wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Socjologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Instytut > Aktualności > Konkurs na stypendium naukowe NCN dla doktoranta/ki lub studenta/ki

Ogłoszenie o konkursie na stypendium naukowe NCN dla doktoranta/ki lub studenta/ki

w projekcie badawczym „ENDURE: Nierówności i odporność społeczna oraz nowe sposoby zarządzania w świecie post-pandemicznym.” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu „Trans-Atlantic Platform for Social Sciences and Humanities: Recovery, Renewal and Resilience in a Post-Pandemic World (RRR Call 2021)”

Dr Mateusz Karolak, kierownik projektu „ENDURE: Nierówności i odporność społeczna oraz nowe sposoby zarządzania w świecie post-pandemicznym” (finansowanie Narodowe Centrum Nauki, nr umowy: UMO-2021/03/Y/HS6/00167) ogłasza konkurs na stypendium naukowe NCN dla doktoranta/ki lub studenta/ki w w/w projekcie.

Miejsce stypendialne przewidziano w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego (Wydział Nauk Społecznych, Instytut Socjologii).

Stypendium zaplanowane jest na okres 18 miesięcy, od 1 marca 2023 roku do 30 września 2024 roku. Miesięczna wysokość stypendium to 2000 zł.

Termin składania dokumentów: do 14 lutego 2023 roku, rozstrzygnięcie konkursu do 22 lutego 2023 roku. Kompletne aplikacje należy przesyłać e-mailowo na adres kierownika projektu: dr Mateusz Karolaka: mateusz.karolak@uwr.edu.pl

Więcej informacji oraz wymagania stawiane kandydatom w ogłoszeniu poniżej. Wszelkich dalszych wyjaśnień udziela kierownik polskiego zespołu w projekcie ENDURE, dr Mateusz Karolak.

Termin składania ofert: do 14 lutego 2023 r.

Rozstrzygnięcie konkursu: do 22 lutego 2023 r.

Termin rozpoczęcia stypendium: 1 marca 2023 r.                       

Termin zakończenia stypendium: 30 września 2024 r.         

 

Nazwa jednostki: Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Kolegium

Nazwa stanowiska: stypendysta NCN

Liczba stanowisk: 1

Wymagania:

 

Opis zadań:

Stypendysta/ka będzie pracować w projekcie „ENDURE: Nierówności i odporność społeczna oraz nowe sposoby zarządzania w świecie post-pandemicznym.” realizowanym w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego (Wydział Nauk Społecznych). Do zadań Stypendysty/ki należeć będą w szczególności:

Oficjalna strona projektu: https://www.endure-project.org/

Typ konkursu NCN: „Trans-Atlantic Platform for Social Sciences and Humanities: Recovery, Renewal and Resilience in a Post-Pandemic World (RRR Call 2021)”

Termin składania ofert: do 14 lutego 2023 r.

Forma składania ofert: e-mail na adres: mateusz.karolak@uwr.edu.pl

Wymaganie dokumenty:

Warunki stypendium:

Dodatkowe informacje:

Aplikacje należy składać na adres mailowy kierownika projektu: dr Mateusz Karolak (mateusz.karolak@uwr.edu.pl) w postaci zeskanowanych dokumentów z własnoręcznym podpisem w przypadku CV i listu motywacyjnego.

W tytule e-maila należy wpisać: Stypendium naukowe NCN w projekcie ENDURE.

W liście motywacyjnym należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.

Aplikacje zostaną poddaną ocenie przez komisję konkursową pod przewodnictwem kierownika projektu, dr Mateusza Karolaka. Rozpatrywane będą jedynie aplikacje kompletne, tj. takie, w którym do dnia zamknięcia konkursu spłyną wszystkie wymagane dokumenty (w tym list rekomendacyjny).

Komisja stypendialna zastrzega sobie prawo do zaproszenia jedynie wybranych osób na rozmowę kwalifikacyjną w formie wideokonferencji w terminie do 17 lutego 2023 r. (rozmowy odbędą się 20 oraz 21 lutego 2023 r.)

Komisja stypendialna oceni dotychczasowy dorobek naukowy kandydata/kandydatki (50% oceny), jego/jej osiągnięcia wynikające z prowadzenia badań naukowych (20% oceny) oraz kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym (30% oceny).

O ostatecznym wyniku konkursu zadecyduje lista rankingowa.

O wynikach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną przez kierownika projektu (przewodniczącego komisji stypendialnej), a informacja o laureatach zostanie umieszczona na stronie internetowej Instytutu Socjologii / Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Od decyzji komisji stypendialnej nie przysługuje odwołanie.

Podstawa: Regulamin przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych Finansowanych ze środków narodowego centrum nauki (Załącznik do Uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r., https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala25_2019-zal1.pdf)