wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Socjologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Pracownicy > Profile pracowników > dr hab. Barbara Wiśniewska-Paź prof. UWr.

dr hab. Barbara Wiśniewska-Paź prof. UWr.

Konsultacje:

w semestrze zimowym 2019/2020

 • środa 11.00 - 12.00

WAŻNIEJSZE MONOGRAFIE I REDAKCJE MONOGRAFII WIELOAUTROSKICH: 

 1. Barbara Wiśniewska-Paź „Społeczny wymiar obiektu Goetheanum w Dornach i jego sensy edukacyjne”, Arboretum, Wrocław 2002, 326 s. 
 1. Barbara Wiśniewska-Paź red., „Fenomen Szwajcarii wobec Unii Europejskiej Przyczyny i skutki szczególnej pozycji Konfederacji Helweckiej w Europie”, Semper, Warszawa 2009, 204 s. 
 1. Barbara Wiśniewska-Paź „Autonomia edukacji a ład społeczny. Struktura szkolnictwa w Szwajcarii wobec zdecentralizowanej organizacji społeczeństwa i państwa. Kwestie porównawcze ze strukturami państw ościennych”, Semper,Warszawa 2009, 431 s. 
 1. Barbara Wiśniewska-Paź red., Forum Socjologiczne (tytuł tomu: Wokół problemów socjologii edukacji i badań młodzieży), nr 2/2011, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, 356 s. 
 1. Wiśniewska-Paź Barbara red., Edukacja dla bezpieczeństwa wobec specyfiki szkolenia grup dyspozycyjnych - wybrane aspekty”, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012 
 1. Wiśniewska-Paź Barbara red. „Współczesna demokracja bezpośrednia. Dialog polsko-szwajcarski”, Aureus, Kraków 2013, 335 s. 
 1. Wiśniewska-Paź Barbara red. „Sport a edukacja. Rynek szkół, uczelni i zajęć sportowych oraz jego aktorzy w rzeczywistości wielkomiejskiej”, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2014, 224 s. 
 1. Wiśniewska-Paź Barbara (red.) „Edukacja a bezpieczeństwo w różnych wymiarach i kontekstach: formacje militarne i paramilitarne wobec wyzwań edukacyjnych”, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015, 399 s. 
 1. Wiśniewska-Paź Barbara, Wróblewski Piotr (red.) „Sport – Społeczeństwo – Edukacja”, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, KATOWICE 2016, 281 s. 
 1. Wiśniewska-Paź Barbara, Liberacki Marcin (red.) „Społeczny i edukacyjny wymiar inicjatyw proobronnych w Polsce – stan obecny i perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego”, Wrocław 2016, 230 s. 
 1. Wiśniewska-Paź Barbara „Współczesne zagrożenia –Bezpieczeństwo – Edukacja. Czyli jak uczyć społeczeństwo zasad bezpieczeństwa.”, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2018 
 1. Wiśniewska-Paź Barbara, Szostak Maciej, Stelmach Jarosław (red.) „Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej. Analiza – Diagnoza - Case Study”, serii: PRZESTRZEŃ PUBLICZNA -TERRORYZM -BEZPIECZEŃSTWO, Toruń 2018 
 1. Wiśniewska-Paź Barbara, Szostak Maciej, Stelmach Jarosław (red.) „Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej Metody i narzędzia zamachów vs działania antyterrorystyczne i kontrterrorystyczne [w:] serii: PRZESTRZEŃ PUBLICZNA -TERRORYZM -BEZPIECZEŃSTWO, Toruń 2018 
 1. Wiśniewska-Paź Barbara (red.) INSTYTUCJE EDUKACYJNE, ZAGROŻENIA, BEZPIECZEŃSTWO - konteksty społeczne, prawne, edukacyjne i zdrowotne, [w:] serii: BEZPIECZEŃSTWO A EDUKACJA, red. B. Wiśniewska-Paź Toruń 2018

 

W przygotowaniu: 

 1. Wiśniewska-Paź Barbara, Szostak Maciej, Stelmach Jarosław (red.) „Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej. Formy zagrożeń [w:] serii: PRZESTRZEŃ PUBLICZNA -TERRORYZM -BEZPIECZEŃSTWO, Toruń 2019 
 1. Wiśniewska-Paź Barbara, Szostak Maciej, Stelmach Jarosław (red.) „Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej. Rekomendacje [w:] serii: PRZESTRZEŃ PUBLICZNA -TERRORYZM -BEZPIECZEŃSTWO, Toruń 2019
   
 2. Od Crimes of the powerful do przestępstwa jednostki we współczesnym świecie - Z zagadnień globalnej kryminologii i dezorganizacji społecznej STUDIA SOCIOLOGICA XI (2019) vol. 2 Redaktorzy tomu:  Krzysztof Czekaj, Barbara Nowak, Barbara Wiśniewska-Paź, Kraków 2019

 

Barbara Wiśniewska-Paź - prof. nadzw. dr hab., kierownik Zakładu Socjologii Edukacji Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pełnomocnik dziekana WNS UWr ds bezpieczeństwa, 20012-2017 Przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia UWr oraz Konwentu WNS UWr.

Współorganizator cyklu warsztatów informacyjno-edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa BEZPIECZNIE/ CYBERBEZPIECZNIE UWr prowadzonych na Uniwersytecie Wrocławskim. Specjalizuje się w zakresie socjologii edukacji, komunikacji społecznej, socjologii bezpieczeństwa oraz socjologii sportu.  Współpracuje jako konsultant naukowy z Ośrodkiem Szkolenia Wojsk Specjalnych w Jednostce Wojskowej Komandosów (JWK).

Autorka haseł encyklopedycznych, artykułów, ekspertyz, analiz, raportów oraz książek z w/w zakresów problemowych. Nauczyciel akademicki z dwudziestopięcioletnim stażem pracy naukowo-dydaktycznej. W ramach Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego jest koordynatorem naukowym i autorką programu dwóch Specjalności: Socjologia edukacji i badań rynku edukacyjnego na I st. Socjologii (studia stacjonarne licencjackie) oraz Edukacja dla bezpieczeństwa wobec zagrożeń społecznych na II st. Socjologii (studia stacjonarne magisterskie). Członek kilku towarzystw naukowych, kilkudziesięciu komitetów naukowych konferencji o zasięgu krajowym i międzynarodowym, a także komitetów naukowych i kolegiów recenzentów w ramach wydawnictw i czasopism naukowych. 

Zainteresowania badawcze lokują się na pograniczu szeroko pojętych nauk społecznych, bezpieczeństwa, edukacji, sportu i komunikacji społecznej. Dotyczą głównie problemów z zakresu mezo- i makro- socjologii bezpieczeństwa i edukacji, m.in. analiz porównawczych, badań relacji między strukturą ustrojową państw i ładem społecznym a rozwiązaniami struktur lokalnych i szkolnictwa w różnych państwach, głównie Europy Zachodniej (zwł. ich jakością i efektywnością), relacji między ofertą edukacyjną szkolnictwa (publicznego i niepublicznego) a rynkiem pracy, a także między sportem a edukacją. Książki z tego obszaru: Barbara Wiśniewska-Paź red., Forum Socjologiczne (tytuł tomu: Wokół problemów socjologii edukacji i badań młodzieży), nr 2/2011, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, 356 s.; Wiśniewska-Paź Barbara red. „Sport a edukacja. Rynek szkół, uczelni i zajęć sportowych oraz jego aktorzy w rzeczywistości wielkomiejskiej”, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2014, 224 s., Społeczeństwo – sport – edukacja, red. B. Wiśniewska-Paź, P. Wróblewski”, Wyd. Uniw. Śląskiego, Katowice 2016.

Od kilkunastu lat prowadzi intensywne badania dotyczące Szwajcarii (organizacji państwa, struktury społecznej, edukacji, religii, wielokulturowości i wielojęzyczności oraz zmian dotyczących kantonalnych struktur) organizując konferencje o zasięgu krajowym i międzynarodowym i publikując artykuły oraz książki z tego zakresu. Obie dysertacje (doktorska i habilitacyjna) dotyczyły analiz różnych wymiarów i kontekstów funkcjonowania Szwajcarii. Książki z tego zakresu: Barbara Wiśniewska-Paź „Społeczny wymiar obiektu Goetheanum w Dornach i jego sensy edukacyjne”, Wrocław 2002, 326 s; Barbara Wiśniewska-Paź red., „Fenomen Szwajcarii wobec Unii Europejskiej Przyczyny i skutki szczególnej pozycji Konfederacji Helweckiej w Europie”, Warszawa 2009; Barbara Wiśniewska-Paź „Autonomia edukacji a ład społeczny. Struktura szkolnictwa w Szwajcarii wobec zdecentralizowanej organizacji społeczeństwa i państwa. Kwestie porównawcze ze strukturami państw ościennych”, Semper, Warszawa 2009, 431 s.; Wiśniewska-Paź Barbara red. „Współczesna demokracja bezpośrednia. Dialog polsko-szwajcarski”, Aureus, Kraków 2013, 335 s.

Oprócz zajęć kursorycznych, wykładów i seminariów specjalizacyjnych z zakresu socjologii bezpieczeństwa, socjologii edukacji i sportu prowadzi również zajęcia z zakresu komunikacji społecznej (treningi i warsztaty komunikacyjne, seminaria specjalizacyjne dot. m.in. manipulacji i kłamstwa w życiu społecznym).

Obecnie ważny aspekt działalności naukowej i konferencyjnej stanowi kwestia relacji między bezpieczeństwem a edukacją, w tym edukacją na rzecz bezpieczeństwa oraz inicjatywami i szkoleniem proobronnym. Redaktor naukowy serii BEZPIECZEŃSTWO A EDUKACJA, współredaktor serii PRZESTRZEŃ PUBLICZNA–TERRORYZM–BEZPIECZEŃSTWO, członek Kolegium FORUM SOCJOLOGICZNEGO, organizator i współorganizator kilkunastu konferencji z zakresu bezpieczeństwa oraz pogranicza socjologii, bezpieczeństwa i edukacji, redaktor/ współredaktor kilku książek z tego zakresu, m. in. Wiśniewska-Paź Barbara red., „Edukacja dla bezpieczeństwa wobec specyfiki szkolenia grup dyspozycyjnych - wybrane aspekty”, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012; Wiśniewska-Paź Barbara (red.) „Edukacja a bezpieczeństwo w różnych wymiarach i kontekstach: formacje militarne i paramilitarne wobec wyzwań edukacyjnych”, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015; Wiśniewska-Paź Barbara, Liberacki Marcin (red.) „Społeczny i edukacyjny wymiar inicjatyw proobronnych w Polsce – stan obecny i perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego”, Wrocław 2016; Wiśniewska-Paź Barbara, Szostak Maciej, Stelmach Jarosław (red.) „Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej. Analiza – Diagnoza - Case Study”(w przygotowaniu), Toruń 2018; Wiśniewska-Paź Barbara, Szostak Maciej, Stelmach Jarosław (red.) „Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej. Metody i narzędzia zamachów vs działania antyterrorystyczne i kontrterrorystyczne, Toruń 2018.

Obrazy:

Prześlij plik:

0%

  Aby dołączyć zdjęcia do tekstu wgraj pliki z komputera lub wskaż plik z listy przesłanych wcześniej.

Dla zachowanie większej czytelności katalogu zdjęć twórz katalogi i przesyłaj zdjęcia bezpiśrednio do wskazanego katalogu.

Edycja profilu

zmień tło lub usuń tło

Imię i nazwisko:

tytuł naukowy:

Adres e-mail:

Zakład:

Telefon:

Pokój:

Konsultacje:

Funkcje:

Zainteresowania naukowe:

W internecie:

Kontakt z mediami:

Edytuj zakładki: