wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Socjologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Instytut > Aktualności > KONKURS FOTOGRAFII SOCJOLOGICZNEJ pt. Codzienność niecodzienność

codziennosc-niecodziennosc

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFII SOCJOLOGICZNEJ pt. Codzienność/niecodzienność” 

 1. Organizatorem konkursu fotografii socjologicznej pt. „Codzienność/niecodzienność” jest Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej „Po Moc” Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Akademię Młodych Uczonych i Artystów. 
 1. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących. Tematyka konkursu jest dowolna, jednak musi korespondować z tytułem konkursu. 
 1. Technika wykonania prac jest dowolna. 
 1. Na konkurs można nadesłać prace które nie zostały poddane manipulacji polegającej na wprowadzaniu zmian w sposób selektywny. Dopuszczalna jest obróbka globalna (np. zmiana kontrastu, nasycenia, desaturacja etc.) 
 1. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 5 fotografii (zestaw oznaczony wg. podanego kryterium będzie traktowany jako jedna praca) 
 1. Wymogi techniczne prac: 

– minimum 3500 px (dłuższy bok), 300dpi, RGB 

– tytuł wg wzoru imie_nazwisko_01, imie_nazwisko_02, itd. 

– w wypadku zestawu imię_nazwisko_Z1_01, imię_nazwisko_Z1_02, itd. (kolejny zestaw należy oznaczyć imię_nazwisko_Z2_01) 

– zdjęcia można nadsyłać do 21 kwietnia 2017r. do godziny 24:00 wyłącznie drogą elektroniczną 

 1. Fotografie spełniające wymogi techniczne należy nadsyłać na adres: konkursfotograficzny.pts2017@gmail.com 

w tytule wpisując „konkurs”, dodatkowo w treści wiadomości należy podać:

– imię

– nazwisko

– nr telefonu

– adres e-mail 

 1. Przesłane pliki nie będą zwracane. 
 1. Uczestnik wysyłając zdjęcia na konkurs oświadcza, że jest ich autorem i udziela Organizatorowi bezpłatnej nieograniczonej terytorialnie licencji na publikację nadesłanych fotografii na polach eksploatacji określonych w Ustawie o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych w dniu nadesłania prac na konkurs; w tym w szczególności na następujących polach eksploatacji: utrwalanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, wprowadzanie do obrotu, najem, użyczenie, a także publiczne wystawienie, wyświetlenie, a także rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych i Internecie. 
 1. Uczestnik konkursu bierze na siebie odpowiedzialność za ewentualne wady prawne nadesłanych fotografii, w tym roszczenia osób trzecich dotyczące zarejestrowanego wizerunku. 
 1. Prace nie spełniające wymogów regulaminu zostaną zdyskwalifikowane. 
 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 08 maja 2017r. 
 1. Zdjęcia oceni jury w składzie: 

– mgr Jakub Ochnio – Związek Polskich Artystów Fotografików

– dr hab. Julita Makaro – Polskie Towarzystwo Socjologiczne

– dr hab. Łukasz Huculak, prof. ASP – Akademia Młodych Uczonych i Artystów

– dr Olga Nowaczyk – Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego

- Adrian Lorkowski – Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej „PO MOC” UWr 

 1. Decyzje jury są ostateczne. 
 1. Informacje o wynikach zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.pts.wroclaw.pl oraz na stronie https://www.facebook.com/AKNSPSPoMoc, a także na profilach facebook i stronie internetowej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego (www.socjologia.uni.wroc.pl; https://www.facebook.com/InstytutSocjologiiUWr/
 1. O miejscu i terminie otwarcia wystawy połączonego z uroczystym wręczeniem nagród uczestnicy zostaną poinformowani w osobnej wiadomości. 
 1. Jury ma prawo przyznać jedną nagrodę główną oraz dodatkowe wyróżnienia. 
 1. Jury ma prawo nie przyznać żadnej z w/w nagród. 
 1. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu. Odwołania nie zostaną uwzględnione. 
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu. 
 1. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora (ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.).