wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Socjologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Wydarzenia > Konferencja WSPÓŁCZESNE SPOŁECZEŃSTWO – UZALEŻNIENIA – BEZPIECZEŃSTWO  KONTEKSTY PERSONALNE I STRUKTURALNE. GDZIE JESTEŚMY? DOKĄD ZMIERZAMY?

Centrum Studiów i Edukacji na rzecz Bezpieczeństwa Uniwersytetu Wrocławskiego w kooperacji z Zakładem Socjologii Bezpieczeństwa i Edukacji Instytut Socjologii UWrZakładem Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej oraz Fundacją „Raduga” zapraszają do wzięcia udziału w konferencji naukowej pt. 

WSPÓŁCZESNE SPOŁECZEŃSTWO – UZALEŻNIENIA – BEZPIECZEŃSTWO

KONTEKSTY PERSONALNE I STRUKTURALNE. GDZIE JESTEŚMY? DOKĄD ZMIERZAMY?

Konferencja odbędzie się 21 czerwca 2024 roku we Wrocławiu, przy ul. Koszarowej 3, Wydział Nauk Społecznych UWr, Bud. IP UWr, Aula A.

 konferencja240621

Kierując się kontekstem aktualnie trwającej reformy w systemie opieki zdrowotnej, a także zmianami o zasięgu lokalnym i globalnym (w wymiarze społeczno-politycznym, geopolitycznym i zdrowotnym) w ramach niniejsze konferencji planujemy skoncentrować się na wyzwaniach związanych ze skalą, rodzajami i przyczynami, a także formami (systemowymi, instytucjonalnymi) udzielanego wsparcia osobom dotkniętym różnymi rodzajami uzależnień.

Główną ideą konferencji jest zatem przyjrzenie się aspektom przyczyn, rodzajów i aktualnych rozmiarów dotyczących uzależnień, a także leczenia, rehabilitacji i profilaktyki uzależnień w kontekście:

- planowanych rozwiązań systemowych oraz instytucjonalnych możliwości realizacji programów terapeutycznych, a także trwających reform w systemie opieki zdrowotnej;

- szeroko rozumianego poczucia sensu i poczucia koherencji, zarówno z perspektywy pacjenta, osoby udzielającej wsparcia, instytucji udzielającej wsparcia, jak i systemu opieki zdrowotnej;

- wieloaspektowego wymiaru uzależnienia, które dotyka jednostkę, rodzinę, zakład pracy, oraz szeroko rozumiane społeczeństwo. 

Celem konferencji jest prezentacja myśli i wymiana doświadczeń w środowisku przedstawicieli świata nauki i praktyki, mających wpływ na obecną reformę dotyczącą ochrony zdrowia psychicznego, prowadzących instytucje lecznicze, rehabilitacyjne, pracujących nad rozwiązaniami programowymi i systemowymi. Celem konferencji jest nawiązanie konstruktywnego dialogu międzysektorowego, dzięki któremu zostaną zarysowane kierunki dalszych działań systemowych, medycznych i społecznych w lecznictwie odwykowym w Polsce.

W ramach konferencji zostaną poruszone cztery obszary tematyczne:

I – Zmiany systemowe w Polsce w aspekcie uzależnień jako problemu społecznego i medycznego

Proponowane obszary tematyczne:

- założenia reformy opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, instytucje docelowe, zmiany strukturalne;

- regulacje dotyczące zawodów medycznych, w szczególności psychologów, psychoterapeutów, terapeutów uzależnień;

- analiza standardów dotyczących udzielania pomocy w ramach opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień;

- analiza potrzeb w lecznictwie odwykowym oraz możliwości ich zaspokajania;

- zyski i straty z uzależnionego społeczeństwa – aspekt społeczny, ekonomiczny.

II - Przyczyny, formy diagnozowania i terapii uzależnień 

Proponowane obszary tematyczne:

- rewizja podejścia terapeutycznego i oddziaływań leczniczych wypracowanych od lat oraz opartych na najnowszych odkryciach naukowych;

- implikacja definicji w klasyfikacjach chorób i zaburzeń ICD-11 oraz DSM V na proces terapeutyczny;

- wyzwania i możliwości w lecznictwie odwykowym;

- inkluzywność vs ekskluzywność leczenia odwykowego jako modelowe podejście do potrzeb pacjenta;

- aspekt obyczajowy, społeczny i ekonomiczny jako czynnik wpływający na motywację do leczenia.

III – Rehabilitacja uzależnionych – rola w procesie zdrowienia

Proponowane obszary tematyczne:

- definicja i zadania rehabilitacji uzależnień według polskiego systemu zdrowia;

- idealny model rehabilitacji osób uzależnionych – potrzeby i możliwości;

- wykorzystanie współczesnej wiedzy w reintegracji osób uzależnionych;

- współpraca sektora ochrony zdrowia z innymi podmiotami (organizacjami społecznymi, pracodawcami) w ramach zwiększenia kompleksowości usług rehabilitacyjnych – sytuacja obecna i idealna;

- potrzeby pacjentów w lecznictwie i rehabilitacji osób uzależnionych – perspektywa pacjentów i terapeutów.

IV – Profilaktyka uzależnień – jak skutecznie zapobiegać?

Proponowane obszary tematyczne:

- rola przekonań i stereotypów dotyczących uzależnień a motywacja do podjęcia leczenia;

- uzależnienie w różnych paradygmatach – jak rozumienie uzależnienia może wpłynąć na profilaktykę, na rozwój uzależnienia u jednostki i w społeczeństwie;

- oddziaływania systemowe umożliwiające prowadzenie skutecznej profilaktyki uzależnień;

- międzysektorowa współpraca w celu zapobiegania uzależnieniom;

- przegląd programów profilaktycznych – założenia i skuteczność działań.

 

Bardzo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji w charakterze prelegentów. Na zgłoszenia czekamy do 20.03.2023. W tym celu prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Formularz rejestracyjny:

https://forms.gle/UUUxT5BA4Hx6g9aN9

 

Terminarz konferencyjny: 

Nie ma opłaty konferencyjnej. Organizatorzy nie zapewniają noclegu, pokrycia kosztów przejazdu czy posiłków.