wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Socjologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Instytut > Struktura > Zakłady i pracownie > Zakład Socjologii Ogólnej

Zakład Socjologii Ogólnej

Pracownicy Zakładu

Doktoranci:

Profesorowie emerytowani:

Historia zakładu

Zakład Socjologii Ogólnej powstał w efekcie powołania Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego (1988 r.). Wcześniej od 1945 roku istniała Katedra, a potem Zakład Socjologii na Wydziale Historyczno-Filozoficznym UWr. W pierwszych latach powojennych pracę naukową współorganizował w nim prof. Paweł Rybicki (UJ) wraz z ówczesną asystentką, obecnie prof. Ireną Turnau (UŁ). Efektem działalności naukowej „lat pionierskich” była fundamentalna monografia "Studia nad strukturą ludnościową polskiego Wrocławia" (I. Turnau; Instytut Zachodni, Poznań,1960). Późniejszą kontynuacją tego przedsięwzięcia, w zakresie badań nad strukturą społeczną Wrocławia i Dolnego Śląska, stały się prace zbiorowe pod redakcją prof. Zdzisława Zagórskiego.

Przez wiele lat zakład stanowił główne ogniwo struktury organizacyjnej w zakresie dydaktyki i badań naukowych Instytutu Socjologii. Pracownicy Zakładu Socjologii Ogólnej tworzyli wraz z naukowym usamodzielnianiem się kolejne zakłady Instytutu Socjologii (Zakład Socjologii Pogranicza i Zakład Socjologii Grup Dyspozycyjnych), bądź też w miarę potrzeb zasilali kadrowo pozostałe jednostki naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego lub innych uczelni.

zaklad1_2017-03-02_17-55-44.jpg

[Na zdjęciu od lewej dr Piotr Pieńkowski, mgr Stanisław Kamykowski, dr hab. Adam Mrozowicki, dr hab. Iwona Taranowicz (obecnie kierownik Zakładu Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej), dr hab. Zdzisław Zagórski, prof. nadzw. UWr (profesor emerytowany), dr Irena Wolska-Zogata (obecnie: Zakład Socjologii Sfery Publicznej), dr Olga Nowaczyk (obecnie w Zakładzie Socjologii  Grup Dyspozycyjnych). Na zdjęciu nieobecni są: dr hab. Zdzisław Morawski, prof. nadzw. UWr (profesor emerytowany) oraz dr Mateusz Karolak.]

Główne kierunki badań

Badania pracowników Zakładu Socjologii Ogólnej i doktorantów obejmują tematykę wielkich struktur i systemów społecznych, w tym struktury klasowej i stratyfikacji, przemian współczesnego kapitalizmu, socjologii pracy i organizacji, socjologii migracji ponadnarodowych, socjologii procesów współczesności (w tym globalizacji, procesów cywilizacyjnych, (dez)integracji systemów, transformacji postkomunistycznych i regionalizacji), socjologii (nie)bezpieczeństwa i ryzyka, a także - w przypadku prac doktorantów - zagadnienia włączania subkultur młodzieżowych w obręb kultury dominującej, doświadczeń pracowników sektora BPO w Polsce, jakości zatrudnienia konsultantów SAP w warunkach cyfryzacji oraz problematyki merytokracji. 

Organizacja wydarzeń naukowych

Współpraca naukowa krajowa i międzynarodowa

Pracownicy Zakładu Socjologii Ogólnej regularnie współpracują i regularnie uczestniczą w międzynarodowych konferencjach z Centrum voor Sociologisch Onderzoek (Centrum Badań Socjologicznych, prof. Valeria Pulignano) Katholieke Universiteit Leuven (Belgia), University of Strathclyde (Business School), Grenoble Ecole de Management (prof. Paul Stewart), Free University Berlin,  są również zaangażowani w międzynarodowe programy dydaktyczne (Master Erasmus Mundus MITRA, Master in Sociology, Specialty Intercultural Mediation, FP7 ITN Changing Employment (2013-2016). Część pracowników zakładu realizowała również w polsko-niemiecki projekt naukowy NCN-DFG Beethoven PREWORK "Młodzi pracownicy prekaryjni w Polsce i Niemczech: socjologiczne studium porównawcze warunków pracy i życia, świadomości społecznej i aktywności obywatelskiej" (kierownik w UWr: dr hab. prof. UWr Adam Mrozowicki). W zakładzie realizowany był również projekt Polsko-Niemieckiej Fundacji na Rzecz Nauki "Prawicowy populizm wśród młodych Niemców i Polaków: Analiza biograficznych motywów wsparcia partii i organizacji prawicowych" (pod kierunkiem dr. Mateusza Karolaka). Obecnie,  pod kierownictwem dr hab. Adama Mrozowickiego, prof. UWr, w konsorcjum z Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, realizowany jest w Zakładzie projekt NCN COVWORK "Świadomość społeczno-ekonomiczna, doświadczenia pracy i strategie radzenia sobie Polaków w kontekście kryzysu post-pandemicznego”.


Działalność dydaktyczna

Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez pracowników zakładu to m.in: