wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Socjologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Wydarzenia > Seminarium OBROP "Jednostki naukowo-badawcze jako aktorzy międzynarodowych relacji instytucjonalnych w polsko-niemieckim obszarze transgranicznym"

Ośrodek Badań Regionalnych i Obszarów Pogranicza serdecznie zaprasza na seminarium naukowe, które odbędzie się 22 stycznia 2021 o godz. 9:00 na platformie MS Teams. Podczas spotkania mgr Paweł Kurant zaprezentuje swój projekt badawczy: "Jednostki naukowo-badawcze jako aktorzy międzynarodowych relacji instytucjonalnych w polsko-niemieckim obszarze transgranicznym”.

 

Obszarem badawczym doktoratu będzie porównanie oraz analiza doświadczeń i motywacji jakimi kierują się jednostki naukowo-badawcze ulokowane w polsko-niemieckim obszarze transgranicznym przy podejmowaniu działań mających na celu budowanie międzynarodowych relacji instytucjonalnych. Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej jednostki naukowo-badawcze ulokowane wzdłuż granicy polsko-niemieckiej uzyskały dostęp m.in. do mechanizmów wspierających finansowo podejmowanie współpracy międzynarodowej, w tym także - z racji na położenie geograficzne - współpracy transgranicznej. Dynamika wdrażania tego rodzaju działań była jednak różna w zależności od regionu oraz przyjętego przez jednostkę naukowo-badawczą modelu budowania tych relacji. Efektem pracy doktorskiej będzie dedykowana jednostkom naukowo-badawczym analiza uwarunkowań oraz struktury dostępnych mechanizmów służących wsparciu współpracy ponadgranicznej, jak również ewolucja oferowanych przez ów mechanizmy warunków udziału i zakresu interwencji, przygotowanie zbioru rozwiązań praktycznych (best practice) zastosowanych przy budowie efektywnej sieci powiązań międzyinstytucjonalnych, a także rekomendacji przy podejmowaniu tego rodzaju działań dla jednostek, które do tej pory nie wykazywały aktywności lub nie osiągnęły zadowalających efektów w obszarze będącym przedmiotem badań.

 

Paweł Kurant - jestem absolwentem Instytutu Politologii na Wydziale Nauk Społecznych UWr. Od ponad 15 lat zaangażowany jestem w realizację mechanizmów udzielających wsparcia na projekty finansowane ze środków krajowych i zagranicznych. Brałem udział w przygotowaniu a następnie wdrożeniu, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, programów współpracy transgranicznej pomiędzy Polską i Niemcami oraz Polską i Republiką Czeską. Doświadczenie zawodowe zdobywałem w kraju i zagranicą, w tym w instytucjach działających na szczeblu samorządowym, jak i w strukturach administracji państwowej. W latach 2015-2019 pełniłem funkcję dyrektora Biura Programu Polsko-Saksońskiej Współpracy Transgranicznej INTERREG. Od sierpnia 2019 związany jestem z ŁUKASIEWICZ - PORT Polskim Ośrodkiem Rozwoju Technologii we Wrocławiu.

 

Do spotkania można dołączyć poprzez link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a63a11ff669d44def99c1f3cbc13da5ca%40thread.tacv2/1610612239494?context=%7b%22Tid%22%3a%222b71bef9-3b13-4432-b5f4-1f5ac2278d0c%22%2c%22Oid%22%3a%22258cfa6d-0acd-400d-afaa-ad9a2d9fa44f%22%7d

 

 Pawel-Kurant