wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Socjologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Instytut > Aktualności > Ogłoszenie konkursu na czteroletnie stypendium doktorskie w projekcie NCN Preludium BIS3

Kajdanek-Preludium

Ogłasza się konkurs na czteroletnie stypendium doktorskie w ramach projektu badawczego pt.    "Rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady"? Nowa mobilność mieszkaniowa na obszary poza metropolitalne w (post)pandemicznej Polsce w perspektywie przebiegu życia (umowa nr 2021/43/O/HS4/00250; kierownik: dr hab. Katarzyna Kajdanek, prof. UWr).

Tematyka i cel badań: celem projektu jest badanie kontrurbanizacji opowiedzianej w historiach życia mieszkańców przeprowadzających się z dużych miast na niemetropolitalne, (wiejskie i małomiasteczkowe) obszary pozamiejskie. Projekt podejmuje ten problem badawczy poprzez zbadanie: 1. Pionowe (społeczno-ekonomiczne) i poziome (styl życia) profile gospodarstw domowych, które kształtują przebieg ich życia i decyzji mieszkaniowych; 2. Relacyjne praktyki przestrzenne 3. mikro- i makrostrukturalne warunki leżące u podstaw wydarzeń związanych z cyklem życia i punktów zwrotnych mobilności mieszkaniowej (przeszłość, teraźniejszość i przyszłość) jako sposób badania przemieszczania się w perspektywie biografii jednostek.

Wymagane kompetencje: (1) Dobra znajomość zagadnień związanych z problematyką urbanizacji; ruchliwości mieszkaniowej; (2) Doświadczenie w prowadzeniu wywiadów i analizie danych jakościowych; (3) Podstawowe umiejętności w zakresie gromadzenia i analizy wtórnych danych ilościowych; (4) Wysokie kompetencje interpersonalne oraz doskonałe umiejętności organizacji, pracy w zespole i zarządzania czasem; (5) Autorstwo publikacji z dziedziny socjologii lub geografii społecznej będzie dodatkowym atutem.

Obowiązki: zaliczenie programu kształcenia w Kolegium Doktorskim Socjologii (kształcenie prowadzone w języku angielskim), (1) Krytyczna analiza i synteza najnowszych badań empirycznych i opracowań teoretycznych dotyczących aspektów mobilności mieszkaniowej, kontrurbanizacji i podejścia do przebiegu życia; (2) Zebranie i analiza wtórnych danych ilościowych dotyczących kontrurbanizacji (3) Opracowanie protokołów do wywiadów narracyjnych i obserwacji (4) Wybór uczestników do wywiadów narracyjnych (5) Prowadzenie, kodowanie i analiza wywiadów (6) Aktywny udział w warsztatach analizy danych i formułowanie wniosków z badań (7) Przygotowanie międzynarodowych i polskich publikacji opartych na analizie danych. (8) złożenie aplikacji na wyjazd zagraniczny przewidziany w projekcie (9) Ścisła współpraca z promotorką – kierowniczką projektu

Komisja ocenia kandydatów w skali punktowej biorąc pod uwagę kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym oraz dotychczasowy dorobek naukowy kandydata, opracowując na tej podstawie ranking kandydatów wg następujących kryteriów:

▪ kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym (70% oceny końcowej):

3 pkt bardzo dobre;

2 pkt dobre;

1 pkt słabe;

0 pkt brak kompetencji.

 

▪ dorobek naukowy kandydata, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach /czasopismach naukowych (30% oceny końcowej):

4 pkt wyróżniający;

3 pkt bardzo dobry;

2 pkt dobry;

1 pkt słaby;

0 pkt brak dorobku naukowego.

 

Termin składania dokumentów: Do dnia 30 sierpnia 2022 r. do godziny 15:00; Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych; ul. Koszarowa 3, pok. 36; Z dopiskiem “Preludium BIS 3”. Do konkursu może zgłosić się wyłącznie osoba nieposiadająca tytułu doktora i nie będąca uczestnikiem / uczestniczką Szkoły Doktorskiej.

Dokumenty: Poza dokumentami wymaganymi do Szkoły Doktorskiej (spis dokumentów: https://rekrutacja.uni.wroc.pl/kierunek/nauki-socjologiczne/#postepowanie_rekrutacyjne osoba przystępująca do konkursu przedstawia dokumenty potwierdzające kompetencje wymagane do realizacji projektu opisane w ogłoszeniu konkursowym.

Stypendium: Doktorant / doktorantka otrzymuje stypendium w wysokości 5000 PLN miesięcznie (przed odprowadzeniem składek) do miesiąca przeprowadzenia oceny śródokresowej w trakcie kształcenia w Szkole Doktorskiej, 6000 PLN (przed odprowadzeniem składek) od miesiąca następującego po ogłoszeniu wyników oceny śródokresowej.

Kontakt: wszelkie pytania (np. o projekt, opiekę promotorską) i wątpliwości związane z dokumentami proszę kierować do kierowniczki projektu: katarzyna.kajdanek@uwr.edu.pl z dopiskiem „konkurs - Preludium BIS 3”


Ogłoszenie konkursowe: https://www2.ncn.gov.pl/baza-ofert/?akcja=wyswietl&id=190913
Informacja o projekcie: https://ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2021-09-15vpa31r/streszczenia/535345-pl.pdf