wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Socjologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Instytut > Struktura > Zakłady i pracownie > Zakład Socjologii Bezpieczeństwa i Edukacji

ZAKŁAD SOCJOLOGII BEZPIECZEŃSTWA I EDUKACJI

 

Pracownicy

Doktoranci współpracujący z Zakładem:

 

Historia Zakładu:

Zakład Socjologii Bezpieczeństwa i Edukacji Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego został powołany na mocy Zarządzenia Reaktora Uniwersytetu Wrocławskiego Nr 51/2022 z 4.03.2022 roku, natomiast tradycje uprawiania dwóch subdyscyplin socjologii - socjologii edukacji oraz socjologii bezpieczeństwa, które są realizowane w ramach niniejszego zakładu sięgają w naszym instytucie 2009 roku.  W latach 2009-2022 funkcjonował Zakład Socjologii Edukacji IS UWr założony i prowadzony przez prof. UWr dr hab. Barbara Wiśniewską-Paź  zajmujący się szerokim spektrum zagadnień z zakresu socjologii edukacji, w tym edukacji na rzecz bezpieczeństwa oraz Zakład Socjologii Grup Dyspozycyjnych założony przez prof. UWr dr hab. Jana Maciejewskiego, który zajmował się wybranymi aspektami z zakresu socjologii bezpieczeństwa z ukierunkowaniem na (sub)subdscyplinę socjologii grup dyspozycyjnych. W ramach zakładu Socjologii Bezpieczeństwa i Edukacji Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego będzie realizowanie szerokie spektrum problemów i zagadnień z zakresu mikro- mezo- i makro- socjologii bezpieczeństwa i socjologii edukacji na bazie już wypracowanego 11 letniego dorobku z tego zakresu w ramach wrocławskiej szkoły socjologii.  Zakład działa w ścisłej kooperacji z Centrum Studiów i Edukacji na rzecz Bezpieczeństwa Uniwersytetu Wrocławskiego (www.cseb.uni.wroc.pl), które zostało założone i jest prowadzone przez kierownik Zakładu Socjologii Bezpieczeństwa i Edukacji IS UWr – prof. UWr dr hab. Barbarę Wiśniewską-Paź z ukierunkowaniem na badania wdrożeniowe oraz współpracę uczelni z instytucjami otoczenia w obszarze bezpieczeństwa i edukacji. Zakład w kooperacji z Centrum ma sprecyzowany plan działania w sferze badawczej, konferencyjno-seminaryjnej, dydaktycznej i wdrożeniowej na bazie już wypracowanego dorobku.

Główne kierunki działalności naukowo-badawczej

Problematyka naukowo-badawcza Zakładu Socjologii Bezpieczeństwa i Edukacji IS UWr koncentruje się wokół kilku grup zagadnień z zakresu mikro-, mezo- i makro- socjologii bezpieczeństwa i socjologii edukacji

Prowadzenie badań, analiz dotyczących następujących obszarów problemowych:

Bezpieczeństwo/ Edukacja a ład społeczny, relacje między ustrojem państwa, religią, kulturą a nurtami bezpieczeństwa/ formami edukacji i strukturą szkolnictwa; współczesne systemy bezpieczeństwa/ edukacji a style zarządzania bezpieczeństwem/ oświatą; edukacja publiczna vs edukacja niepubliczna (prywatna, społeczna, wolna, autorska) w różnych krajach Europy i świata;

Bezpieczeństwo a prewencja/edukacja, współczesne zagrożenia a edukacja różnych grup i kategorii społecznych w zakresie edukacja dla bezpieczeństwa, formy zajęć oraz metody przekazu wiedzy na temat zagrożeń i zasad bezpieczeństwa, kształcenie kadr oraz współdziałanie ze służbami w zakresie edukacji na rzecz bezpieczeństwa;

Bezpieczeństwo/ Edukacja a rynek, polityka a bezpieczeństwo/edukacja; polityka edukacyjna, proces globalizacji i fragmentaryzacji w bezpieczeństwie i edukacji; Ideologie edukacyjnemity edukacyjne;

Zróżnicowania społeczne a bezpieczeństwo/ edukacja,  kapitał społeczny/ kulturowy a bezpieczeństwo/edukacja; kwestia odmienności kodów językowych;  bezpieczeństwo/edukacja a społeczeństwo wielokulturowe, wielojęzyczne; edukacja międzykulturowa; edukacja w społeczeństwach monokulturowych; teoria naznaczania; selekcje szkolne;ścieżki edukacyjne i zawodowe ich przyczyny i konsekwencje; rola sportu (edukacji sportowej) w edukacji dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych;

Współczesne procesy/ nurty w zakresie bezpieczeństwa/edukacji wobec (i w kontekście) zmian, wymogi osiągania równowagi oraz rodzaje patologii i formy radzenia sobie z nimi (koncepcje re- oraz de-edukacji), proces socjalizacji i jego koncepcje, fazy i konteksty; edukacja wobec zmiany społecznej/ustrojowej. 

 

REALIZACJA: 

  Działalność naukowo - dydaktyczna

  1. Prowadzenie specjalności w ofercie specjalizacyjnej naszego Instytutu specjalności z zakresu socjologii edukacji, badań edukacyjnych oraz bezpieczeństwa i edukacji (prowadzenie seminariów, konwersatoriów, wykładów i ćwiczeń w ramach specjalności). W 2012 roku Zakład prowadził projekt specjalności: Socjologia Edukacji Współczesnej, który wdrażany był na dwóch poziomach (licencjackim 2012/2013 i magisterskim 2011/2012). W nowym programie każda ze specjalności realizowana jest tylko na jednym z poziomów studiów. Od roku 2013/2014 wdrożona została nowa propozycja specjalności na I stopniu Socjologii licencjackiej: Socjologia Edukacji i Badań Rynku Edukacyjnego, zaś od roku akad. 2016/2017 druga specjalność na II stopniu Socjologii mgr: Edukacja dla bezpieczeństwa wobec zagrożeń społecznych.
  2. Prowadzenie kierunku studiów: Socjologia grup dyspozycyjnych I stopień licencjacki, II stopień magisterski, specjalności w ramach kierunku socjologia – specjalności socjologia bezpieczeństwa publicznego.
  3. Prowadzenie zajęć kursorycznych z zakresu edukacji, komunikacji społecznej, metodologii i bezpieczeństwa (w tym socjologii bezpieczeństwa i edukacji na rzecz bezpieczeństwa) -wykładów, ćwiczeń, seminariów, konwersatoriów, zajęć fakultatywnych na studiach licencjackich, magisterskich (stacjonarnych i niestacjonarnych) wg zapotrzebowania.
  4. Organizowanie ćwiczeń terenowych poruszających problematykę z zakresu socjologii edukacji oraz edukacji na rzecz bezpieczeństwa, analiz kart absolwenta na WNS UWr
  5. Włączanie studentów i doktorantów w prace badawcze Zakładu (np. badania świetlic środowiskowych, badania czasu wolnego uczniów wrocławskich szkół podstawowych, badanie rynku szkół zajęć i klas sportowych na terenie Wrocławia, analizy kart absolwenta)
  6. Organizowanie otwartych wykładów oraz cyklicznych seminariów. poruszających różne aspekty z zakresu socjologii edukacji, bezpieczeństwa oraz edukacji na rzecz bezpieczeństwa dla studentów i pracowników zainteresowanych tą problematyką (realizowane) Zakład prowadził dwa cykliczne seminaria: „Współczesne społeczeństwo a edukacja – problemy i perspektywy” oraz „Bezpieczeństwo a edukacja”. Jest również współorganizatorem od 2016 roku cyklu konferencji eksperckich na Uniwersytecie Wrocławskich # BEZPIECZNIE UWR, Międzynarodowych Seminariów Metodologicznych i cyklicznych konferencji krajowych i międzynarodowych z zakresu edukacji i bezpieczeństwa.
  7. Prowadzenie seminariów licencjackich, magisterskich i doktorskich.

Organizacja wydarzeń naukowych krajowych/ międzynarodowych – Konferencje, Seminaria:

KONFERENCJE NAUKOWE – SOCJOLOGIA EDUKACJI, EDUKACJA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA, BEZPIECZEŃSTWO:

 MIĘDZYNARODOWE KONFERENCJE NAUKOWE Z OBSZARU BEZPIECZEŃSTWA, SOCJOLOGIA BEZPIECZEŃSTWA:

2000: I Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.  Socjologiczne aspekty bezpieczeństwa narodowego;

2001: II Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.  Nauczyciel andragog u progu XXI wieku;

2001: III Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.  Oficerowie Wojska Polskiego w okresie przemian społecznej struktury i wojska;

2002: IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.  Zawód oficera Wojska Polskiego w toku transformacji;

2003: V Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.  Nauczyciel andragog na początku XXI wieku;

2004: VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.  Bezpieczeństwo narodowe a grupy dyspozycyjne;

2005: VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.  Grupy dyspozycyjne społeczeństwa polskiego;

2005: VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Międzynarodowy zjazd European Association for Security w Zakopanym, prowadzenie sesji panelowej obejmującej problemy społeczne grup dyspozycyjnych w Polsce;

2006: IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Międzynarodowy zjazd European Association for Security we Wrocławiu, prowadzenie sesji panelowej obejmującej problemy społeczne kobiet w grupach dyspozycyjnych w Polsce;

2006: X Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Kobiety w grupach dyspozycyjnych. Socjologiczna analiza roli kobiet w wojsku, policji, straży pożarnej, straży granicznej, służbie więziennej i służbie celnej;

2006: XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Andragogika w ujęciu interdyscyplinarnym;

2007: XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Oficerowie grup dyspozycyjnych w kontekście bezpieczeństwa narodowego;

2007: XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Nauczyciel andragog we współczesnym społeczeństwie;

2007: XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Oficerowie grup dyspozycyjnych w aspekcie bezpieczeństwa narodowego;

2007: XV Zjazd Międzynarodowej Akademii Kształcenia im. J.A. Komeńskiego w Moskwie w Rosji, prowadzenie sesji głównej oraz panelowej obejmującej problemy socjologii grup dyspozycyjnych w Uniwersytecie im. Łomonosowa w Moskwie;

2008: XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Szeregowcy grup dyspozycyjnych w aspekcie bezpieczeństwa narodowego;

2009: XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Grupy dyspozycyjne w obliczu Wielkiej Zmiany. Kulturowe i społeczne aspekty grup dyspozycyjnych społeczeństwa w dobie procesów integracyjnych;

2009: XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Społeczne aspekty zawodu wojskowego;

2009: XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Tożsamość społeczna grup dyspozycyjnych;

2010: XX Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Andragogika a grupy dyspozycyjne społeczeństwa;

2010: XXI Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Rekrutacja do grup dyspozycyjnych - socjologiczna analiza problemu. Organizatorzy: Zakład Socjologii Grup Dyspozycyjnych Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego i Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, Slovenska republika. 6-7 maja 2010 r. Wrocław.

2011: XXII Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Stratyfikacja grup dyspozycyjnych. Azymuty badawcze. Organizatorzy: Zakład Socjologii Grup Dyspozycyjnych Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego i Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, Slovenska republika. 11-12.05.2011r., Wrocław.

2012: XXIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Metodologiczne problemy badań nad grupami dyspozycyjnymi. Organizatorzy: Zakład Socjologii Grup Dyspozycyjnych Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego i Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, Slovenska republika. Współorganizatorzy:, Zakład Socjologii Edukacji Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Zakład Socjologii Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Polskie Towarzystwo Socjologiczne - Oddział Wrocławski, Sekcja Socjologicznych Problemów Bezpieczeństwa Narodowego PTS oraz European Organizatorzy: Zakład Socjologii Grup Dyspozycyjnych Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Współorganizatorzy: Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, Slovenska republika, Zakład Socjologii Edukacji Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Zakład Socjologii Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Polskie Towarzystwo Socjologiczne - Oddział Wrocławski oraz Sekcja Socjologicznych Problemów Bezpieczeństwa Narodowego PTS, 7-8.05.2012r., Wrocław.

2013: XXIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Współdziałanie grup dyspozycyjnych w militarnym, paramilitarnym i cywilnym systemie bezpieczeństwa państwa. Organizatorzy: Zakład Socjologii Grup Dyspozycyjnych Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Współorganizatorzy: Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, Slovenska republika, Zakład Socjologii Edukacji Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Zakład Socjologii Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Polskie Towarzystwo Socjologiczne - Oddział Wrocławski oraz Sekcja Socjologicznych Problemów Bezpieczeństwa Narodowego PTS. 7-8 maja 2013 r., Wrocław.

2014: XXV Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Grupy dyspozycyjne wobec zagrożeń bezpieczeństwa państwa (Dispositional groups to threats national security). Organizatorzy: Zakład Socjologii Grup Dyspozycyjnych, Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Akadémia Ozbrojených Síl gen. M. R. Štefánika, Slovenska Republika. 7–8 maja 2014 r., Wrocław.

2015: XXVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Grupy dyspozycyjne w systemie współpracy transgranicznej na rzecz bezpieczeństwa (Dispositional groups in the cross-border cooperation system for security). Organizatorzy: Zakład Socjologii Grup Dyspozycyjnych, Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Akadémia Ozbrojených Síl gen. M. R. Štefánika, Slovenska Republika, 6-8.05.2015r., Wrocław.

2016: XXVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Zadania jednostek administracyjnych samorządu terytorialnego z wykorzystaniem potencjału grup dyspozycyjnych w przezwyciężaniu zagrożeń bezpieczeństwa publicznego. Organizatorzy: Zakład Socjologii Grup Dyspozycyjnych Instytutu Socjologii UWr, Akadémia Ozbrojených Síl gen. M. R. Štefánika, Slovenska Republika, 12-13.05.2016r., Wrocław.

2017: XXVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Współpraca samorządu terytorialnego oraz grup dyspozycyjnych w zapewnianiu bezpieczeństwa społeczności lokalnych (The cooperation of local government and dispositional groups ensure the safety of local communities). Organizatorzy: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Zakład Socjologii Grup Dyspozycyjnych Instytutu Socjologii UWr, Akadémia Ozbrojených Síl gen. M. R. Štefánika, Slovenska Republika, Akademickie Koło Naukowe Security & Society IS UWr, 11–12 maja 2017 r., Wrocław;

2018: XXIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Partycypacja samorządu terytorialnego oraz grup dyspozycyjnych w kształtowaniu systemu bezpieczeństwa państwa (Participation of local government and dispositional groups in shaping the state security system); Organizatorzy: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Zakład Socjologii Grup Dyspozycyjnych Instytutu Socjologii UWr, Akadémia Ozbrojených Síl gen. M. R. Štefánika, Slovenska Republika, Akademickie Koło Naukowe Security & Society IS UWr, 10–11 maja 2018 r., Wrocław;

2019: XXX Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Socjologia grup dyspozycyjnych. Pomiędzy teorią nauk społecznych a praktyką (Sociology of Dispositional Groups. Between theory of social sciences and practice). Wydarzenie uświetniło X-lecie istnienia Zakładu Socjologii Grup Dyspozycyjnych. Organizatorzy: Zakład Socjologii Grup Dyspozycyjnych Instytutu Socjologii UWr, Akadémia Ozbrojených Síl gen. M. R. Štefánika, Slovenska Republika, Akademickie Koło Naukowe Security & Society IS UWr, 9–10 maja 2019 r., Wrocław;

2021: XXXI Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Bezpieczeństwo przyszłości-przyszłość bezpieczeństwa. Wielowymiarowe perspektywy wyzwań dla grup dyspozycyjnych (Security of the future – the future of security. Multidimensional perspectives of challenges for dispositional group). Organizatorzy: Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Zakład Socjologii Grup Dyspozycyjnych Instytutu Socjologii UWr, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Akadémia Ozbrojených Síl gen. M. R. Štefánika, Slovenska Republika, Akademickie Koło Naukowe Security & Society IS UWr, Sekcja Socjologicznych Problemów Bezpieczeństwa Narodowego PTS, Centrum Studiów i Edukacji na Rzecz Bezpieczeństwa UWr, 1–2 lipca 2021 r., Wrocław;

MIĘDZYNARODOWE SEMINARIA Z CYKLU „METODOLOGIA BADAŃ SYSTEMÓW SPOŁECZNYCH”

   2012.10.29 – Inauguracja I międzynarodowego seminarium z socjologii pt. Metodologia systemów społecznych. Wykład wprowadzający pt. Systemowej analizie zjawisk społecznych, prelegent prof. zw. dr hab. Janusz Sztumski.

   2012.11.06 – II międzynarodowe seminarium z socjologii pt. Metodologia systemów społecznych.

   2013.02.14 – III międzynarodowe seminarium z socjologii pt. Metodologia systemów społecznych.

   2013.05.08 – IV międzynarodowe seminarium z socjologii pt. Metodologia systemów społecznych.

   2013.11.22 – V międzynarodowe seminarium z socjologii pt. Metodologia systemów społecznych. Wykład pt. Metodologiczne problemy badań socjologicznych nad wojskiem. Prelegent: dr Adam Kołodziejczyk.

   2014.02.27 – VI międzynarodowe seminarium z socjologii pt. Metodologia systemów społecznych.

   2014.05.08 – VII międzynarodowe seminarium z socjologii pt. Metodologia badań systemów społecznych.

   2014.06.27 – VIII międzynarodowe seminarium z socjologii pt. Metodologia badań systemów społecznych z udziałem partnera zagranicznego oraz Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, Slovenska republika zorganizowane w ramach projektu unijnego pt. „Kształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów dla sfery publicznej w wymiarze transeuropejskim”.

   2014.12.18 – IX międzynarodowe seminarium z socjologii pt. Metodologia badań systemów społecznych z udziałem partnera zagranicznego oraz Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, Slovenska republika zorganizowane w ramach projektu unijnego pt. „Kształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów dla sfery publicznej w wymiarze transeuropejskim”.

   2015.02.19 – X międzynarodowe seminarium z socjologii pt. Metodologia badań systemów społecznych z udziałem partnera zagranicznego oraz Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, Slovenska republika zorganizowane w ramach projektu unijnego pt. „Kształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów dla sfery publicznej w wymiarze transeuropejskim”.

   2015.05.08 – XI międzynarodowe seminarium z cyklu „Metodologia badań społecznych” z partnerem zagranicznym organizowane w ramach projektu unijnego Kształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów dla sfery publicznej w wymiarze transeuropejskim.

   2015.11.05 – XII międzynarodowe seminarium z cyklu „Metodologia badań społecznych”. Wykład pt. „Etyczne i parametryczne wyznaczniki budowania dorobku naukowego w badaniach zdrowia i motoryczności członków grup dyspozycyjnych” gościnnie zaprezentuje mjr dr Piotr Łapiński, specjalista w Biurze Służby Zdrowia Centralnego Zarządu Służby Więziennej.

   2016.05.13 – XIII międzynarodowe seminarium z cyklu „Metodologia badań społecznych”.  Wykład pt. Kryzysy społeczne w wielokulturowym świecie zaprezentował dr Marek Bodziany, adiunkt w Zakładzie Socjologii Bezpieczeństwa w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

   2016.12.8 – XIV międzynarodowe seminarium z cyklu „Metodologia badań społecznych”. Wykład pt. Inaczej o motywacji. Zaangażowanie w służbę w grupach dyspozycyjnych społeczeństwa. Siły zbrojne - Policja - Służba Więzienna, prelegent dr Andrzej Piotrowski (Uniwersytet Gdański).

   2018.03.22 – XV międzynarodowe seminarium z cyklu „Metodologia badań społecznych”. Wykład pt. Teoretyczno-metodologiczne problemy rozważań dotyczących rozumienia pojęcia bezpieczeństwa zdrowotnego, prelegent dr Henryk Kromołowski (politechnika Częstochowska);

   2018.12.20 – XVI międzynarodowe seminarium z cyklu „Metodologia badań społecznych”. Wykład pt. Metodyka szkoleń ratownictwa chemicznego w Państwowej Straży Pożarnej, prelegent mł. bryg. dr inż. Artur Ankowski (Centralna Szkoła Państwowa Straży Pożarnej w Częstochowie).

    2019.12.12 – XVII międzynarodowe seminarium z cyklu „Metodologia badań społecznych”. Wykład pt. „Alert smogowy – edukacja społeczna”. Prelegenci: prof. dr hab. inż. Wioletta Bajdur (Politechnika Częstochowska, Katedra Innowacji i Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem) oraz prof. dr hab. inż. Jerzy Zwoździak (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Centrum Zarządzania Ryzykiem Środowiskowym i Monitoringu Ekosystemów).

   2020.05.18 – XVIII międzynarodowe seminarium z cyklu „Metodologia badań społecznych”. Problematyka obrad: „Socjologia grup dyspozycyjnych wobec pandemii COVID-19” (Seminarium odbyło się wirtualnie w formie asynchronicznej).

   2020.12.10 – XIX międzynarodowe seminarium z cyklu „Metodologia badań społecznych”. Wykład pt. Polski system antyterrorystyczny a realia współczesnych zamachów, prelegenci dr Karolina Wojtasik (Instytut Socjologii, Uniwersytet Śląski) oraz dr Michał Piekarski (Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Wrocławski).

   2021.01.28 – XX międzynarodowe seminarium z cyklu „Metodologia badań społecznych”. Problematyka obrad:  Społeczno-kulturowe aspekty działania Narodowej Służby Ochrony Cywilnej we Włoszech w obliczu pandemii COVID – 19. Prelegenci: Dr Jolanta Grębowiec-Baffoni, Centrum Studiów “Ekonomia i Prawo” (Ce.S.E.D.) Legnano. Międzygminna Grupa Wolontariuszy Ochrony Cywilnej „Valconca” (GIV) – prowincja Rimini. Ppor. Systemu Sanitarnego Włoskiego Czerwonego Krzyża Elena Castiello, główna koordynator Międzygminnej Grupy Wolontariuszy Ochrony Cywilnej „Valconca” (GIV Konsultantka Dyrekcji Grup Wolontariackich Prowincji Rimini. Inż. Enzo Natali, koordynator logistyczny Międzygminnej Grupy Wolontariuszy Ochrony Cywilnej „Valconca” (GIV).

   2020.04.22 – XXI międzynarodowe seminarium z cyklu „Metodologia badań społecznych”. Wykład pt. Społeczne uwarunkowania przestępczości w grupach dyspozycyjnych, prelegent dr Zygmunt Dudek (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie).

   2021.12.10 – XXII międzynarodowe seminarium z cyklu „Metodologia badań społecznych”. Wykład pt. Wybrane metody analiz przestrzennych z wykorzystaniem danych dotyczących przestępstw i wykroczeń na przykładzie miasta Kraków. Prelegentka: Agnieszka Polończyk (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie). Koreferaty: Inspektor Michał Górniak oraz Inspektor Andrzej Szymański (Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie); dr Zygmunt Dudek (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie).

   2022.04.07 – XXIII międzynarodowe seminarium z cyklu "Metodologia badań systemów społecznych". Część I: Referat wprowadzający pt. Elity w grupach dyspozycyjnych systemu bezpieczeństwa państwa, prelegent prof. dr hab. Robert Janik (Institiut für Pädagogik, Europäische Integration, Hamburg). Część II: Nadanie tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Januszowi Sztumskiemu.

   2022.06.23 – XXIV Międzynarodowe Seminarium  z cyklu "Metodologia badań systemów społecznych". Prelegent: Jacek Grzechowiak (RiskResponse). Wykład pt. Kształtowanie świadomości oraz zarządzanie ryzykiem i bezpieczeństwem w organizacjach biznesowych. Wykład pt. Potęga człowieczeństwa formująca podłoża ofiarności druhów ochotniczych straży pożarnych. Prelegentka: dr Małgorzata Stochmal (Uniwersytet Wrocławski).

FORUM - PRACA I KARIERA W SŁUŻBACH I W WOJSKU

 2.06.2022 - Forum - Praca i kariera w służbach i w Wojsku. Organizatorzy: Centrum Studiów i Edukacji na rzecz Bezpieczeństwa UWr, Zakład Socjologii Bezpieczeństwa i Edukacji UWr oraz Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej UWr. Problematyka obrad: Centrum Prewencji Terrorystycznej  Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego- zadań, służby, ścieżek rekrutacji.

 9.06.2022 - Forum - Praca i kariera w służbach i w Wojsku. Organizatorzy: Centrum Studiów i Edukacji na rzecz Bezpieczeństwa UWr, Zakład Socjologii Bezpieczeństwa i Edukacji UWr oraz Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej UWr. Problematyka obrad: Centrum Prewencji Terrorystycznej  Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego- zadań, służby, ścieżek rekrutacji.

 

Współpraca naukowo-badawcza: