9. Wiśniewska-Paź Barbara, Wróblewski Piotr (red.) „Sport – Społeczeństwo – Edukacja”, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, KATOWICE 2016
 10. Wiśniewska-Paź Barbara, Liberacki Marcin (red.) „Społeczny i edukacyjny wymiar inicjatyw proobronnych w Polsce – stan obecny i perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego”, Wrocław 2016, 230 s. 
 11. Wiśniewska-Paź Barbara „Współczesne zagrożenia –Bezpieczeństwo – Edukacja. Czyli jak uczyć społeczeństwo zasad bezpieczeństwa.”, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2018 
 12. Wiśniewska-Paź Barbara, Szostak Maciej, Stelmach Jarosław (red.) „Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej. Analiza – Diagnoza - Case Study”,[w:] serii: PRZESTRZEŃ PUBLICZNA -TERRORYZM -BEZPIECZEŃSTWO, Toruń 2018 
 13. Wiśniewska-Paź Barbara, Szostak Maciej, Stelmach Jarosław (red.) „Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej Metody i narzędzia zamachów vs działania antyterrorystyczne i kontrterrorystyczne, [w:] serii: PRZESTRZEŃ PUBLICZNA -TERRORYZM -BEZPIECZEŃSTWO, Toruń 2018 
 14. Wiśniewska-Paź Barbara (red.) Instytucje edukacyjne, zagrożenia, bezpieczeństwo - konteksty społeczne, prawne, edukacyjne i zdrowotne, SERIA: BEZPIECZEŃSTWO A EDUKACJA, red. B. Wiśniewska-Paź Toruń 2018
 15. Wiśniewska-Paź Barbara „Społeczne i edukacyjne aspekty bezpieczeństwa personalnego i strukturalnego – wzajemne relacje, implikacje teoretyczne, wymiary praktyczne”, SERIA: BEZPIECZEŃSTWO A EDUKACJA, Toruń 2019
 16. Wiśniewska-Paź Barbara, Stelmach Jarosław (red.) „Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej. Terroryzm - zamachy - sprawcy - sposoby minimalizacji skutków” [w:] serii: PRZESTRZEŃ PUBLICZNA -TERRORYZM -BEZPIECZEŃSTWO, Toruń 2019 
 17. Wiśniewska-Paź Barbara, Stelmach Jarosław (red.) „Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej. Założenia i rekomendacje do prowadzenia działań antyterrorystycznych w wybranych kategoriach obiektów [w:] serii: PRZESTRZEŃ PUBLICZNA -TERRORYZM -BEZPIECZEŃSTWO, Toruń 2019
 18. Od Crimes of the powerful do przestępstwa jednostki we współczesnym świecie - Z zagadnień globalnej kryminologii i dezorganizacji społecznej STUDIA SOCIOLOGICA XI (2019) vol. 2 Redaktorzy tomu:  Krzysztof Czekaj, Barbara Wiśniewska-Paź, Kraków 2020 (w druku)
 19. Wiśniewska-Paź Barbara (red.)”Jedność w różnorodności. Społeczeństwo otwarte a bezpieczeństwo. Konteksty szwajcarskie”, Seria: BEZPIECZEŃSTWO A EDUKACJA, Toruń 2020 (w druku)

W przygotowaniu: 

 1. Wiśniewska-Paź Barbara, Stelmach Jarosław (red.) „Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej. Dobre praktyki i rola współpracy cywilno-wojskowej [w:] serii: BEZPIECZEŃSTWO - INFRASTRUKTURA KRYTYCZNA – ZAGROŻENIA, Warszawa 2020 (w przygotowaniu)
 2. Wiśniewska-Paź Barbara, Stelmach Jarosław (red.) „Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej. Przykłady zagrożeń i rozwiązań ochrony infrastruktury krytycznej [w:] serii: BEZPIECZEŃSTWO - INFRASTRUKTURA KRYTYCZNA – ZAGROŻENIA, Warszawa 2020 (w przygotowaniu)

Barbara Wiśniewska-Paź - prof. nadzw. dr hab., kierownik Zakładu Socjologii Edukacji Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pełnomocnik dziekana WNS UWr ds. Bezpieczeństwa, 20012-2017 Przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia UWr oraz Konwentu WNS UWr.

Współorganizator cyklu konferencji eksperckich z zakresu bezpieczeństwa #BEZPIECZNIE/ #CYBERBEZPIECZNIE UWr prowadzonych na Uniwersytecie Wrocławskim, kierownik projektu: Badanie Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Wrocławskim. Specjalizuje się w zakresie socjologii edukacji, komunikacji społecznej, socjologii bezpieczeństwa oraz socjologii sportu.  Współpracuje jako konsultant naukowy z Ośrodkiem Szkolenia Wojsk Specjalnych / Jednostka Wojskowa Komandosów (JWK). Inicjatorka i autorka koncepcji nowopowstałego (27.03.2020 r.) - Centrum Studiów i Edukacji na rzecz Bezpieczeństwa Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Autorka haseł encyklopedycznych, artykułów, ekspertyz, analiz, raportów oraz książek z w/w zakresów problemowych. Nauczyciel akademicki z ponad dwudziestoletnim stażem pracy naukowo-dydaktycznej. W ramach Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego jest kierownikiem naukowym i autorką programu dwóch Specjalności: Socjologia edukacji i badań rynku edukacyjnego na I st. Socjologii (studia stacjonarne licencjackie) oraz Edukacja dla bezpieczeństwa wobec zagrożeń społecznych na II st. Socjologii (studia stacjonarne magisterskie).

Członek PAN (Zespół Edukacji dla Bezpieczeństwa Komitetu Nauk Pedagogicznych) kilku towarzystw naukowych m.in. Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego (w tym międzynarodowych: Schweizerische Gesellschaft fuer Soziologie/ Swiss Sociological Assotiation oraz Europaeisches Forum fuer Freiheit im Bildungswesen/ European Forum for Freedom in Education EFFE), kilkudziesięciu komitetów naukowych konferencji o zasięgu krajowym i międzynarodowym, a także komitetów naukowych i kolegiów recenzentów w ramach wydawnictw i czasopism naukowych. Członek Zespołu Badawczego Inicjatywa Helwecka/Uniwersytet Adama Mickiewicza (UAM)w Poznaniu.

Zainteresowania badawcze lokują się na pograniczu szeroko pojętych nauk społecznych, bezpieczeństwa, edukacji, sportu i komunikacji społecznej. Dotyczą głównie problemów z zakresu mezo- i makro- socjologii bezpieczeństwa i edukacji, m.in. analiz porównawczych, badań relacji między strukturą ustrojową państw i ładem społecznym a rozwiązaniami struktur lokalnych i szkolnictwa w różnych państwach, głównie Europy Zachodniej (zwł. ich jakością i efektywnością), relacji między ofertą edukacyjną szkolnictwa (publicznego i niepublicznego) a rynkiem pracy, a także między sportem a edukacją. Książki z tego obszaru: Barbara Wiśniewska-Paź red., Forum Socjologiczne (tytuł tomu: Wokół problemów socjologii edukacji i badań młodzieży), nr 2/2011, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, 356 s.; Wiśniewska-Paź Barbara red. „Sport a edukacja. Rynek szkół, uczelni i zajęć sportowych oraz jego aktorzy w rzeczywistości wielkomiejskiej”, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2014, 224 s., Społeczeństwo – sport – edukacja, red. B. Wiśniewska-Paź, P. Wróblewski”, Wyd. Uniw. Śląskiego, Katowice 2016.

 Od okresu studiów (ponad dwadzieścia lat) prowadzi intensywne badania dotyczące Szwajcarii (organizacji państwa, struktury społecznej, edukacji, religii, wielokulturowości i wielojęzyczności oraz zmian dotyczących kantonalnych struktur) organizując konferencje o zasięgu krajowym i międzynarodowym i publikując artykuły oraz książki z tego zakresu. Obie dysertacje (doktorska i habilitacyjna) dotyczyły analiz różnych wymiarów i kontekstów funkcjonowania Szwajcarii. Książki z tego zakresu: Barbara Wiśniewska-Paź „Społeczny wymiar obiektu Goetheanum w Dornach i jego sensy edukacyjne”, Wrocław 2002, Barbara Wiśniewska-Paź red., „Fenomen Szwajcarii wobec Unii Europejskiej Przyczyny i skutki szczególnej pozycji Konfederacji Helweckiej w Europie”, Warszawa 2009; Barbara Wiśniewska-Paź „Autonomia edukacji a ład społeczny. Struktura szkolnictwa w Szwajcarii wobec zdecentralizowanej organizacji społeczeństwa i państwa. Kwestie porównawcze ze strukturami państw ościennych”, Semper, Warszawa 2009, 431 s.; Wiśniewska-Paź Barbara red. „Współczesna demokracja bezpośrednia. Dialog polsko-szwajcarski”, Aureus, Kraków 2013; Wiśniewska-Paź Barbara red. ”Jedność w różnorodności. Społeczeństwo otwarte a bezpieczeństwo”, Wyd. A. Marszałek Toruń 2020 (w przygotowaniu)

Oprócz zajęć kursorycznych, wykładów i seminariów specjalizacyjnych z zakresu socjologii bezpieczeństwa, socjologii edukacji i sportu prowadzi również zajęcia z zakresu komunikacji społecznej (treningi i warsztaty komunikacyjne, seminaria specjalizacyjne dot. m.in. manipulacji i kłamstwa w życiu społecznym). Obecnie ważny aspekt działalności naukowej i konferencyjnej stanowi kwestia relacji między bezpieczeństwem a edukacją, w tym edukacją na rzecz bezpieczeństwa oraz inicjatywami i szkoleniem proobronnym. Redaktor naukowy serii BEZPIECZEŃSTWO A EDUKACJA, współredaktor serii PRZESTRZEŃ PUBLICZNA–TERRORYZM–BEZPIECZEŃSTWO, członek Kolegium FORUM SOCJOLOGICZNEGO, organizator i współorganizator kilkunastu konferencji z zakresu bezpieczeństwa oraz pogranicza socjologii, bezpieczeństwa i edukacji, redaktor/ współredaktor kilku książek z tego zakresu, m. in. Wiśniewska-Paź Barbara red., „Edukacja dla bezpieczeństwa wobec specyfiki szkolenia grup dyspozycyjnych - wybrane aspekty”, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012; Wiśniewska-Paź Barbara (red.) „Edukacja a bezpieczeństwo w różnych wymiarach i kontekstach: formacje militarne i paramilitarne wobec wyzwań edukacyjnych”, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015; Wiśniewska-Paź Barbara, Liberacki Marcin (red.) „Społeczny i edukacyjny wymiar inicjatyw proobronnych w Polsce – stan obecny i perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego”, Wrocław 2016;Wiśniewska-Paź Barbara (red.) Instytucje edukacyjne, zagrożenia, bezpieczeństwo -konteksty społeczne, prawne, edukacyjne i zdrowotne”, SERIA: BEZPIECZEŃSTWO A EDUKACJA, Toruń 2018; Wiśniewska-Paź Barbara, Szostak Maciej, Stelmach Jarosław (red.) „Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej. Analiza – Diagnoza - Case Study”, Tom I, SERIA: PRZESTRZEŃ PUBLICZNA -TERRORYZM -BEZPIECZEŃSTWO, Toruń 2018; Wiśniewska-Paź Barbara, Szostak Maciej, Stelmach Jarosław (red.) „Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej. Metody i narzędzia zamachów vs działania antyterrorystyczne i kontrterrorystyczne, Tom II, SERIA: PRZESTRZEŃ PUBLICZNA -TERRORYZM -BEZPIECZEŃSTWO Toruń 2018; Wiśniewska-Paź Barbara „Społeczne i edukacyjne aspekty bezpieczeństwa personalnego i strukturalnego – wzajemne relacje, implikacje teoretyczne, wymiary praktyczne”, SERIA: BEZPIECZEŃSTWO A EDUKACJA, Toruń 2019; Wiśniewska-Paź Barbara, Stelmach Jarosław (red.) „Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej. Terroryzm - zamachy - sprawcy - sposoby minimalizacji skutków”, tom III, SERIA: PRZESTRZEŃ PUBLICZNA-TERRORYZM -BEZPIECZEŃSTWO, Toruń 2019; Wiśniewska-Paź Barbara, Stelmach Jarosław (red.) „Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej. Założenia i rekomendacje do prowadzenia działań antyterrorystycznych w wybranych kategoriach obiektów”, tom IV, SERIA: PRZESTRZEŃ PUBLICZNA -TERRORYZM -BEZPIECZEŃSTWO, Toruń 2019; Wiśniewska-Paź Barbara (red.) ”Jedność w różnorodności. Społeczeństwo otwarte a bezpieczeństwo. Konteksty szwajcarskie”, SERIA: BEZPIECZEŃSTWO A EDUKACJA, Toruń 2020 (w przygotowaniu)

Obrazy:

Prześlij plik:

0%

  Aby dołączyć zdjęcia do tekstu wgraj pliki z komputera lub wskaż plik z listy przesłanych wcześniej.

Dla zachowanie większej czytelności katalogu zdjęć twórz katalogi i przesyłaj zdjęcia bezpiśrednio do wskazanego katalogu.

Edycja profilu

zmień tło lub usuń tło

avatar

Imię i nazwisko:

tytuł naukowy:

Adres e-mail:

Zakład:

Telefon:

Pokój:

Konsultacje:

Funkcje:

Zainteresowania naukowe:

W internecie:

Kontakt z mediami:

Edytuj zakładki: