wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Socjologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Pracownicy > Profile pracowników > dr hab. Adam Mrozowicki, prof. UWr

avatar

dr hab. Adam Mrozowicki, prof. UWr

Zakład Socjologii Pracy i Gospodarki

Konsultacje:

w semestrze letnim 2023/24:

 • urlop naukowy 23.02-31.08.2024
 • Urlop:
 • 02-30.09

Funkcje:

Zainteresowania naukowe:

Kontakt z mediami:

Projekty badawcze

 1. Projekt NCN OPUSCOV-WORK: Świadomość społeczno-ekonomiczna doświadczenia pracy i strategie radzenia sobie Polaków w kontekście kryzysu post-pandemicznego ", kierownik projektu dr hab. Adam Mrozowicki, prof. UWr, wysokość finansowania: 1 207 277 zł (w tym dla UWr: 793 986 zł), konsorcjum ze Szkołą Główną Handlową - Instytutem Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej Szkoły Głównej Handlowej (kierownik po stronie SGH: dr Jan Czarzasty) okres realizacji: 11.01.2021-10.01.2025, finansowanie: Narodowe Centrum Nauki, umowa UMO-2020/37/B/HS6/00479. 
 2. Projekt międzynarodowy NCN Beethoven „PREWORK” Młodzi pracownicy prekaryjni w Polsce i Niemczech: socjologiczne studium porównawcze warunków pracy i życia, świadomości społecznej i aktywności obywatelskiej”, Umowa nr UMO-2014/15/G/HS4/04476, konsorcjum ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie (prof. Juliusz Gardawski), partner niemiecki: Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, okres realizacji marzec 2016-luty 2019, rola w projekcie: wykonawca i (planowany) kierownik zespołu w UWR (członkowie zespołu dr Adam Mrozowicki, dr Agata Krasowska, mgr. Mateusz Karolak) – aktualnie realizowany

 1. Projekt międzynarodowyCrisis Corporatism or Corporatism in Crisis? Social Consultation and Social Pacts in Europe” finansowany przez DFG w Niemczech, realizowany przez Uniwersytety w Mannheim i Getyndze, w latach 2016-2019, rola: ekspert krajowy i konsultant – aktualnie realizowany
 1. Projekt międzynarodowy PRECARIR - „The rise of the dual labour market: fighting precarious employment in the new member states through industrial relations” (“Rozwój dualnego rynku pracy: przeciwdziałanie prekaryjnemu zatrudnieniu w nowych krajach członkowskich poprzez stosunki przemysłowe”), projekt nr VS/2014/0534, okres realizacji: 1.12.2014 - 30.09.2016, finansowanie: the European Commission’s DG for Employment, Social Affairs & Inclusion, charakter udziału: kierownik projektu ze strony Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Partnerzy w projekcie: Dublin City University (Irlandia, koordynator), The Baltic International Centre for Economic Policy Studies (Łotwa), Institute for Development and International Relations (Chorwacja), Institute of Labour and Social Research (Litwa), Central European Labour Studies Institute (Słowacja), University of Manchester (Wielka Brytania), Uniwersytet Wrocławski (Polska), Uniwersytet w Ljubljanie (Słowenia).
 1. Projekt FP7-PEOPLE-Initial TrainingNetwork-2012 „Changing Employment” (“The changing nature of employment in Europe in the context of challenges, threats and opportunities for employees and employers”) / (Sieć szkolenia początkowego “Zmieniające się zatrudnienie. Zmieniający się charakter zatrudnienia w Europie w kontekście wyzwań, zagrożeń i możliwości dla pracowników i pracodawców”) , projekt nr 317321, strona projektu: www.changingemployment.eu, okres realizacji: 1 grudnia 2012 do 30 listopada 2016, finansowanie: Research Executive Agency, 7 Program Ramowy Unii Europejskiej, charakter udziału: kierownik projektu ze strony Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik Grupy Szkoleniowej (Training Group), członek Komitetu Sterującego (Steering Committee, współautor koncepcji szkoleniowej w projekcie, promotor pomocniczy rozprawy doktorskiej początkującego naukowca (Early Stage Researchers, ESR), mgr. Mateusza Karolaka (Uniwersytet Wrocławski, Instytut Socjologii) oraz współpromotor (co-supervisor) rozprawy doktorskiej mgr Karimy Aziz (London Metropolitan University, Working Lives Institute).

 2. Projekt “Strategic innovation within Central and Eastern European trade union movements” / “Strategiczne innowacje w ramach ruchów związkowych w Europie Środkowej i Wschodniej” (projekt nr 1551-203-11), okres realizacji: czerwiec 2015-wrzesień 2016, finansowanie: European Trade Union Institute / Europejski Instytut Związków Zawodowych, charakter udziału: wykonawca/ekspert (wspólnie z dr Małgorzatą Maciejewską) - przygotowanie rozdziału w książce w oparciu o wyniki dotychczasowych badań autorów.

 3. Projekt „Unemployment and internal devaluation” / “Bezrobocie i wewnętrzna dewaluacja” (projekt nr 1451-206-31), okres realizacji: czerwiec 2014-maj 2015, finansowanie: European Trade Union Institute / Europejski Instytut Związków Zawodowych, charakter udziału: wykonawca/ekspert (wspólnie z dr Małgorzatą Maciejewską) - przygotowanie rozdziału w książce w oparciu o analizę danych zastanych oraz wyniki dotychczasowych badań autorów.

 4. Projekt „Negocjowanie modelu kapitalizmu w Europie Środkowej i Wschodniej. Między marginalizacją i rewitalizacją instytucji świata pracy” (HOM/2009/8B), okres realizacji: 25 listopada 2009 – 25 listopada 2011, finansowanie: Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, program „Powroty”/”Homing”, finansowany z mechanizmu Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), charakter udziału: kierownik projektu i główny wykonawca, koordynacja zespołu badawczego złożonego z badaczy z Estonii (dr Triin Roosalu, [Tallinn University]), Słowenii (mgr. Goran Lukič [Zveze Svobodnih Sindikatov Slovenije], dr Tatiana Bajuk Senčar [Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts]) i Rumunii (mgr Réka Geambașu [Babeș-Bolyai University Cluj]).

 5. Projekt „Monitoring Stosunków Przemysłowych, Warunków Pracy oraz Procesów Restrukturyzacji w Polsce” w ramach “Network of European Observatories” (NEO) dla European Foundation for the Improvement of Working and Living Conditions (Europejskiej Fundacji Poprawy Warunków Życia i Pracy) (Dublin, Irlandia), koordynacja: Instytut Spraw Publicznych, okres realizacji: 1 marca 2010 - 1 marca 2014 oraz 1 marca 2014 do 1 marca 2018, finansowanie: Instytut Spraw Publicznych (beneficjent projektu) ze środków European Foundation for the Improvement of Working and Living Conditions, charakter udziału: ekspert krajowy Instytutu Spraw Publicznych dla Europejskiego Obserwatorium Stosunków Przemysłowych (European Industrial Relations Observatory), od 2014 r. pod nazwą European Observatory of Working Life (EurWORK), przygotowywanie raportów krajowych i branżowych z dziedziny stosunków pracy

 6. Projekt „Horizontal Europeanisation / Europeanisation of Labor Relations” / “Horyzontalna europeizacja / Europeizacja stosunków pracy”, okres realizacji: 1 grudnia 2013 - 30 kwietnia 2014, finansowanie: Johannes Kepler Universität Linz, Institut für Wirtschafts- und Organisationssoziologie ze środków Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), charakter udziału: ekspert, wykonawca (wspólnie z dr Małgorzatą Maciejewską) - zebranie wywiadów eksperckich z liderami organizacji związkowych w firmach Volkswagen Motor Polkowice, Volkswagen Poznań, Opel - General Motors Manufacturing Poland oraz na poziomie branżowym, przygotowanie raportu z badań.

 7. Projekt „Rewitalizacja związków zawodowych a prekaryzacja pracy w Europie: badanie a praktyka społeczna”, okres realizacji: 1 lipca 2013 do 15 kwietnia 2014, finansowanie: wewnętrzny grant badawczy na Wydziale Nauk Społecznych nr 1374/M/IS/13, charakter udziału: kierownik i główny wykonawca, z grantu finansowane były m.in. wydanie książki z pozycji oraz organizację konferencji naukowej.

 8. Projekt „Elastyczne formy zatrudnienia a problemy reprezentacji interesów pracowniczych w Polsce: przypadek międzynarodowych przedsiębiorstw w handlu i przemyśle motoryzacyjnym”. okres realizacji: 01.06.2012 do 31.12.2012, finansowanie: wewnętrzny grant badawczy na Wydziale Nauk Społecznych 2054/M/IS/12, charakter udziału: kierownik i główny wykonawca, m.in. realizacja badań empirycznych (ankietowych) dotyczących produkcji oszczędnej (lean production) w dwóch firmach sektora motoryzacyjnego (VW Motor Poland oraz GM Manfacturing Poland/Opel).

 9. Projekt „40 years of the European Trade Union Confederation” / “40 lat Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych”, dla European Trade Union Institute (Europejski Instytut Związków Zawodowych), poprzez Universite Catholique de Louvaine, Louvain-La-Neuve, okres realizacji: 25 czerwca 2012 - 25 maja 2013, finansowanie: European Trade Union Institute / Europejski Instytut Związków Zawodowych, charakter udziału: wykonawca-ekspert, zebranie wywiadów z liderami związkowymi na poziomie ogólnokrajowym w Polsce zaangażowanymi we współpracę z Europejską Konfederacją Związków Zawodowych (ETUC) oraz sporządzenie na bazie wywiadów i materiałów archiwalnych rozdziału do książki na 40 lecie ETUC.

 10. Projekt „The impact of socio-economic ’shocks’ on collective bargaining and social dialogue in Central and Eastern Europe” / “Wpływ ‘wstrząsów’ społeczno-ekonomicznych na rokowania zbiorowe i dialog społeczny w Europie Środkowej i Wschodniej” (numer 1151-086-31) dla European Trade Union Institute (Europejski Instytut Związków Zawodowych), okres realizacji: 31 stycznia 2012 - 1 listopada 2012, finansowanie: European Trade Union Institute / Europejski Instytut Związków Zawodowych, charakter udziału: ekspert/wykonawca. Projekt obejmował badania i przygotowanie recenzowanego artykułu do czasopisma Transfer - European Review of Labour and Research, pt. „Precarious work in the retail sector in Estonia, Poland and Slovenia: trade union responses in a time of economic crisis” (wraz z dr Triin Roosalu, Tallinn University, oraz dr Tatianą Bajuk- Senčar, Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts)

 11.  Projekt: „Development of Trade Unions in the New Member States of the European Union and candidates countries” / „Rozwój związków zawodowych w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej i krajach kandydujących”, okres realizacji: październik 2008- grudzień 2010, finansowanie: European Trade Union Institute / Europejski Instytut Związków Zawodowych, charakter udziału: wykonawca / ekspert. Zbieranie danych dotyczących członkostwa i struktury organizacyjnej federacji związkowych i związków ogólnokrajowych z siedzibą poza Warszawą oraz sporządzenie raportu w postaci monografii „Trade unions in Poland” (wraz z prof. Juliuszem Gardawskim oraz dr. Janem Czarzastym).

 12.  Projekt: „Poprawa funkcjonowania systemu dialogu społecznego i wzmocnienie uczestników i instytucji dialogu społecznego”, okres realizacji: kwiecień 2009 - wrzesień 2009, finansowanie: Szkoła Główna Handlowa, Katedra Socjologii Ekonomicznej, dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (poddział. 5.5.1, priorytet V Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki), charakter udziału: wykonawca, sporządzenie raportu z jakościowej części badań nad procesami rewitalizacji związków zawodowych w Polsce.

 13. Projekt: „L'Europe rebelle” / „Zbuntowana Europa”, okres realizacji: 30 października 2009 do 30 grudnia 2009, finansowanie: Wyższa Szkoła Europejska im. J. Tischnera dla L'Université Paris-Est Marne-la-Vallée, Institut Hannah Arendt, charakter udziału: wykonawca, sporządzenie raportów na temat rewitalizacji ruchu związkowego (wspólnie z Konradem Pędziwiatrem) i ruchu alterglobalistycznego w Polsce (wspólnie z dr. Piotrem Antoniewiczem i dr. Konradem Pędziwiatrem)

Stypendia i nagrody

 

 

Materiały dla studentów - zagadnienia egzaminacyjne

 Rynek-pracy-i-bezrobocie_Zagadnienia-egzaminacyjne_Poprawiony (DOC / 83.97 kb)

Prowadzone zajęcia:

- Wielkie struktury społeczne

- Rynek pracy i bezrobocie

- Historia myśli społecznej i gospodarczej

- Socjologia pracy

- Labour and Organization Management in Global Contexts

- Labour and Migration in Eastern Europe: Comparative Perspectives

- Sociology of Social Structures and Social Flows

- Qualitative Data Analysis

- Seminarium licencjackie (socjologia ekonomiczna)

- Seminarium magisterskie (socjologia)


 

Publikacje w bazie UWr

Monografie oraz redakcje prac zbiorowych

Artykuły naukowe 

Inne ważne publikacje

 

Obrazy:

Prześlij plik:

0%

  Aby dołączyć zdjęcia do tekstu wgraj pliki z komputera lub wskaż plik z listy przesłanych wcześniej.

Dla zachowanie większej czytelności katalogu zdjęć twórz katalogi i przesyłaj zdjęcia bezpiśrednio do wskazanego katalogu.

Edycja profilu

zmień tło lub usuń tło

avatar

Imię i nazwisko:

tytuł naukowy:

Adres e-mail:

Zakład:

Telefon:

Pokój:

Konsultacje:

Funkcje:

Zainteresowania naukowe:

W internecie:

Kontakt z mediami:

Edytuj zakładki: